Bilişim Dünyası 16 EYLÜL 2012 / 14:40

BT’nin bir sektör olarak tanımlanması gerekiyor

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD), Prof.Dr. Erol Taymaz, Yrd.Doç.Dr. Ümit İzmen, Yrd.Doç.Dr.Yeşim Üçdoğruk, Doç.Dr.Yılmaz Kılıçaslan ve Devrim Sönmez’in katkılarıyla hazırladığı “Atılım İçin Bilişim: Türkiye Ekonomisi için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü” raporu bilgi ve iletişim teknolojilerinin Türkiye ekonomisindeki yerini, ekonomik ve sosyal gelişmeye katkılarını net şekilde açıkladı.
Raporda; Türkiye’nin geçmiş 50 yılda yüzde 4,5, 2001-2007 yılları arasında yüzde 6,5 büyüdüğü, 2023 hedeflerini yakalayabilmesi için de yıllık yüzde 8,5 büyüme gerçekleştirmesi gerektiği vurgulanarak, bu büyümeyi sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiği belirtiliyor.
Raporun kamuoyuna duyurulması amacıyla yapılan toplantıda konuşma yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Kemal Cılız, rekabet gücünün üstünlüğünün katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmeye bağlı olduğuna dikkat çekerek günümüz dünyasında ekonomiyi ileri teknolojinin sürüklediğini belirtti. Teknolojik yeniliği içselleştiren, kendisi üreten ağırlığının ise herşeye rağmen hala orta ve düşük teknoloji ürün ve hizmetlerinden oluştuğunu, dünya ticaretinde BT’nin payının yüzde 14, Türkiye’de bu oranın yüzde 3 olduğunu açıkladı.

BT dünya genelinde hızla büyüyor ve istihdam yaratıyor
Raporda ayrıca, Türkiye’de BT’nin yerinin önemi ile doğru orantılı olmadığı ortaya konuluyor. BT harcamalarının GSYİH’ye oranı Singapur, Güney Kore gibi ülkelerde yüzde 8’in üzerindeyken, bu oran Türkiye’de yüzde 4,5 olarak belirtiliyor. Türkiye’deki BT sektörü harcamalarının yüzde 75’inin iletişim teknolojileri olduğu düşünülürse -hizmet ve yazılım gibi- katma değerli alanlar için bu oran yüzde 1,2’lere kadar düşüyor. BT’nin Türkiye’de özel sektör içerisindeki payının oldukça düşük olması, sektörün gelişmesini sağlayacak politikaları daha da önemli kılıyor. Diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de üretkenliğin BT’de daha yüksek olduğu, Türkiye’de BT üretkenliğinin, toplam özel sektör üretkenliğinin dört katı olduğu vurgulanıyor. Türkiye’de BT için geliştirilecek yol haritasında hizmet ithalat ve ihracatının önemli rol oynayacağı belirtiliyor. Büyüme politikasının gerçekleşmesi için sektöre dönük bütüncül, sistemli, sürekli ve tüm toplum tarafından benimsenen bir politika ile desteklenmesi gerektiğinin altı çizilerek; Türkiye’nin 2023 yılında en büyük 10 ülke arasında yer alması için gereken politika adımları şöyle sıralanıyor:
• BT stratejisi, büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir
• Sektöre yönelik güçlü yasal altyapı oluşturulmalıdır
•  BT’ye dayalı istihdam yaratılmasına dönük eğitim politikası geliştirilmelidir
• Küresel rekabetçi BT için hizmet ve yazılım ihracatı desteklenmelidir
• Rekabetçi, yaygın ve ucuz iletişim altyapı ve hizmetleri sağlanmalıdır
• BT’nin iş dünyasına etkisi artırılmalıdır
• Ar-Ge ve yenilikçilik desteklenmelidir
• Girişimci kültürün güçlendirilebilmesi için girişim sermayesinin oluşumu hızlandırılmalıdır
• BT’den alınan vergiler büyümeyi teşvik edecek, derinleşmeyi sağlayacak ve ihracatı güçlendirecek şekilde değiştirilmeli ve vergi yükü azaltılmalıdır
• Hizmet ve altyapılarda etkin rekabet ortamı tesis edilmeli ve yeni teknolojilere dayalı BT altyapılarının kurulması için uygun ortam yaratılmalıdır.
ETİKETLER : Sayı:888

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics