Bilişim Dünyası 14 ŞUBAT 2016 / 14:52

BTK, e-Dönüşüm sürecini destekliyor, güvenliği hedefliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ‘BTK 2016 Yılı Kurum Dışı İş Planı’nı yayımladı. Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) Eylül ayında tamamlanırken, 5G koordinasyon çalışmaları Nisan ayında sonuçlandırılacak. Adil Kullanım Noktası uygulamalarına ilişkin çalışma’ Ağustos ayında gerçekleştirilirken, güvenlik tatbikatları ise yıl boyunca sürdürülecek.

BTK’nın İş Planı’nda yer alan her çalışma için; ‘Çalışma’, ‘Açıklama’, ‘Somut Çıktısı’, ‘Tamamlama Tarihi’, ‘İlişikli Olduğu Stratejik Plan Hedefi’ bölümleri bulunuyor. Plan; ‘Uluslararası elektronik haberleşme sektöründe düzenleyici gelişmeler bülteninin yayımlanması’ çalışmasıyla başlıyor ve çalışmanın, Ocak-Aralık 2016 tarih aralığında her ay yayımlanması öngörülüyor. Amaç; tüketicinin bilinçlendirilmesi ve farkındalık seviyesinin yükseltilmesi. ‘Türkiye elektronik haberleşme sektörü üç aylık pazar verileri raporunun yayımlanması’ çalışması; elektronik haberleşme sektöründeki düzenlemelere ilişkin kamuoyunun etkin ve düzenli bir biçimde bilgilendirilmesini hedefliyor. ‘Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin il bazında yıllık istatistik bülteninin yayımlanması’ için verilen tarih, mayıs ayı olarak göze çarpıyor. ‘Elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması yönetmeliğinin çıkarılması’ için verilen tarih ise aralık ayı. Ağustos ayında tamamlanacak olan ‘Abone İadelerinde Uygulanacak Yöntemlere İlişkin Usul ve Esaslar’, elektronik haberleşme sektöründeki toplam tüketici memnuniyetinde iyileştirmelerin desteklenmesi ve özendirilmesini hedefliyor.
 
Abonelerin yüksek faturalarla karşılaşması önlenecek!
 
‘Katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik düzenlemenin hazırlanması’ için verilen tamamlama tarihi; Haziran 2016. ‘Kullanım miktarı sınırlı hizmetler ile fatura üst sınırı uygulamasına ilişkin usul ve esasların hazırlanması’ ile abonelerin yüksek faturalarla karşılaşmalarının önlenmesi, fatura tutarlarının kontrol edilebilmesi imkânının sağlanması ve abone bilgilendirmelerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor ve tamamlama tarihi olarak Haziran ayı veriliyor.
‘Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin güncellenmesi’ somut çıktısı; Ekim ayında gerçekleştiriliyor. Yılsonunda tamamlanacak olan ‘Abonelik fesih işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesinin sağlanması’ çalışması, elektronik haberleşme sektöründeki toplam tüketici memnuniyetinde iyileştirmelerin desteklenmesini ve özendirilmesini hedeflemekte. ‘Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulamalarına ilişkin çalışma’ Ağustos ayında gerçekleştiriliyor. ‘Sabit internet hizmet kalitesine dair ölçütlerin bağımsız izleyici metodu ile izlenmesine yönelik çalışmaların somut çıktısı olacak ‘İnternet hizmet kalitesinin bağımsız izleyiciler metodu ile ölçülmesi ve raporlanması amacıyla ilgili düzenlemelerin hazırlanması’nda planlanan tarih haziran ayı. Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği’nin (TTTE Yönetmeliği) 2014/53/EU sayılı Telsiz Cihazları Direktifi (Radio Equipment Directive-RED) ile uyumlaştırılması da aynı ayda gerçekleştiriliyor. Mart ayında da; ‘2015 Yılı Piyasa Gözetim ve Denetimi Faaliyet Raporu’ hazırlanıyor. BTK’nın denetimine tabi gerçek ve tüzel kişiler ile yetkilendirilmiş işletmecilerin denetimi ise yıl boyunca sürecek bir çalışma. ‘Güncel Elektronik Haberleşme Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı Ağustos ayında hayata geçiyor.  
 
Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) Eylül ayında tamamlanacak
 
EHABS ile ülkemizin elektronik haberleşme altyapı bilgilerinin tek merkezde toplanması, bu bilgilerin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı bir haritada gösterilmesi, geçiş hakkı ve tesis paylaşımına ilişkin süreçlerin etkin ve hızlı bir şekilde uygulanmasına katkı sağlanması, geçiş hakkı süreçlerinin anlık takip edilmesi, afet ve acil durum haberleşme envanter bilgilerinin tutulması hedefleniyor. Aynı zamanda evrensel hizmet ile afet ve acil durum haberleşmesi kapsamında genişbant erişimin yaygınlaşmasına ilişkin politika belirlenmesine yardımcı olması, diğer kurumların karar destek sistemlerine katkı sağlanması amaçlanmakta. EHABS'ın işletime alınmasıyla işletmecilerin altyapılarına ilişkin faaliyetleri kolaylıkla takip edilebilecek, tesis edilen altyapının ayrıntılı biçimde görüntülenmesi mümkün olabilecek. Diğer yandan geçiş hakkını kullanan işletmeciler ile geçiş hakkı sağlayıcısı arasında yapılan işlemler takip edilebilirken, geçiş hakkı ve tesis paylaşımının uygulanmasında yaşanan sorunlar tespit edilerek çözüme yönelik işlemler de gerçekleştirilebilecek. Eylül ayında tamamlanması öngörülen ‘Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sisteminin (EHABS) kurulması’ çalışmasıyla EHABS sisteminin arayüzünün işletime alınarak işletmecilerin veri girişine hazır hale getirilmesi amaçlanmakta.
 
Elektromanyetik alan ölçüm kursu düzenlenerek başarılı olanlara ‘Ölçüm Sertifikası’ veriliyor
 
Güvenlik sertifikası düzenleme süreçlerinin sadeleştirilmesi ve ölçüm süreçlerinin kısaltılması Haziran ayında tamamlanıyor. Elektromanyetik alan ölçüm kursu düzenlenerek başarılı olanlara ‘Ölçüm Sertifikası’ verilmesi tasarlanıyor. ‘Yerinde Denetim ve Ölçüm Sisteminin (YEDES) geliştirilmesi’ çalışmasına yönelik ölçümlerin belirli bir standartta yapılmasının sağlanmasına yönelik gerekli düzenlemelerin aralık ayında tamamlanması planlanmakta. Referans erişim tekliflerine ilişkin işletmeci taleplerinin değerlendirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması, yıl boyunca sürecek bir çalışma. ‘Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi yükümlülüğü bulunan işletmecilerin Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) oranlarının belirlenmesi’; ‘Elektronik haberleşme sektöründe etkin ve sürdürülebilir rekabetin tesis edilmesi’ ve ‘İlgili pazar analizleri çerçevesinde etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamı oluşturulmasına yönelik erişim ve tarife düzenlemelerinin yapılması’ stratejik plan hedefleri doğrultusunda mayıs ayında gerçekleştirilmekte. ‘Güncel Hücresel Sistem Anten Tesislerinin Tasarımı, Kurulumu ve Paylaşımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ Aralık ayında tamamlanıyor.
 
5G koordinasyon çalışmaları Nisan ayında sonuçlandırılıyor
 
BTK tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan pazar analizlerinin 4. turu, 2016 yılı içerisinde gerçekleştiriliyor. Söz konusu pazar analizleriyle ilgili pazarlarda EPG’ye (etkin piyasa gücü) sahip olan işletmecilere getirilen yükümlülükler gözden geçirilip olası yeni yükümlülükler değerlendirilecek ve sektörde rekabetin sağlanmasına yönelik analizler yapılacak. Tamamlama tarihi temmuz ayı olan çalışmanın somut çıktısı ise; ‘Kurul Kararıyla etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin ve bu işletmecilere getirilen yükümlülüklerin belirlendiği pazar analizi dokümanları’ olacak. Başka bir çalışma olan ‘Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi çizelgesinin güncellenmesi’ ise BTK tarafından, nisan ve ekim ayları olmak üzere, yılda iki kere gerçekleştirilmekte. ‘Düzenleyici Etki Analizi Kılavuzu’ ise aralık ayında bitiriliyor. ‘Elektronik haberleşme sektöründe yeni nesil mobil haberleşme (5G) teknolojileri konusunda koordinasyon çalışmaları ve rapor hazırlanması’ Nisan ayında tamamlanıyor. Çalışma; bilimsel toplantılar, sanayi formları, sivil toplum kuruluşları, araştırma kurumları ve üniversiteleri de içerecek biçimde geniş kesimlerle etkileşimin sağlanmasını hedeflemekte. Milli Monitör Sistemi (MMS) revizyonu için ise Aralık ayı planlanmakta.   Planda; ‘Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik’in güncellenmesi için de aralık ayı öngörülüyor. ‘IMT yetkilendirmesi kapsamında yer alan Ar-Ge ve yerli malı belgeli ürün kullanım yükümlülükleri kapsamında ikincil düzenlemelerin yapılması’ Temmuz ayına kadar bitirilmiş olacak.
 
AB’ye uyum kapsamında e-imza ile ilgili düzenlemeler yıl boyunca sürecek
 
Veri merkezlerinin desteklenmesi ve siber güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirleri içeren yol haritası, yılsonunda tamamlanıyor. Hedef ise; ülkemizdeki e-Dönüşüm sürecinin desteklenmesi. Ülkemizde İDN’lerin desteklenmesine yönelik senaryoları içeren raporun, eylül ayında bitirilmesi öngörülmekte. Kayıtlı elektronik postanın ve elektronik imzanın yaygınlaştırılmasına ve farkındalığın artırılmasına ilişkin çalışmalar da yılsonuna kadar sürecek. Kayıtlı elektronik posta düzenlemelerinin güncellenmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni düzenlemelerin yapılması da; 
‘Kayıtlı elektronik postanın etkin kullanılması amacıyla, birlikte çalışabilirliğin sağlanması ve güvenliğin artırılması’ ve  
‘e-İmza ve kayıtlı elektronik posta konusunda uluslararası standartlara uygun hizmet verilmesinin sağlanması’ stratejik plan hedefleri dahilinde bulunuyor. ‘Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılar (KEPHS) arası birlikte çalışabilirliğin sağlanması’ ve ‘AB’ye uyum kapsamında elektronik imzaya ilişkin düzenlemelerin güncellenmesi’ çalışmaları da yıl boyunca devam edecek. ‘Temel Telekomünikasyon Hizmetleri Büyüklüklerine İlişkin Tahminler Raporu’nun temmuz ayında tamamlanması planlanmakta. Mobil spektrum stratejisinin hazırlanması, aralık ayında bitiriliyor. ‘Elektronik haberleşme alt yapısı tesisleri asgari gerekliliklerinin belirlenmesine ve denetimine ilişkin yönetmelik hazırlanması’ çalışmasının hedeflerinden biri de; altyapıya bağlı rekabetin sağlanması.     
 
Kurumsal SOME’ler ile koordinasyonun geliştirilmesi için Siber Güvenlik Tatbikatı düzenleniyor
 
‘Elektronik haberleşme sektöründe siber güvenlik çalışmaları’ yıl boyunca sürecek. Bu kapsamda; BTK bünyesinde elektronik haberleşme sektörüne yönelik olarak kurulan Sektörel SOME’nin (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) yürüttüğü faaliyetler raporlanacak, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin Kurumsal SOME’leri ile koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla bir Siber Güvenlik Tatbikatı düzenlenecek. Ayrıca Kurumsal SOME’lerde çalışan siber güvenlik personelinin iş tanımlarının belirlenmesi için çalışmalar yapılacak. Siber olaylara müdahale süreçlerinin en temel yapıtaşı olan SOME’lerin bilinirliği ve bilgi paylaşımında bulunmaları, bu süreçlerin etkinliğini ve farkındalık düzeyini artıracağı için BTK bünyesindeki Sektörel SOME ve sektördeki kurumsal SOME’lerin web sayfalarının oluşturulması sağlanacak. İlaveten, siber güvenlik alanında uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülecek. Yıl boyunca sürecek bu çalışmanın stratejik plan hedefi ise elektronik haberleşme güvenliğinin sağlanması ve ulusal siber güvenliğin artırılması.
 
‘Uluslararası ikili iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi’ süreklilik arz eden bir faaliyet
 
‘İnternet alan adları yönetiminin yeniden yapılandırılması’ çalışmasının stratejik plan hedefi; .tr uzantılı alan adlarının sayısının artırılması amacıyla  son kullanıcıların, .tr uzantılı alan adlarına güvenli, etkin, uluslararası standartlarda ulaşabilmesinin sağlanması. Süreç ise devam ediyor. ‘Dış Müşteri Memnuniyeti Değerlendirilmesi Raporu’ Haziran ayında tamamlanıyor. 2016 yılı içerisinde uluslararası ikili iş birliği kapsamında bir eğitim programı düzenlenmesi için Eylül ayı hedefleniyor. ‘Uluslararası ikili iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi’ çalışması, süreklilik arz eden bir faaliyet.
11. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı’nın BTK’nın ev sahipliğinde, 2016 yılının ikinci yarısında yapılması planlanıyor. ITU Konsey toplantılarına yönelik çalışmaların yapılması için hedeflenen tarih; Haziran ayı. İki gün sürecek olan ‘Çocukların Çevrimiçi Korunması Çalıştayı’nın düzenlenmesi çalışması da, Haziran ayında tamamlanmış olacak. 26. UPU (Dünya Posta Birliği) Dünya Kongresi hazırlık çalışmaları kapsamında İstanbul Posta Stratejisi’nin hazırlanması için hedeflenen tarih ise Aralık ayı. ‘Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin (EHSİYY) gözden geçirilmesi çalışmasının temmuz ayında bitirilmesi öngörülmekte. Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenleme yapılmasına dair çalışma, yılsonunda tamamlanıyor.
ETİKETLER : BTK e-dönüşüm 1059

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics