Bilişim Dünyası 06 NİSAN 2015 / 09:25

İzmir, BT’de de marka şehir

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir’in sosyo-ekonomik kalkınma stratejisini, tematik ve sektörel gelişme eksenlerini, hedeflerini ve önceliklerini ortaya koyan temel politika dokümanı niteliğindeki bölge planlarını hazırlıyor.

Tüm çalışmalar stratejik planlama anlayışı kapsamında ilgili kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerini, üniversiteleri ve özel sektörü bir araya getiren katılımcı yaklaşımla yürütülüyor. İZKA bölge planlarını hazırlarken, bu plana girdi sağlayacak şekilde stratejik öneme sahip konularda, uzman kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde sektörel analizler ve strateji çalışmaları da yapıyor. Bu kapsamda yapılan analiz ve strateji çalışmalarından biri de “İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi”. İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Murat Yılmazçoban şu eklemeyi yapıyor: “İZKA, İzmir’in bilgi toplumuna ve akıllı bir şehre dönüşümünü, bunu destekleyecek şekilde İzmir’de katma değerli bilgi iletişim teknolojileri üretilmesini stratejik bir alan olarak belirledi. Bu kapsamda da ülkemizde bir ilk olmak üzere şehir ölçeğinde bu konuda bir strateji belgesi hazırladı.”

Mali destekler sunuluyor

İZKA’nın diğer bir fonksiyonu, İzmir için yapılan plan ve stratejiler doğrultusunda, kalkınma sürecinin hızlandırılması ve kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla mali destekler verilmesi. Bu kapsamda İZKA tarafından Mali Destek Programları, Güdümlü Projeler gerçekleştiriliyor. 2014 yılında da Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı ilan edildi.

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Program’ının genel amacı, “İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu amaca hizmet edecek şekilde, İzmir’de işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda bilgi iletişim teknolojileri üretmelerinin sağlanması” olarak belirlendi. Programda öncelikler ise ‘kâr amacı gütmeyen’ ve ‘kâr amacı güden kuruluşlar’ için oluşturuldu.

Toplam bütçe 21 milyon TL’yi aşıyor

Bu program kapsamında destek alan 35 proje var. “Bu projelerin toplam bütçesi, ajansımız 15 milyon TL’lik program bütçesi ve proje sahiplerinin sağladığı eş finanslarla yaklaşık 21,5 milyon TL’ye ulaşıyor” bilgisini veren Murat Yılmazçoban, program bittiğinde bu kaynağın İzmir’de bilgi iletişim teknolojilerine aktarılmış olacağına işaret ediyor.

Belirttiğimiz gibi, projelerin kâr amacı ‘gütmeyen’ ve ‘güden’ şeklinde iki tip yararlanıcısı var. Kâr amacı gütmeyen kategorisinde belediyelerin, kamu kurumlarının, üniversitelerin, meslek odalarının, derneklerin, organize sanayi bölgeleri ve kooperatiflerin projeleri var. Bu projelerde kağıtsız çalışma ortamlarına, elektronik belge yönetim sistemlerine ve dijital arşive geçiş, e-imza uygulamaları, coğrafi bilgi sistemleri kullanımı, kamu hizmetlerinin web ve mobil uygulamalar üzerinden verilmesi, dezavantajlı bireylere yönelik teknoloji uygulamaları, sanal müze uygulamaları, ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunumu gibi pek çok farklı çalışmalar yürütülecek. Yılmazçoban projelerin sağlayacağı faydaları şöyle anlatıyor:

“Programdaki bazı projeler kapsamında İzmir’in sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi açısından az gelişmiş ilçeleri de BT ile tanışmış olacaklar. Bu şekilde İzmir kent merkezi ve az gelişmiş ilçeleri arasındaki sayısal uçurumun giderilmesine de katkı sağlanmış olacak. Kar amacı güden projelerde ise kurumsal yazılımlar, enerji yönetim sistemi, marina yönetim sistemi, bilgi güvenliği yönetim sistemi, tarımsal mekanizasyon sistemi, otomatik ödeme sistemi ve oyun platformu geliştirilmesine yönelik projeler var.”

Büyük yatırımcılar İzmir’i tanıyacak

Mali Destek Programları kapsamındaki projelerin yürütülmesi ve izlenmesi 2015 yılı içinde devam edecek adımlar. Yılmazçoban, bu noktada İzmir’i farklı kılan özellikleri paylaşıyor:

“Ülkemizin ikinci en büyük ticaret merkezi ve ulusal ekonominin itici güçlerinden birisi olarak İzmir, başka pek çok sektörde olduğu gibi bilgi iletişim teknolojileri sektöründe de yeni yatırımlar için önemli bir potansiyel barındırıyor. Üç devlet, altı özel olmak üzere dokuz üniversite, yılda yaklaşık 16 bin mezun, farklı sektörlere nitelikli işgücü sağlayan pek çok meslek yüksekokulu, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü için önemli bir bilim altyapısı ve yetişmiş insan kaynağı oluşturuyor. İzmir’de çalışanlar, yabancı dil ve yeni teknolojileri kullanmada yüksek beceriye sahipken, İstanbul ve Ankara’ya göre daha rekabetçi ücretlerle çalışabiliyor. Ayrıca daha yüksek sadakat ve aidiyet bilincine sahip oldukları görülüyor. İZTEKGEB, DEPARK, İdeEge ve İzmir BilimPark 4 aktif teknoloji geliştirme bölgesi ve bunlar, BT sektöründe faaliyet gösterecek firmalar için önemli bir altyapı. Bu sebeple İzmir’i BT sektöründe büyük yatırımcılara tanıtmayı hedefliyoruz. Bu konuda aktif çalışmalara başlıyoruz.”

Programın tarafları, önceliklerini takip ediyor

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların öncelikleri:

  • İzmir’de sağlık, eğitim, ulaşım, kültür, çevre, tarım ve turizm gjbi bilgi servislerine elektronik ortamda erişim sağlanması, birbirine entegre ve kesintisiz ulaşılabilir hale getirilmesi.

  • İzmir’in marka değerini artıran akıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılması.

  • Yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji verimliliği uygulamalarını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen bilgi iletişim teknolojisi uygulamalarının geliştirilmesi.

  • Katılımcılık esaslı akıllı yerel yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması, kamu ve yerel yönetim hizmetlerinin internet-mobil teknolojiler üzerinden sunulması.


Kâr amacı güden kuruluşların öncelikleri:

  • BT alanında diğer sektörlere ve kamuya yönelik yüksek katma değer üreten yenilikçi ürün ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi.

  • İşletmelerin BT geliştirme süreçlerinde, tasarım, Ar-Ge, ürün geliştirme konularında iyileştirmeler yapılması.

  • BT’deki işletmelerin BT ürün ve hizmetlerinde uluslararasılaşma düzeyinin geliştirilmesi, ihracat kapasitelerinin artırılması ve bunun için gerekli olan kalite belgelerinin alınması.


 
ETİKETLER : 1016

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics