BTK 23 OCAK 2018 / 13:33

5G, genişbant adımları ve Stratejik Plan öncelik!

Kamu idareleri; orta ve uzun vadeli hedeflerini, politikalarını, önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri stratejik planlar ile tanımlıyor. 2016-2018 dönemi için hazırlanan Stratejik Planın süresinin dolacak olması ışığında, sonraki dönemde BTK’nın takip edeceği stratejileri belirlemek üzere 2019-2021 Stratejik Planı hazırlanacak. Bu süreçte yine iç ve dış paydaşların görüşlerine başvurarak şeffaf ve katılımcı bir yöntem izlenecek.

5GTR Forum Çalışmaları ve 5G Stratejisi ve Yol Haritası Çalıştayı ise 2018'in öncelikli gündem başlığı olacak. BTK koordinasyonundaki 5GTR Forum organizasyon yapısı altında kurulan Çekirdek Ağ, Fiziksel Ağ, Hizmet ve Uygulama ile Standardizasyon Çalışma Grupları tarafından Türkiye 5G Stratejisi ve Yol Haritası’nı içeren Beyaz Kitap hazırlanması planlanıyor. BTK koordinasyonunda yapılacak çalıştayla Türkiye 5G stratejisi ve yol haritasının ilgili tüm paydaşlara ve kamuoyuna duyurulması hedefleniyor.

Spektrum kıtlığına ve altyapı maliyetlerine son

Artan veri kullanımı paralelinde mobil hizmetlerin spektruma olan ihtiyacı artarken, örneğin, AB üye devletleri için RSPG tüm AB halkının asgari 30 Mbit/s hızla mobil genişbant servislerine erişebilmesi adına 2020’ye kadar 1200 MHz’lik bir spektrumun mobil genişbant hizmetler için belirlenmesi gerektiğine karar verdi. Mobil genişbant hizmetler için belirlenmiş spektrumun tahsis edilme zamanları ile birlikte kamuoyuna duyurulması da mobil işletmecilerin yatırım planlarını daha verimli yapmalarını sağlayacak, bu da spektrum kıtlığı ve artan veri kullanımına bağlı olarak daha fazla altyapı yatırım maliyeti oluşmasını engelleyecek. Bunun yanında, mobil genişbant stratejisi ile mobil genişbant hizmetlerine ilişkin belirlenen hedeflerin, yani kişi başına asgari veri indirme hızının AB standartlarına yükseltilmesi ve erişim ücretlerinin düşürülmesi adına için gerekli bir yol haritasını sunacak. İlgili çalışmanın Haziran ayında tamamlanması hedefleniyor.

Güvenlikte detaylı adımlar

BTK'nın kaçınılmaz olarak kesintisiz önceliği olan güvenlik de 2018 gündeminde kapsamlı biçimde yerini alıyor. Ulusal siber güvenliğin sağlanması adına BTK'ya verilen yeni görevler de dikkate alınarak, siber olayların gerçekleşme ihtimalini ve muhtemel etkilerini azaltmak, kritik altyapıların hizmet sürekliliğini ve veri güvenliğini sağlamak amacıyla; kapasite inşası, yani siber güvenlik alanında nitelikli personel yetiştirilmesi, eğitim faaliyetleri, ayrıca teknolojik tedbirlerin alınması, yani erken tespit, alarm üretme, önlem alma gibi teknik çözümlerin temini, bunun yanında etkin işbirliklerinin geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması, ayrıca kritik altyapı ve verilerin korunması, yani kritik altyapılara ait varlıkların tespitinin genişletilmesi, düzenleme, denetleme gibi çalışmaları kapsayan faaliyetler yürütülecek. Böylece siber güvenliğe ilişkin düzenlemelerin yayımlanması, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılım, SOME’ler ile çalıştaylar düzenlenmesi, kritik altyapılara ait varlıkların tespitinin genişletilmesi ve bunun takibi, teknolojik tedbirlere ilişkin yazılımların geliştirilmesi ve bunların temini somut bir çıktı olacak.

TRABİS için geri sayım

Bunların yanında, İnternet Alan Adları Yönetmeliği çerçevesinde TRABİS’i kurmak ve işletmekle görevlendirilen BTK, TRABİS altyapısı kurulumu ile alan adı yönetimi devir çalışmalarını yürütüyor. Hedef ise TRABİS’in faaliyete başlaması ve daha şeffaf, daha kolay yöntemlerle, daha uygun fiyatlar karşılığında ve rekabetçi ortamda gerçekleştirilebilen “.tr” uzantılı alan adlarının tahsisi söz konusu olacak.

Denetim ile etkili rekabet

2018 yılı iş planının öncelikli başlığı BTK'nın denetimine tabi gerçek ve tüzel kişiler ile yetkilendirilmiş işletmecilerin denetimi olacak. BTK’nın düzenleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında gerek 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 59’uncu maddesinin birinci fıkrası, gerekse ilgili diğer mevzuat hükümleri ile BTK’ya verilen denetim yetkisi çerçevesinde, BTK’nın denetimine tabi gerçek ve tüzel kişilerin mevzuata aykırı davranışlarının tespit edilmesi ve karşılığında idari yaptırımların uygulanması hedefleniyor. Yıl sonuna kadar tamamlanacak olan bu denetim çalışması ile hedef; tüketicilerin ve kullanıcıların hak ve menfaatlerinin korunması için gereken tedbirleri alarak, söz konusu hizmetlerden maksimum fayda etmelerinin sağlanması, elektronik haberleşme sektöründe etkin ve sürdürülebilir rekabetin tesis edilmesi.

Pazar analizleri tamamlanacak, e-ticaret için posta sektörü değerlendirilecek

BTK tarafından başlatılan “Toptan sabit yerel ve merkezi erişim pazarları” ve “Sabit telefon şebekesine erişim pazarı”na ilişkin dördüncü tur pazar analizlerinin 2018 içerisinde tamamlanması planlanmakta. Bu pazar analizleri ile ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne (EPG) sahip olan işletmecilere getirilen yükümlülükler gözden geçirilecek, olası yeni yükümlülükler değerlendirilecek ve sektörde rekabetin sağlanmasına yönelik analizler gerçekleştirilecek. Temmuz ayında tamamlanması hedeflenen Posta Sektörü Değerlendirme Raporu ile posta sektöründe mevcut durumu ortaya koymak, özellikle tekelin durumu, tüketici hakları, hizmet kalitesi gibi hususlarda düzenleme gereksinimini belirlemek amacıyla bir rapor hazırlanacak. Raporda ayrıca e-ticaretin dünya ve ülkemizdeki yansımaları incelenecek ve sektörün gelişimine yönelik önerilerde de bulunulacak.

Ölçüm kriterleri belirlenecek

2018 yılı iş planının bir diğer çalışma başlığı ise Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği kapsamında mobil hizmet kalitesi bildirimlerinin güncellenmesi. Bu başlıkta uygulama esaslarının belirlenmesini sağlayacak ve 2018 yılının bütününü kapsayan çalışma ile her projenin temel önceliği olan 'Tüketici hak ve menfaatlerinin korunması ve gözetilmesi' başlığını, etkin rekabet ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi hedefi izliyor. 1 Nisan 2016 tarihinde hizmete giren 4.5G haberleşme sistemine yönelik performans ve ölçüm kriterlerinin belirlenmesi, mevcut 2G ve 3G sistemine ilişkin bildirimlerde güncellemeler yapılması ve mobil elektronik haberleşme hizmeti işletmecilerinin BTK'ya yapacağı bildirimlerde uygulama birliği sağlanması amacıyla teknik ve idari düzenleme çalışması işte bu kapsamda ele alınacak.

Kişisel verilerin korunmasına yönelik yönetmelikler

BTK'nın iş planında öne çıkan bir çalışma da Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Yönetmeliği’nin çıkarılması olacak. Mayıs ayına kadar tamamlanma hedefi olan bu çalışma ile hayata geçirilecek yönetmelik, Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51’inci maddesindeki hususların netleştirilmesi ve konuya ilişkin ikincil düzenlemenin yapılmasını hedefliyor. Bu yönetmelikle tüketicilerin elektronik haberleşme hizmetlerinden azami seviyede yararlanması, bu hizmetlerin kullanımı veya hizmetlere erişim ile ilgili yaşanan tüketici mağduriyetlerinin de asgari seviyeye indirilmesi amaçlanıyor.

Tüketici memnuniyeti yakın takipte

Sabit internet hizmet kalitesine dair ölçütlerin bağımsız izleyici metodu ile izlenmesi de Eylül 2018'e kadar tamamlanması planlanan bir proje olarak BTK görev planında yerini alıyor. Buna göre, mevcut durumda internet servis sağlayıcıları, hizmet kalitesi ölçümlerini kendileri yapıyor ve kuruma üçer aylık periyotlarla rapor gönderiyor. Buna karşılık, işletmecilerin ölçüm yerlerini bilmeleri ve ölçüm noktalarının sınırlı olması gibi unsurlar, bazı sorunları da beraberinde getirebiliyor. İşte bunların çözümü adına, hizmet kalitesi ölçümlerinin bağımsız izleyici metoduyla gerçekleştirilmesi için araştırma, çalışma ve düzenleme yapılması planlanıyor. Eylül ayında tamamlanması hedeflenen proje ile internet hizmet kalitesinin bağımsız izleyiciler metodu ile ölçülmesi ve raporlanmasını sağlayan bir düzenleme hayata geçirilecek. Tüketici memnuniyetinin izlenmesi ve gerektiğinde düzenlemelerin güncellenmesi, ayrıca elektronik haberleşme hizmetlerinden faydalanan tüketicilerin hak ve menfaatlerinin gözetilmesi bağlamında işletmecilerin gerekli şartları yerine getirip getirmediklerinin izlenmesi ise bu çalışma başlığının stratejik hedefi.

Haritalandırma ile gerçek tablo oluşturulacak

BTK'nın 2018 yılı iş planındaki önemli görevlerden biri Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) yazılımının kurulumu olacak. Çalışma, elektronik haberleşme hizmetinden faydalanan tüketicilerin hak ve menfaatlerinin gözetilmesi bağlamında işletmecilerin gerekli şartları yerine getirip getirmediklerinin izlenmesini, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunumuna ve altyapılara ilişkin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğin sağlanmasını, elektronik haberleşme hizmetlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefliyor. EHABS ile elektronik haberleşme altyapı bilgilerinin tek merkezde toplanması, bu bilgilerin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı bir haritada gösterilmesi, geçiş hakkı ve tesis paylaşımına ilişkin süreçlerin etkin ve hızlı uygulanmasına katkı sağlanması, geçiş hakkı süreçlerinin anlık takibi, afet ve acil durum haberleşme envanter bilgilerinin tutulması, evrensel hizmet ile afet ve acil durum haberleşmesi kapsamında genişbant erişimin yaygınlaşmasına ilişkin politika belirlenmesine yardımcı olması, diğer kurumların karar destek sistemlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

AB düzenlemeleri ile tam uyum

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Mali İşbirliği sürecinde AB müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde gerekli finansman desteğinin sağlanması adına Avrupa Birliği Bakanlığı’nca koordine edilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2. Bileşeni (IPA-2) 2014-2020 yılı programlaması kapsamındaki "Hesap Ayrımı, Maliyet Muhasebesi ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Uygulamalarında AB ile Uyum Sağlanması için Teknik Yardım" projesi 28 Haziran 2017 tarihinde resmi olarak başladı ve projenin 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

İkili işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi kapsamında BTK; bugüne kadar Arnavutluk, Mısır, İran, Bulgaristan, Fas, Sudan, Bosna-Hersek, Kosova, Ukrayna, Senegal, Lübnan, Suriye, Makedonya, Karadağ, Nijer, Tunus, Kırgızistan, Sırbistan, Tayland, Ürdün, Moritanya, Afganistan, Hırvatistan, Benin, Sri Lanka, Kamerun, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Kore, Hindistan ve Kuveyt ile Mutabakat Zaptı, Japonya ile Ortak Bildiri imzaladı. Gelişmeler ve ihtiyaçlar paralelinde, muhtelif ülkeler ile ikili işbirliği tesisine devam edilirken, işbirliği yapılan ülkelerle de mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi yoluna gidilecek. Nisan ayında hayata geçirilecek ve üç gün sürecek olan Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi, “Dijital Oyunlar" teması ile ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaların analizine sahne olacak.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics