BTK Duyuru 27 ARALIK 2016 / 13:39

Elektronik Haberleşme Sektöründe Pazar Analizleri

Şebeke endüstrisi niteliğinde olan ve pazara giriş önünde çeşitli giriş engellerinin bulunduğu elektronik haberleşme sektörü, aksak rekabet pazarlarına tipik bir örnek teşkil etmektedir. Toplam refahın artırılması açısından bu pazarlarda rekabet ortamının tesis edilmesi hayati öneme sahiptir. Bu tür pazarlardaki firma davranışları göz önünde bulundurulduğunda sadece ardıl nitelikteki rekabet kurallarının uygulanmasının çoğu zaman tek başına yeterli olamadığı görülmektedir. Nitekim, Avrupa Komisyonu'nun 17 Aralık 2007 tarihli Tavsiye Kararı (2007/879/EC) ile öncül düzenlemeye tabi (susceptible to ex ante regulation) olarak belirlenen spesifik (7 adet) pazara yönelik gerekli pazar analizlerinin ilgili ülke düzenleyici kurumlarınca yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, söz konusu pazarlarla sınırlı kalmaksızın etkin rekabetin mevcut olmadığı tespit edilen pazarlarda rekabetin tesisi açısından düzenleyici kurumun yapacağı öncül düzenlemelere ihtiyaç duyulmakta olup, düzenleyici kurumlar gerçekleştirecekleri pazar analizleri ile bunu sağlamaktadırlar. Etkin rekabetin mevcut olmadığı elektronik haberleşme pazarlarının tespiti, etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin belirlenmesi, rekabetin tesisi, korunması ve geliştirilmesi amacıyla söz konusu işletmecilere belirli yükümlülükler getirilmesi, pazar analizleri ile sağlanmaktadır. Bu itibarla, pazar analizleri elektronik haberleşme sektöründeki düzenlemeler bakımından kilit rol üstlenmekte, büyük önem taşımaktadır. Düzenleyici kurumların sektör paydaşları ile görüş alışverişinde bulunmaları, getirilebilecek yükümlülükler ile öngörülen amaçların açıklanması; getirilen yükümlülüklerin bir sonraki pazar analizi sürecinde gözden geçirilebilmesi; düzenlemelerin etkinliğinin izlenebilmesi de pazar analizleri ile mümkün olmaktadır. Ülkemizde pazar analizleri 27.11.2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pazar Analizi Yönetmeliği kapsamında icra edilmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 5'inci maddesinin ikinci fıkrası gereği, pazar analizleri en geç üç (3) yılda bir tekrarlanmakta ve daha önce analiz edilen pazarlardaki rekabet durumu ve işletmecilere getirilen yükümlülükler gözden geçirilmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereği pazar analizlerine yönelik kamuoyu görüşü alınmasına ilişkin dokümanlar, kamuoyu görüşleri sonrası değerlendirmeleri içeren dokümanlar ve pazar analizleri sonucunda getirilen yükümlülükleri ihtiva eden nihai pazar analizi dokümanları Kurum internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bu doğrultuda, aşağıda yer verilen bölümde; söz konusu dokümanlara ve ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere getirilen yükümlülükleri ihtiva eden Nihai Pazar Analizi dokümanlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından onaylanmasına ilişkin Kurul Kararlarına yer verilmektedir.

 

 

  Kamuoyu Görüşleri Alınmasına İlişkin Doküman Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman Nihai Doküman Kurul Kararı
Sabit Şebekede Çağrı Taşıma PazarıSabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarı (Yeni)
Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazarı (Yeni)
Sabit Telefon Şebekesine Erişim Piyasası**
Sabit Şebeke Üzerinden Arama Hizmeti PazarıVeri Akış Erişimini içeren Toptan Genişbant Pazarı
Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim Pazarı
Toptan ve Perakende Kiralık Devre Pazarı (Yeni)
Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Pazarı (Yeni)
Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarı (Yeni)
** 15/06/2016 tarihli ve 2016/DK-SRD/297 sayılı Kurul Kararı gereğince, Ankara 11'inci İdare Mahkemesinin E.2015/121-K.2016/255 ve E.2015/1180K.2016/338 sayılı kararlarının gereğinin sağlanmasını teminen, anılan Kurul Kararı tarihi itibariyle 2009/DK-10/659 sayılı Kurul Kararı uygulanmaktadır.


Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarına Getirilen İlave Yükümlülükler
  Kamuoyu Görüşleri Alınmasına İlişkin Doküman Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman Nihai Doküman Kurul Kararı
Fiyat Sıkıştırması YükümlülüğüToptan Hat Kiralama Yükümlülüğü 

Fiyat Sıkıştırmasının Tespitine, Önlenmesine ve Giderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
  Kamuoyu Görüşleri Alınmasına İlişkin Doküman Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman Nihai Doküman Kurul Kararı
Fiyat Sıkıştırmasının Tespitine, Önlenmesine ve Giderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Önceki Pazar Analizlerine buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili Dokümanlar  
Elektronik Haberleşme Sektöründe Pazar Analizlerine İlişkin Rehber Doküman
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Rekabet Kurumu Arasındaki İşbirliği Protokolü

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics