e-toplum 12 AĞUSTOS 2012 / 14:06

Ar-Ge çalışmaları mutlaka ekonomik ve sosyal faydaya dönüşebilmeli

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Sanayi Teknoloji Genel Müdür’ü Doç.Dr. Cevahir Uzkurt’tan bakanlığın Ar-Ge yaklaşımları konusunda bilgi aldık.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Sanayi Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Cevahir Uzkurt’tan bakanlığın destekleri, hedefleri,
Ar-Ge yaklaşımları konusunda bilgi aldık.

» Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ülkemizin küresel düzeyde rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Bilgi temeline dayalı günümüz ekonomileri için en önemli rekabet araçlarından birisinin Ar-Ge ve inovasyon olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Dolayısıyla ekonomimizin rekabet edilebilirliğini artırmak, onun temellerini yenilikçilik kültürüyle beslemek, Ar-Ge ve inovasyon çabalarını artırmakla ve bilginin üretilmesini, paylaşılmasını, onun ekonomik bir değere dönüştürülmesini sağlayacak platformların oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. Bu realiteden hareketle, sanayimizin altyapısını, uzun vadede daha güçlü kılacak olan inovasyon temeli üzerine dayandırmaya çalışıyor, öncelikle toplumda bir inovasyon kültürünün yerleşmesi için gerekli adımları atıyor, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek ara yüzler oluşturuyor ve yapılan Ar-Ge çalışmalarının ekonomik bir değere dönüşmesi için gerekli finansal, yasal, teknolojik ve insan kaynağı altyapısını güçlendirecek adımları atıyoruz. Bir tarafta Ar-Ge ve inovasyon esasına göre faaliyet gösteren yeni girişimcilerin ortaya çıkması için çaba gösterirken; diğer taraftan da mevcut şirketler ile üniversite arasında işbirliği platformlarını oluşturarak sanayi altyapısını inovasyon zeminine oturtmaya çalışıyoruz.

Gelecek nesillerimizin inovasyon kültürüyle yetişmesini istiyoruz
» Bakanlık olarak hedefleriniz nelerdir?
Bakanlık olarak öncelikle toplumda bir inovasyon ve Ar-Ge farkındalığını yaratarak gelecek nesillerimizin inovasyon kültürüyle yetişmesini sağlamak istiyoruz. Sanayimizin altyapısını Ar-Ge ve inovasyon odaklı yaparak dış ticaret açığında önemli etkisi bulunan alanlarda kendi teknoloji ve ürünlerimizi geliştirerek ekonomimizi daha sağlam temellere dayandırmayı hedefliyoruz. Verdiğimiz Ar-Ge ve inovasyon destekleriyle katma değeri yüksek teknolojiler ve rekabet edebilir markalarla dünya pazarlarında var olmak istiyoruz. Bu doğrultuda bir taraftan inovasyon için gerekli işbirliği ve altyapının gelişmesine katkıda bulunacak olan ara yüzleri oluşturup desteklerken diğer taraftan da toplumu ve sanayicimizin öncelikle inovasyon odaklı olmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

» Bakanlığınızın 2012 yılında Ar-Ge destekleri için ayırdığı toplam bütçe olan 166,8 milyon TL’yi kimlere hangi kriterlerle sağlıyorsunuz?
Bakanlığımızın yayınladığı kanun ve yönetmeliklerle, Ar-Ge ve yenilikçilikle uğraşan oldukça geniş yelpazedeki bir kitleye bazı teşvik ve muafiyetler sağlamaktayız. Ar-Ge faaliyetlerini yurtiçinde gerçekleştiren, konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik programlarına sahip olan, en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden işletmelere oluşturulan değerlendirme komisyonu sonucunda Ar-Ge merkezi belgesi vermekteyiz. Bu işletmeler de kanunda belirtilen teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaktadır. Üniversite-sanayi iş birliği kültürünü ülkemizde yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz San-Tez Programı’nda ise sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik olan, üniversite iş birliği ile hazırlanan ve katma değer yaratacak olan projeleri olan şirketler, projelerinin bakanlıkça belirlenen komisyon tarafından desteklenmesine karar verildiği takdirde yüzde 75 oranında desteklenmektedir.
Bakanlığımız, bilgi temelli ekonomiye geçişte genç nüfusun bu sürece bütünleştirilmesini hedeflemektedir. Bu sebeple, yenilikçi, Ar-Ge odaklı, rekabetçi özelliğe sahip ve bir sene içerisinde tamamlanabilir iş fikrine sahip; örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içerisinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihiyle en çok beş yıl önce almış kişiler bu programa başvurabilmektedir. İnovasyon kültürünün kurumsallaşmasına katkıda bulunan ve üniversite-sanayi iş birliğine ev sahipliği yapan bir diğer platform da üniversitelerin yanında ya da yakınında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleridir (TGB).

Ulusal İnovasyon Sistemi olmalı
» Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarının yanı sıra üniversitelerdeki bilimsel çalışmaların gelişmesi için destekleriniz bulunuyor mu?
Bilimsel çalışmalara yönelik doğrudan herhangi bir teşvik mekanizmamız olmasa da son dönemde, üniversitelerin ve özellikle araştırma merkezlerinin stratejik önemi bulunan teknolojik alanlardaki işbirliğini aktifleştirmek, sinerji oluşumunu harekete geçirmek, gereksinimlerin belirlenmesini sağlamak konusunda Bakanlığımız aktif rol oynamaktadır. Bu konuda ilgili kesimleri bir araya getiren çalıştay ve zirvelerin yapılması verilen önemin bir göstergesidir.
ETİKETLER : Sayı:884

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics