e-toplum 23 EYLÜL 2012 / 13:44

Ar-Ge desteği geldi sıra bilişimcilerde

Bu yıl içerisinde birçok sivil toplum örgütünün de taleplerinde yer alan bilişim destekleri, kamu tarafından onay aldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bilim ve Teknoloji Komisyonu tarafından çalışmaları yürütülen ve 1 çalıştay, 4 odak grup toplantısı, 2 panel ve 50’ye yakın mülakat sonucunda hazırlanan “Küresel Rekabet İçin Ar-Ge ve İnovasyon” raporu paylaşıldı. Raporda büyümenin temel kaynak noktasının Ar-Ge ve inovasyon olduğu vurgulanırken yapılması gerekenler arasında inovasyon ve girişimcilik konularının eğitim sisteminde yer alması, Türkiye’nin rekabetçi öncelik alanları ve bu alanlara göre, odaklı-güdümlü, Ar-Ge projelerinin belirlenmesi gerekliliği aktarıldı.
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) de kapsamlı bir rapor hazırlayarak “Atılım için Bilişim” başlığıyla Türkiye’nin büyüme hedefinde neler yapması gerektiğini açıkladı. Türkiye’nin geçmiş 50 yılda yüzde 4,5, 2001-2007 yılları arasında yüzde 6,5 büyüdüğü, 2023 hedeflerini yakalayabilmesi için de yıllık yüzde 8,5 büyüme gerçekleştirmesi gerektiği vurgulanarak, bu büyümeyi sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Küresel rekabetçi BT sektörü için hizmet ve yazılım ihracatının desteklenmesi gerektiğine değinen dernek, Ar-Ge ve yenilikçiliğe vurguda bulundu.

TabloGerçekleştirilen sektörler bazında Ar-Ge harcamaları
Her iki sivil toplum örgütü de Türkiye’nin 2023’e uzanan yolculuğunda bilişimin önemini vurgularken, teşviklerin Ar-Ge ve inovasyon üzerinde yoğunlaşması gerektiği konusunda birleşiyor. Türkiye’de özellikle 2004 yılından bu yana kişi başına düşen Ar-Ge harcaması artıyor. Özel sektörün tetikleyici etkisiyle artan harcamalar, teknolojiyi tüketen konumundan üreten konumuna geçmek için önem taşıyor. Bu doğrultuda, yayımlanan Ar-Ge desteği büyük önem taşıyor.
Elektronik haberleşme, uzay ve havacılık sektöründe Ar-Ge projelerinin desteklenmesine ilişkin yönetmelik 12 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Ar-Ge teşviklerinin amacı; elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla ilgili olarak yerli tasarım ve üretimine yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması olarak belirlendi.
Yüzde yüze kadar destek verilebilen Ar-Ge teşvik programında, elektronik haberleşme alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarının en fazla 10 milyon lira olabileceği belirtildi. Havacılık ve uzay alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı ise en fazla 20 milyon lira olabilecek.
Proje destek başvurusu için belirlenen şartlara bakıldığında ilk olarak başvuruda bulunan kuruluşun başvuru tarihinden önceki bir yıl süresince aktif olarak faaliyette olması gerekliliği öne çıkıyor. Bir yıldan kısa süre önce kurulmuş girişimlerin bir şansı bulunmuyor. Başvuruda bulunacak Ar-Ge teşviki isteyen kurumların özellikle şu hususlara dikkat etmesi gerekiyor:
• Proje içeriğinin elektronik-haberleşme, uzay ve havacılık ile ilgisi,
• Proje içeriğinin Ar-Ge tanımına uygunluğu,
• Sektörün ihtiyaç duyduğu acil ve öncelikli konuları kapsaması,
• Bakanlık strateji ve politikaları ile uyumluluğu.

Peki teşvikler ne kadar kullanılıyor?
KOSGEB’in Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanlığı’nın verdiği rakamlara göre, Ar-Ge ve İnovasyon Programı’nda 2011 yılında Proje Değerlendirme Kurulları’nda 695 projenin desteklenmesi kararı alındı ve 2011 yılı içerisinde bu destek programı kapsamında önceki dönemlerden de devam eden projeler ile birlikte toplam 776 işletmeye 34 milyon lira destek sağlandı. Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında ise Proje Değerlendirme Kurullarında 124 projenin desteklenmesi kararı alındı ve 2011 yılı içerisinde bu destek programı kapsamında önceki dönemlerden de devam eden projeler ile birlikte 149 işletmeye 8.6 milyon lira destek sağlandı. KOSGEB verilerine göre, 2011 yılında 79 adet üniversite-sanayi işbirliği çıktı.
Türk Patent Enstitüsü’nün verdiği patent tescil rakamlarına bakıldığında 2000 yılında bin 136 patent tescili bulunurken, 2010 yılına gelindiğinde bu rakamın 5 bin 510 olduğu görülüyor. Rakamlar etkileyici gibi görünse de yerli patent tescili alan başvuru sayısı 2000 yılında sadece 23 olurken, 2010 yılında bu rakam 642’ye kadar yükseldi. Patent başvurularında Türkiye’de üretilen teknolojide artış olduğu görülse de yeterli olmadığı ortada.

Yıllara göre Patent Tescil Tablosu
Türkiye’de teşviklerin son yıllarda kullanılmaya başlandığı görülüyor. Girişimciler, bu teşviklerin daha fazla farkında olduğunda ülkemizde teknoloji üreten bir konuma gelebileceğiz. Ağustos ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın “Bilişim Alanında İşbirliği Protokolü”nü imzalaması da bilişim sektörü için umut vaat ediyor. Protokol konusunu elektronik haberleşme, siber güvenlik, e-devlet hizmetleri, bulut bilişim ve bilişimle ilgili Ar-Ge projeleri teşkil ediyor.
ETİKETLER : featured Sayı:889

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics