e-toplum 28 OCAK 2013 / 08:01

Bilgi Toplumu için e-Dönüşüm, genişbant yaygınlığı ve bilgi güvenliği şart

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK); Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘2013-2015 Stratejik Planı’nı yayımladı. BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, planın önümüzdeki dönemde kurum faaliyetlerine olduğu kadar Türkiye bilgi teknolojileri ve iletişim sektörüne de yol göstereceğini vurguladı.
2013-2015 Stratejik Planı’nın hazırlanma sürecinde mümkün olduğunca geniş katılımlı bir çalışma dönemi geçirildi. Öncelikle kurum bünyesinde oluşturulan Stratejik Plan Çalışma Grubu tarafından yürütülen çalışmalar esas alındı. Uluslararası gelişme ve eğilimler; Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Avrupa Birliği çalışma ve raporlarına dayandırılarak tespit edilmeye çalışıldı. Ayrıca benzer nitelikteki diğer kuruluşların stratejik planları incelenerek Türkiye için oluşturulacak plan ile gerekli kıyaslamalar yapıldı.
Elektronik haberleşme ya da daha geniş anlamda bilgi teknolojileri ve iletişim alanında son yıllarda çok önemli gelişmeler yaşandığını aktaran planda, gelişmeler arasında; BİT’in eğitimden sağlığa, güvenlikten üretime her alanda insanların hayatını kolaylaştırıcı rolünün giderek daha da önem kazanması ve BT sayesinde pek çok hizmet alanında verimlilik, hız ve maliyet açısından belirgin iyileştirmeler sağlanabileceğinin anlaşılması sayıldı. Planda ayrıca; acil durum, kamu güvenliği ve afet erken uyarı sistemleri yönetiminde bilgi teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılmasının ve  telekomünikasyon, bilgi iletimi, yayıncılık ve bilgi işleme konularında teknoloji platformlarının yakınsamasının, çoklu haberleşme hizmet ve uygulamalarının sunulduğu ortak altyapıların kurulmasının önemine değinildi. İklim değişikliği ve BT’nin etkileri konusundaki hassasiyetin artması, daha az enerji tüketen ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, geri dönüşümü olan ‘Yeşil Bilişim Teknolojileri’nin gündeme gelmesinin değeri de vurgulandı.
2013-2015 Stratejik Planı’nda; Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi tarafından (WSIS) kabul edilen Tunus Bildirgesi’ndeki, bütün ulusların BİT’e evrensel olarak ve ayrım gözetmeksizin erişimlerinin sağlanması ilkesi, her ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınma düzeylerini göz önünde bulundurulması ve bilgi toplumunun kalkınma odaklı konularına önem verilmesi konuları hatırlatıldı. BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, plandaki evrensel yaklaşımlara paralel olarak tespit edilen hususları şu şekilde açıkladı: “Bilgi ve İletişim Teknolojileri; ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde barışın, güvenliğin ve istikrarın geliştirilmesi, demokrasinin, sosyal bütünlüğün ve hukukun üstünlüğünün korunması için etkili bir araç. BT; ekonomik büyümenin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla da kullanılıyor. Altyapının geliştirilmesi, insan kaynağı kapasitesinin oluşturulması, bilgi ve ağ güvenliğinin sağlanması, hedeflerin gerçekleşmesinde kritik öneme sahip.”
ETİKETLER : Sayı:906

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics