e-toplum 15 TEMMUZ 2011 / 10:57

Bilişim henüz stratejik sektör olamadı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta 61. Hükümet Programını TBMM’de sundu. Hükümet programında ekonomi ana başlığı altında bilgi ve iletişim teknolojileri yer almazken, ulaştırma ve haberleşme alanı içerisinde tek madde ile yerini aldı. Sosyal politikalar ana başlığı altında yer alan bilim ve teknoloji başlığında ise sektöre ilişkin belli başlı konulara değinildi.
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü son yaşanan kriz ile birlikte gelişmiş ülkeler tarafından stratejik sektör olarak belirlendi ve sadece yatay sektörlerde değil dikey sektörlerde de önemli bir ekonomik verimlilik ve girdi artışı sağladı. Özel sektörde olduğu kadar kamu maliyesi ve yönetimi açısından da tasarruf ve verimlilik sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün henüz hükümet programında tam anlamıyla yer almaması dikkatleri çekiyor. Sektörün daha önceki yıllarda olduğu gibi bu hükümet programında da stratejik sektör ilan edilmesi en önemli beklentilerden biriydi.

Kamu yönetiminde bilişim farkındalığı oluştu
Kamu yönetiminde ve devletin tüm kurumlarında bilgi ve iletişim sektörünün kullanımının artırılmasına yönelik hükümet programında yer alan ifadeler ise sektörü motive edici önemli etkenler oldu. Hükümet programında hem kamu yönetimi hem de ulaştırma ve haberleşme başlıkları altında “Devletin tüm kurumlarının bilişim teknolojilerinden azami derecede yararlanması, yeni teknolojik gelişmelerin kamu yönetiminin işleyişine hızla yansıtılması sağlanacaktır” ifadeleri yer aldı.

Ekonomide Ar-Ge ve inovasyona destek
Kamu hizmetlerinde kaliteyi, verimliliği, etkinliği ve vatandaşın memnuniyetini esas hükümet programında ekonomide ise üretim odaklı teknolojilerin ve Ar-Ge ile inovasyon faaliyetlerinin artırılması öngörülüyor. Teknoparklar kapsamında üniversite ve sanayi işbirliğinin artırılmasını hedefleyen 61. Hükümet Programı’nda bilgisayar, internet ve enformasyon teknolojileri gibi yeni ekonomi araçlarının üretimini, özel sektör ve kamu kuruluşlarında kullanılmasını teşvik edileceği belirtiliyor. Programda devlet bütçesinden Ar-Ge’ye ayrılan payın yıllar içerisinde oransal olarak AB ortalamalarının üzerine çıkarılması ve “Ulusal İnovasyon Sistemi” kurma çalışmalarının ivedi olarak başlatılması önemli başlıklar arasında yer alıyor. Programdaki diğer başlıklar şu şekilde:
l Ulaştırma ve
Haberleşme
Serbest rekabet ortamında ucuz, verimli, kaliteli ve güvenli hizmet sunan; kullanıcıya alternatif seçim olanağı sağlayan telekomünikasyon, radyo, televizyon ve bilgi ağlarının kurulması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması hedefleniyor.
l Hukuk ve Adalet
Mahkemelerin teknolojinin son olanaklarıyla donatılması, iş yüklerini azaltılması ile tüm yüksek mahkeme kararlarının kamunun ulaşabileceği gerekli teknolojik altyapının kurulması hedefleniyor.
l Dış Ticaret
İhracata yönelen, katma değeri yüksek ürünler üreten KOBİ’lere, üretim maliyetlerini düşürebilmeleri için Ar-Ge ve yatırım desteği sağlanacak.
l Enerji
Geleceğin enerjisi olarak adlandırılan hidrojen enerjisi konusunda bilimsel ve teknik projeler desteklenecek. Güneş, rüzgar, jeotermal ve biomas gibi enerji türleri yanında yeni hidroelektrik santralları ile yerli kömüre dayalı, yeni teknolojilerle donanımlı, verimi yüksek, çevreye zararı olmayacak termik santrallerin özel sektör tarafından kurulması desteklenecek.
l Eğitim
Kamu okullarının eğitim kalitesi artırılacak, teknolojik olanakları geliştirilecek. Katılımcı, özgür düşünme ve analiz alışkanlığını geliştiren, bağımsız karar verme ve üretme yeteneğini teşvik eden, çoğulcu değerleri sunan, vatandaş olma bilincini yükselten, çağdaş gelişme ve teknolojileri öğreten bir eğitim anlayışına geçilecek.
l Çevre
Çevre ile ilgili planlarını merkezden değil, yerinden yönetimler aracılığıyla gerçekleştirmeyi ve politikalarını katılımcı demokrasi anlayışı ile bütünleştirerek uygulamayı esas alacak. Bunu temin için yerel yönetim ağırlıklı bir “Çevre Yönetim Sistemi” geliştirilecek.
ETİKETLER : Sayı:830

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics