e-toplum 13 KASIM 2011 / 13:04

Bilişim sektörü sahipsiz mi?

Ulaştırma Bakanlığı, artık Ulaştırma, Denizclik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) oldu. Resmi Gazete’de 2 Ekim tarihinde yayımlanan bakanlığın teşkilat yönetmeliği ise yeni soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
Son seçimlerden önce bazı bakanlıklarda yapılan teşkilat ve isim değişikliklerinin ardından 2 Ekim’de Ulaştırma Bakanlığı’nda yapılan teşkilat değişimiyle birlikte bilişim sektörünün isim olarak hiçbir bakanlık teşkilat yönetmeliğinde yer almadığını görüyoruz.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşkilat yönetmeliğine bakıldığında ise sanayi ve üretime paralel olarak teknoloji, Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi, teknoloji geliştirme bölgelerinin koordinasyonun sağlanması hedefleniyor.
İşin bir diğer tarafında ise Kalkınma Bakanlığı yer alıyor. Kalkınma Bakanlığı’nın teşkilat yönetmeliğinde “Bilgi Toplumu Stratejisi” belirlenmesi ve hazırlanması konusunda Bilgi Toplumu Dairesi’ne kritik bir görev tanımlanıyor.
Bu üç bakanlığın teşkilat yönetmelikleri ve görevleri incelendiğinde bilişim sektörünü yakından ilgilendiren tüm başlıkların paylaştırıldığı ancak bilişim sektörünü koordine edecek, bilişim sektörüne yönelik politikaları belirleyecek, sektör sorunlarına çözüm bulacak ve bu alanda yatırımları teşvik edecek bir yapının oluşturulmadığı ortaya çıkıyor.

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu tekrar toplanmalı
e-Devlet, bilgi toplumu, haberleşme ve bilgi teknolojileri konuları bir
bütün içerisinde koordinasyonu, yatırımı, eşgüdümü, birlikte çalışabilirliği ve desteği gerektiren stratejik bir konu. Türkiye bu yapıyı aslında 2003 yılında kurulan e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu ile oluşturdu. Ancak İcra Kurulu en son toplantısını Temmuz 2009 yılında gerçekleştirdi.
e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu’nun tekrar işlerlik kazanması sektörün genel sorunlarının masaya yatırılması, eşgüdümün daha üst bir yapı tarafından sağlanması, yeni politikaların belirlenmesi ve tüm kamu kurumları ile sektörü motive etmesi açısından önemli bir araç olarak karşımızda duruyor.

UDHB’nin yeni görevleri
UDHB’nın yeni teşkilat yönetmeliğinde yer alan ve sektörü yakından ilgilendiren görevlerinden bazıları ise şunlar oldu:
- Ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta iş ve hizmetlerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli politika, strateji ve hedefleri belirlemek ve uygulamak, gerektiğinde güncellemek.
- Milli havacılık sanayi ve uzay teknolojileri ile uzay politika, strateji ve hedeflerini belirlemek ve uygulamak, gerektiğinde güncellemek.
- Evrensel hizmet politikalarını ilgili kanunların hükümleri dahilinde ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik şartlarına göre belirlemek, evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve net maliyetiyle ilgili hesapları onaylamak.
- Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetlere ilişkin eylem planları yapmak, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek.
ETİKETLER : Sayı:845

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics