e-toplum 09 ŞUBAT 2015 / 08:05

BTK 2015 İş Planı’nda katılımcı yöntem hedefleniyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ‘BTK 2015 Yılı İş Planı’nı yayımladı. Plandaki faaliyetler 49 maddede aktarılırken ulusal, uluslararası iş birlikleri ve etkinlikler de dikkat çekiyor. BTK 2016-2018 Stratejik Planı’nın yayımlanma tarihi de 2015 sonu olarak öngörülüyor.


‘BTK 2016-2018 Stratejik Planı hazırlık çalışmalarının yürütülmesi’ maddesini de kapsayan ‘BTK 2015 Yılı İş Planı’ çalışması, iş planı ve stratejik plan arasındaki bağlantılara da yer veriyor. Her madde; ‘Çalışma Adı’, ‘Açıklama’, ‘Somut Çıktısı’, ‘Tamamlama Tarihi’ ve ‘İlişkili Olduğu Stratejik Plan Hedefi’ açıklamalarını içeriyor. Tüketicinin korunmasından, kayıtlı elektronik posta düzenlemelerine, elektronik haberleşme sektöründen, sektörel SOME çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede sunulan çalışma, ‘Milli frekans yönetim sistemi yazılımının güncellenmesi’ maddesini de gündeme getiriyor.

İl bazında veri toplanıp yayımlanacak

Maddelere göz atarsak şu şekilde sıralanmaya başlıyor:

 • Uluslararası elektronik haberleşme sektöründe düzenleyici gelişmeler bülteninin yayımlanması

 • Türkiye elektronik haberleşme sektörü üç aylık pazar verileri raporunun yayımlanması

 • Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin il bazında yıllık istatistik bülteninin yayımlanması

 • Elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunmasına ilişkin yapılacak yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili yönetmeliğin hazırlanması

 • Abonelik tesisi ve fesih işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesinin sağlanması

 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un dikkate alınması suretiyle elektronik haberleşme sektöründeki tüketicilere yönelik ikincil düzenlemelerin gözden geçirilmesi

 • Katma değerli hizmetlere ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesi

 • Sabit telefon hizmetine ilişkin hizmet kalitesi tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ hazırlanması.


‘Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporları’ BTK tarafından zaten hazırlanıp yayımlanıyor. Hazırlanan bu raporlar Türkiye genelindeki göstergeleri içeriyor. Bununla birlikte, seçilen bazı göstergelere ilişkin il bazında veri toplanması ve toplanan verilerden oluşturulan göstergelerin yıllık olarak yayımlanması BTK’nın çalışmalarının yanı sıra sektörde faaliyet gösteren firmalara, tüketicilere, araştırmacılara ve diğer devlet kurumlarına faydalı olacağı düşünülerek iş planına eklendi.

Yerinde Denetim ve Ölçüm Sistemi (YEDES) oluşturuluyor

2015 Yılı İş Planı çerçevesinde maddeler şöyle devam ediyor:

 • İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmecilere ilişkin hizmet kalitesi tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ hazırlanması

 • Elektronik Piyasa Gözetimi ve Denetimi (E-PGD) altyapısının kurulması

 • Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği’nin (TTTE) 2014/53/EU sayılı Telsiz Cihazları Direktifi (Radio Equipment Directive-RED) ile uyumlaştırılması,

 • Kurumun denetimine tabi gerçek ve tüzel kişiler ile yetkilendirilmiş işletmecilerin denetimi, Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası kursu düzenlenmesi

 • Yerinde Denetim ve Ölçüm Sistemi (YEDES) oluşturulması

 • Frekans spektrumunun taranması

 • Referans erişim tekliflerinin onaylanması ve güncellenmesi

 • Pazar analizlerinin yapılması

 • 4G hizmetlerine yönelik yetkilendirme çalışmalarının yürütülmesi

 • Referans erişim/arabağlantı teklifleri kapsamında yapılan düzenlemelerin uygulamaya yansıtılmasıyla söz konusu düzenlemelere uyumun sağlanması.


E-PGD altyapısının kurulması ile ulusal ve AB’nin telekomünikasyonla ilgili tüm aktörlerinden elde edilen verilerin gerçek zamanlı ve otomatik alışverişinin sağlanması amaçlanıyor. Projenin tamamlanma tarihi ekim ayı olarak öngörülüyor. Diğer yandan ‘Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası kursu’ sonucunda başarılı olanlara ‘Ölçüm Sertifikası’ verilecek. Tamamlanma tarihi Temmuz 2015 olan YEDES ile de BTK’dan Ölçüm Yetki Belgesi almış bulunan kuruluşların yapmış olduğu ölçümlerin yerinde yapılmasının sağlanması amaçlanıyor.

Yeşil bilişimin yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemeler geliyor

İş Planı’ndaki diğer maddeler şöyle sıralanıyor:

 • ‘Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi’   çizelgesinin güncellenmesi

 • Elektronik haberleşme sektöründe yeşil bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik düzenleme önerilerinin hazırlanması

 • Mobil geniş bandı taşıyacak altyapının geliştirilmesi ve artan mobil genişbant ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesi

 • Dünya Radyokomünikasyon Konferansı 2015 (WRC-2015) hazırlık çalışmalarının yürütülmesi

 • Milli Monitör Sistemi (MMS)’nin iyileştirilmesi

 • Mobil Kestirme (DF) Sistemi prototip geliştirilmesi

 • BTK 2016-2018 Stratejik Planı hazırlık çalışmalarının yürütülmesi

 • Mobil ödeme hizmetlerine ilişkin araştırma raporu hazırlanması.


Yeşil Bilişim kapsamında, daha az enerji tüketen ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan geri dönüşümlü ‘Yeşil Bilişim Teknolojileri’ gündeme geliyor. Bu çalışmada; yeşil bilişim teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını teminen BTK tarafından yetkilendirilen işletmeciler tarafından alınabilecek tedbirlere yönelik düzenleme önerileriyle elektronik haberleşme sektöründeki atıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik düzenleme önerilerinin araştırılması amaçlanıyor. Mobil geniş bandı taşıyacak altyapının geliştirilmesi ve artan mobil genişbant ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesi doğrultusunda da konu hakkında tüm tarafların görüşlerinin ve önerilerinin yer aldığı bir rapor hazırlanacak. Çalışmanın tamamlanma tarihi Haziran 2015. Bu yıl kasım ayında Cenevre/İsviçre’de yapılacak olan WRC-15 Konferansı’nın sonuçları ülke menfaatleri açısından önemli görülüyor. BTK bu toplantıya ilişkin ülke koordinatörü görevinde olup 2015 yılı içerisinde hazırlık çalışmaları devam edecek. WRC-15’te ‘Ülkemiz Adına İzlenecek Stratejiler Nihai Raporu’ da hazırlanacak. BTK’nın 2013-2015 dönemi için hazırlanan Stratejik Planı’nın süresi 2015 yılı sonunda sona eriyor. 2016-2018 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında yine iç ve dış paydaşların görüşlerine başvurarak şeffaf ve katılımcı bir yöntem izlenmesi planlanıyor.

e-Dönüşüm sürecinde KEP, Ulusal Genişbant Stratejisi ve Siber Güvenlik çalışmaları

 • Sosyal ağların toplum üzerindeki etkisinin incelenmesi

 • Kayıtlı elektronik postanın ve elektronik imzanın yaygınlaştırılmasına ve farkındalığın artırılmasına ilişkin çalışmalar yapılması

 • Kayıtlı elektronik posta düzenlemelerinin güncellenmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni düzenlemelerin yapılması

 • Kayıtlı elektronik posta konusunda AB uzmanlarının katılımı ile bir çalıştay düzenlenmesi

 • Ulusal genişbant stratejisi önerisinin hazırlanması

 • Mobil spektrum stratejisinin hazırlanması

 • Elektronik haberleşme sektöründe şebeke ve bilgi güvenliğine yönelik düzenlemelerin kapsamına ve uygulanmasına ilişkin rapor hazırlanması

 • Sektörel SOME çalışma usul ve esaslarının hazırlanması

 • Sektörel SOME tatbikatı yapılması

 • Elektronik haberleşme sektöründe siber güvenlik koordinasyonu çalışmalarının yürütülmesi


İş Planı’nın diğer maddeleri arasında yer alıyor.

Sanal kimliklerin gerçek kimliklerimizin önüne geçmeye başladığı bu çağda sosyal paylaşım sitelerinin toplum üzerine etkilerinin araştırılması, olumsuz etkilerin bertaraf edilmesine yönelik öneriler geliştirilmesine yönelik rapor bu yılın sonunda hazırlanıyor. Kayıtlı elektronik posta ve elektronik imza konularında farkındalık oluşturmak üzere düzenlenen konferans, seminer ve toplantılara katılım sağlayarak bilgi birikimimizin aktarılması, kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ilgili personellerine eğitim verilmesi ve TODAİ tarafından bu konuda düzenlenen eğitimlere destek sağlanması şeklinde çalışmalar yapılması planlanıyor. Yine KEP ile ilgili düzenlemelerde; e-Dönüşüm sürecini desteklemesi öngörülen Kayıtlı Elektronik Posta sektörünün oluşturulması, geliştirilmesi ve Kayıtlı Elektronik Posta hizmetlerinin güvenli bir şekilde ve uluslararası standartlara uygun olarak sunulmasının sağlanması somut çıktı olarak aktarılıyor. Ülkemizin 2023 hedefleri kapsamında, 2023 yılına kadar her hane ve iş yerine yeni nesil teknolojiler aracılığıyla en az 100 Mb/s hızında genişbant erişimin sağlanması hedefi bulunuyor. Bu hedeflere ulaşmak için ülkemizin genişbant stratejisinin ve bu stratejiye ulaşmak için atılması gereken adımlarla gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlenmesi gerekiyor. Bu kapsamda da Ulusal Genişbant Stratejisi önerisi bu yıl sonunda tamamlanıyor. Diğer yandan elektronik haberleşme sektörüne yönelik olarak kurulan ‘Sektörel SOME’ler, bünyesindeki ‘Kurumsal SOME’lerle ve USOM’la koordinasyonu sağlayacak. Bu amaçla sektörel bir çalışma grubu kurularak faaliyete geçirilecek, toplantılar gerçekleştirilecek, farkındalık çalışmaları yapılacak, mevzuat çalışmalarına katkı sağlanacak ve Siber Güvenlik Kurulu çalışmaları takip edilecek.

Milli Frekans Yönetimi Yazılımı yenileniyor

BTK 2015 Yılı İş Planı çerçevesindeki maddeler şöyle sona eriyor:

 • İnternet alan adları yönetiminin yeniden yapılandırılması

 • Milli frekans yönetim sistemi yazılımının güncellenmesi

 • ITU Konsey toplantılarına yönelik hazırlık çalışmaları yürütülmesi

 • Com-ITU toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları yürütülmesi

 • EMERG’in 2015 yılında gerçekleştirilecek çalıştayının organizasyonu

 • Uluslararası ikili iş birliği kapsamında eğitim programları düzenlenmesi

 • Uluslararası ikili iş birliklerinin geliştirilmesi

 • 10. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı organizasyonu

 • Numaralandırma Yönetmeliği’nin gözden geçirilmesi

 • Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (TTTE) Yönetmeliğinin atıfta bulunduğu standartlara dair tebliğ (2012/1)’in güncellenmesi

 • Posta sektöründe kullanıcı şikâyetleri çözüm mekanizması konusunun araştırılması

 • Posta sektöründe hizmet kalitesi kriterleri konusunun araştırılması.


İnternet Alan Adları Yönetmeliği çerçevesinde BTK; TRABİS’i kurmak ve işletmekle görevlendirilmiş durumda. Bu doğrultuda TÜBİTAK-ULAKBİM ile imzalanan sözleşme çerçevesinde temel işlevlerin yerine getirilebildiği TRABİS alt yapısı hazır hale getirildi. Bununla birlikte alan adları yönetiminin devri konusunda idari ve hukuki süreç devam ettiriliyor. Diğer yandan Türkiye’de kullanılan frekansları belirli bir sistem üzerinde tahsis etmek, monitör etmek, frekansların tahsisleriyle ilgili ücretlerin tahsilâtını yapmak, ücretlerden doğan hukuki süreçleri ve benzeri süreçleri takip etmek amacıyla kullanılmakta olan Milli Frekans Yönetimi Yazılımı’nın modern ve güncel ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde yenilenmesi amaçlanıyor. 2015 yılında gerçekleştirilecek Com-ITU ve ayrıca EMERG’ün toplantılarından birinin de BTK’nın ev sahipliğinde ülkemizde yapılması planlanıyor. 10. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı’nın da 2015 yılında yine İstanbul’da yapılması hedefleniyor. Planda; ilgili kurul kararının alınmasını ardından konuyla ilgili çalışmalar başlatılacağı kaydediliyor.

Fas’tan Tayland’a iş birliği

Uluslararası ikili iş birliklerinin geliştirilmesi kapsamında, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kurumun tanınırlığının arttırılması ve uluslararası platformda yarar sağlayacak iyi ilişkilerin kurulması, ayrıca yakın çevrede bulunan ve tarihi, kültürel açıdan ortak değerlere sahip olunan ülkelere destek olmak, onları yönlendirmek ve ortak hareket noktaları oluşturarak mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu madde, muhtelif ülkelerle tecrübe ve bilgi paylaşımını içeren mekanizmalar geliştirilmesi, üst düzey ziyaretler yoluyla yapılacak planlamaya uygun olarak karşılıklı uzman ziyaretlerinde bulunulmasına yönelik çalışmaları içeriyor. Kurumun ikili iş birliği faaliyetleri kapsamında; Arnavutluk, Mısır, İran, Bulgaristan, Fas, Sudan, Bosna-Hersek, Kosova, Ukrayna, Senegal, Lübnan, Suriye, Makedonya, Karadağ, Nijer, Tunus, Kırgızistan, Sırbistan ve Tayland ile ‘Mutabakat Zaptı’ imzalanmış durumda. Ayrıca 2014 yılında da Ürdün, Moritanya, Hırvatistan, Afganistan ve Benin ile ‘Mutabakat Zaptı’ imzalandı. Gelişmeler ve ihtiyaçlar paralelinde, muhtelif ülkelerle ikili iş birliği tesisi yapılacağı, iş birliği yapılan ülkelerle ise mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi yoluna gidileceği belirtiliyor.

 

 
ETİKETLER : 1008

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics