e-toplum 06 TEMMUZ 2015 / 06:10

Eylem planları hayata geçiyor

Yüksek Planlama Kurulu (YPK), 2015-2018 yıllarına ait Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı'nı ve ayrıca Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı'nı kabul etti.

Kurulun eylem planlarına ilişkin kararları, 27 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde; üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla hazırlanan Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı'nın vizyonu, biyoteknoloji alanında teknolojik bilgi düzeyini ve katma değerli üretimi artırarak dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almak olarak belirlendi. Planda; biyoteknoloji Ar-Ge ve yenilik sisteminin geliştirilmesi ve temel 3 ana dalı olan sağlık, endüstriyel ve tarımsal biyoteknoloji alanında genel amaç, hedef ve eylemler yer aldı. Biyoteknoloji alanında Ar-Ge ve yenilik ekosistemi kapasitesini geliştirerek, Türkiye'yi teknoloji geliştirebilen, yenilikçi, katma değeri yüksek ve küresel rekabete uygun ürünler üretebilen çekim merkezi haline getirmeyi amaçlayan eylem planı, hukuki ve idari düzenlemeleri yapmayı, teknolojik altyapıyı, üretim kapasitesini, sağlık, endüstriyel ve tarımsal biyoteknoloji sektörlerini geliştirmeyi hedefliyor. Söz konusu hedeflere ilişkin 25 eylem yer alıyor. Eylem planının izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli görüldüğü hallerde eylemlerin revize edilmesi görevlerine sahip bir yönlendirme kurulu oluşturulacak.  Planda yer alan eylemlerden bazıları şöyle: Ulusal Biyoteknoloji Çalışma Grubu oluşturulacak / Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Enstitüsü kurulacak / Ulusal biyomateryal ve hücre bankası kurulumuna yönelik ihtiyaç analizi yapılacak / Endüstriyel ve tarımsal biyoteknoloji alanında Ar-Ge ve teknoloji transferinde bulunan firmalar desteklenecek / Yaşam bilimleri ve biyoteknoloji konusunda gelişim alanları tespit edilecek ve sektörün gereksinimlere cevap verebilecek nitelikte insan gücü yetiştirilecek / Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir biyoetik kurulu kurulacak / Endüstriyel biyoteknoloji alanında yapılan Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesi teşvik edilecek ve desteklenecek / Biyogüvenlik kanunu yeni gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenecek /  Türkiye'ye ithal edilen GDO ve bunlardan elde edilen ürünlerin herhangi bir sanayi ürününde kullanımına ilişkin izleme ve denetim sistemi kurulacak / Tarımsal biyoteknolojide Ar-Ge amaçlı uygulama çalışmaları yapmak üzere bilim insanlarına 'özel kontrollü alanlar' belirlenecek.

6 hedef için 31 eylem belirlendi

Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı da; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde; üniversiteler, iş dünyası ile kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla hazırlandı. KÜSİ'nin stratejik yol haritasına da yer verilen planın vizyonu, "kamu-üniversite-sanayi iş birliğini en üst düzeyde uygulayarak, Türkiye'yi yüksek teknoloji üssü haline getirmek" olarak belirlendi. Ülke sanayisinin rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir yapıya kavuşturulması amaçlanan planın hedefleri ise şöyle sıralandı: İş birliğinde kurumsal yapılanma, iletişim ve algıyı oluşturmak / Hukuki düzenlemeleri yapmak / Finansal kaynakları ve destek mekanizmalarını geliştirmek /  KÜSİ paydaşlarının idari ve teknik altyapısını geliştirmek / Nitelikli insan kaynağını geliştirmek / Fikri Sınai Mülkiyet Hakları'nı korumak ve ticarileştirmek. KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı'nda, söz konusu 6 hedef için toplam 31 eylem belirlendi. Belirlenen eylem planlarının izlenmesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca gerçekleştirilecek. Eylemlerden bazıları ise şöyle: Akademisyenlerin atama ve yükselme kriterlerinde KÜSİ çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler dikkate alınacak / Akademisyenlerin sanayide çalışabilmeleri, sanayide çalışan nitelikli personelin de üniversitelerde görev alabilmeleri sağlanacak / Kamu alımlarında sanayi iş birliği projeleri yoluyla teknoloji transferi ve yerlilik oranının artırılması sağlanacak / KÜSİ'nin geliştirilmesi amacıyla laboratuvar portalının oluşturulması ve etkin kullanımı sağlanacak / Kalkınma ajanslarının KÜSİ çalışmalarındaki rolü artırılacak / Kamu, üniversite ve sanayi arasında 'iş birliğine dayalı eğitim modeli' oluşturulacak / Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programları, KÜSİ'yi destekleyecek şekilde düzenlenecek / Meslek yüksekokullarında ihtiyaç duyulan öncelikli programlar açılacak, talep olmayan programlar revize edilecek / Lisans eğitiminde girişimcilik, proje geliştirme, sanayi iş birliği projeleri, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge yönetimi gibi dersler, seçmeli verilecek.

 
ETİKETLER : 1029

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics