e-toplum 04 EKİM 2010 / 13:52

Kamu BİT hazırlama kılavuzunun yeni sürümü yayınlandı

İlk sürümü 2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yayınlanan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Hazırlama Kılavuzu’nun son sürümü yayınlandı. e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı’nda 35 No’lu “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi yatırım projeleri hazırlama ve değerlendirme kılavuzlarının hazırlanması ve bu projelerin izlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi” eylemine yönelik olarak hazırlanan kılavuz kamu kurum ve kuruluşlarına yol göstermeyi hedefliyor.
Kılavuzda yer alan formlar, kamu kurumları tarafından yürütülen veya yürütülecek olan BİT projelerine ilişkin hazırlık çalışmalarının belirli bir standart içerisinde dokümante edilmesini sağlıyor. Bunun sonucunda da, gerek proje tekliflerinin değerlendirilmesi gerekse de projenin yürütülmesi ve izlenmesi aşamalarında ihtiyaç duyulacak dokümanların üretilmesi hedefleniyor.
Kılavuzun her yıl yatırım programı hazırlama döneminde güncelleştirilen sürümlerinde, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının BİT projeleri hazırlama sürecine ilişkin hususlar daha kapsamlı olarak belirlenmeye çalışıldığını ifade eden DPT Bilgi Toplumu Dairesi Uzmanı Özhan Yılmaz, kılavuzun temel amaçları hakkında şu bilgileri verdi: “Bu kılavuzun temel amacı, kamu BİT yatırımlarının hazırlık sürecinden başlayarak gerçekçi fayda ve maliyet analizlerine dayandırılması, belirlenen iş programıyla uyumlu kaynak tahsisine imkan sağlayarak projelerin zamanında ve beklenen faydayı sağlayacak şekilde tamamlanması, kurum içi ve kurumlar arası mükerrerliklerin önlenmesi yoluyla kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ve kamu kuruluşları arasında bilgi paylaşımını esas alan birlikte çalışabilir bir e-Devlet yapısının oluşturulması için kamu kuruluşlarına yol göstermektir.”
Bu yıl güncellenen sürümde önceki sürümlere göre bazı önemli değişiklikler yapıldığını açıklayan Yılmaz, bu değişikliklerden en önemlilerinden birisinin; hazırlanan proje dosyasının projeyi hazırlayan birim yöneticisinin yanı sıra bilgi işlem yöneticisi tarafından da imzalanması gerekliliği olduğunu ifade etti. Yılmaz, bu sayede, kurumların stratejik hedeflerine ulaşmak için yürütülecek BİT projelerinin tasarlanması ve yürütülmesi aşamalarında bilgiişlem birimlerinin kilit role sahip oldukları algısının geliştirilmesine katkı sağlanmasını amaçladıklarını söyledi. Yılmaz değişiklikler konusunda şunları söyledi: “Bir diğer önemli değişiklik ise, kurumların yıllık bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında yaptıkları yazılım ve donanım yatırımlarına ilişkin düzenlemedir. Kamu kurumlarının tamamına yakını sahip oldukları BİT varlıklarının idamesi için sene içinde çeşitli alımlar yapmaktadır.
Bu alımların mevcut varlıkların bakım, onarım ve yenileme kalemlerini oluşturmasından dolayı, yeni düzenleme ile bu yatırımlar için kılavuzda yer alan tabloların tamamının doldurulması yerine tek sayfalık bir tablonun doldurulması yeterli olacaktır. Bu düzenleme ile kamu kurumları, ciddi bir iş yükünden kurtulmuş olacaktır.”
ETİKETLER : Sayı:790

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics