e-toplum 31 EKİM 2010 / 18:00

Öncelikli yatırım alanı bilişim

2011-2013 dönemini kapsayan orta vadeli program, Bakanlar Kurulu’nda kabul edildi. Programda kamu yatırımları açısından önceliklendirilen sektörler olarak eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları yer alıyor. Orta vadeli program döneminde ekonominin rekabet gücü, kamu harcamalarında etkinlik, iyi yönetişim, devlet yardımları, eğitim sistemi, yargı sistemi, kayıt dışılık, yerel yönetimler ve bölgesel gelişme alanlarında yapısal dönüşüm ihtiyacının da devam edeceğine dikkat çekiliyor.

Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) hazırladığı, 2011-2013 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, Bakanlar Kurulu’nca kabul edildi. Programın temel amacı olarak, ülkenin refah seviyesinin artırılması nihai hedefi doğrultusunda, büyümeye istikrar kazandırmak, istihdamı artırmak, kamu dengelerini iyileştirmek ve fiyat istikrarını sağlamak olarak belirlendi. Program döneminde büyümenin 2010 yılında yüzde 6,8, 2011 yılında yüzde 4,5, 2012 yılında yüzde 5, 2013 yılı sonunda yüzde 5,5 düzeyinde olması bekleniyor. Orta vadeli programda bilgi ve iletişim sektörünü de yakından ilgilendiren önemli hedefler yer alıyor.
Orta vadeli program döneminde ekonominin rekabet gücü, kamu harcamalarında etkinlik, iyi yönetişim, devlet yardımları, eğitim sistemi, yargı sistemi, kayıt dışılık, yerel yönetimler ve bölgesel gelişme alanlarında yapısal dönüşüm ihtiyacının da devam edeceğine dikkat çekiliyor.

Makroekonomik hedefler
Orta vadeli programda yer alan makroekonomik politika hedefleri arasında ise; Kriz sonrası dönemde güçlü, sürdürülebilir ve istihdam yaratan büyümenin sağlanması için para, maliye ve gelirler politikaları koordinasyon içerisinde yürütülmesi, kamu yatırımlarında teknik ve sosyal altyapının geliştirilmesine öncelik verilmesi hedefler arasında yer alıyor.

Kamu yatırım politikası
Orta vadeli programda kamu yatırımlarının etkinliğinin artırılması öncelikli hedef olarak belirlenirken, Avrupa Birliği’ne uyum yönündeki amaçların gerçekleştirilmesi için kamu yatırımlarının sosyal ihtiyaçları ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapıya yönlendirilmesi hedefleniyor.
Programda kamu yatırımları açısından önceliklendirilen sektörler olarak eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları yer alıyor. Kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımını artırıcı modellerin kullanımı da yaygınlaştırılacak. 2011-2013 yıllarını kapsayacak olan orta vadeli programda rekabet gücünün artırılmasına yönelik sektörel bazda belirlenen hedefler arasında bilgi ve iletişim sektörünü yakından ilgilendiren birçok noktaya da dikkat çekiliyor. İhracatta şirketlerin küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla yenilikçiliğe ve Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçlerinin desteklenmesi sağlanacak.
İş ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak girişimci bilgi sisteminin hayata geçirilmesi KOBİ, esnaf ve sanatkarların rekabet gücünün artırılmasına yönelik değişim ve dönüşüm programlarının geliştirilmesi ve etkin destek sağlanması hedefleniyor. Ayrıca toplumsal bazda fikri mülkiyet hakları kültürü oluşturulması ve bu yönde fikri mülkiyet sisteminin etkinliğinin sağlanmasının gerekliliğine de dikkat çekiliyor.
Enerji alanına yönelik olarak, elektrik arzının ve güvenliğinin artırılması, nükleer güç santrallarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara hız verilmesi, elektrik üretiminde doğalgaz ve ithal kömür kaynaklarına bağımlılığın azaltılması, doğalgaz arz güvenliğinin artırılması, Türkiye’nin bölgede bulunan enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara ulaştırılmasında transit güzergahı ve terminal ülke olması hedefleniyor.

Dışa bağımlılık azaltılacak
Ar-Ge ve yenilikçiliğin artırılmasına yönelik olarak programda; özel sektörün yenilik yeteneğinin artırılması ve bilim ve teknolojide yetkinleşmek ve bu yetkinleşmenin ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesi hedefleniyor. Programda, Ar-Ge işbirliklerinin desteklenmesi, talebin artırılması, kamu araştırma kurumları ve yükseköğretim kurumlarında ileri seviyede araştırmaların yapılacağı mükemmeliyet ve uzmanlık merkezleri ile merkezi araştırma laboratuvarlarının kurulmasına devam edilmesi amaçlanıyor. Programda, dışa bağımlılığı yüksek olan sektörlerde ise yerli teknolojiye dayalı ürün ve teknolojiler geliştirilmesine yönelik programların işlerliği artırılması önceliklendiriliyor.
Programda; bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanımıyla bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması temel amaçlar arasında yer alıyor. Programda ayrıca bilişim sektörüne yönelik olarak; bilişim altyapısının geliştirilmesi amacıyla elektronik haberleşme sektöründe alternatif altyapı ve hizmetlerin sunumuna önem verilerek rekabetin geliştirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin, genişbant teknolojileri başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerine erişiminin uygun maliyetlerle artırılması ve fiber optik kablo şebekesi tesisine olanak verecek fiziki altyapıların da kurulması öngörülüyor.

e-Devlette etkinlik artırılacak
Orta vadeli programda kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması da önemli yer tutuyor. Programda, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda, çeşitli kanallardan bütünleşik hizmet sunumunun sağlanacağı bir e-devlet yapısının, gerekli teknik, idari ve yasal düzenlemeleri içerecek şekilde oluşturulması temel amaç olarak belirlendi.

Programda, e-devlet proje ve uygulamaları bütüncül ve bilgi paylaşımını esas alan bir anlayışla koordine edilmesi hedeflenirken “e-Devlet uygulamalarının hayata geçirilmesi için gerekli temel veritabanları, ortak altyapı ve hizmetler geliştirilecek, çeşitli kanallardan bütünleşik hizmet sunumu sağlanacaktır” ibaresi yer alıyor. Kamu iş süreçleri, idari ve mali yüklerin azaltılması, mükerrerliklerin giderilmesi ve birlikte çalışabilirliğin sağlanması yönünde iyileştirilirken e-devlet uygulamalarında kullanıcı odaklılık, kullanıcı memnuniyeti, kişisel bilgi mahremiyeti, bilgi güvenliği, katılımcılık ve şeffaflık gözetilecek.
ETİKETLER : featured Sayı:794

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics