e-toplum 15 EYLÜL 2014 / 10:17

Teknoloji üretimi ve ihracatı planlanıyor

TBMM’de kabul edilen 62. Hükümet Programı’nda, kamunun e-dönüşümünün büyük oranda tamamlanacağı vurgulandı. Programda, yapısal dönüşümün kalıcı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için BT’nin etkin şekilde kullanılacağı kaydedildi.

62. Hükümet programı, ‘Sunuş’, ‘İleri Demokrasi’, ‘İnsani Kalkınma’, ‘Yaşanabilir Mekânlar ve Çevre’, ‘Güçlü Ekonomi’, ‘Öncü Ülke’ ve ‘Sonuç’ olmak üzere 7 bölümden oluşuyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu, ‘Sunuş’ bölümünde amacı; çok daha güçlü, müreffeh, saygın ve demokratik bir Türkiye’ye ulaşmak; ekonomisi, bilim ve teknolojisi, siyaseti,  sosyal ve kültürel politikaları ile örnek alınan bir ülke olmak­ şeklinde açıkladı ve ekonominin temel öncelikleri arasında yer almaya devam edeceğini kaydedip çok daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde 2023 hedeflerine yürüneceğini belirtti. Davutoğlu, “Dünyada hiçbir güç ekonomik anlamda insan kayna­ğından daha önemli değildir. Bu nedenle eğitim reformu en öncelikli alanlarımızdan biri olacaktır. Rekabet gücümüzün artırılması, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi için Ar-Ge yatırımlarına da öncelik vereceğiz” dedi.

UYAP tasarruf sağladı

‘İleri Demokrasi’ bölümünde Ulusal Yargı Ağı Projesi ( UYAP ) hakkında da bilgi verildi. UYAP’ın hayata geçirilmesiyle; adliye, nüfus, tapu ve kolluk kuvvetleri gibi birçok kurumun elektronik ağlarla birbirine bağlandığına dikkat çeken programda; bu projenin; hem yargılamanın hız­lanmasına katkı sağladığı hem de çok önemli tasarruflar getirdiği belirtildi. Davutoğlu, “UYAP projesiyle uyumlu olan diğer bir projemiz ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi; SEGBİS’dir. SEGBİS ile adliyelerde ve cezaevlerinde uzaktan ifade alınabilmektedir. Şu an ceza mah­kemelerinin neredeyse tamamında aktif olan SEGBİS’i önümüz­deki süreçte tüm mahkemelere yaygınlaştıracağız” açıklamasını yaptı.

Bilgi toplumuna dönüşüm alanındaki yatırımlara ağır­lık verilecek

İlk 10 ekonomi arasına girmek için yönetimde sürekli yenilenmeyi bir gereklilik olarak gördüklerini belirten Başbakan Davutoğlu, 62. Hükümet Programı’nda “İlk defa kamu yöneticileri için etik kurallar getirdik ve denetim mekanizmaları kurduk. Kırtasiyeciliği azaltan mevzuat sade­leştirmeleri yaptık, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın bir şekilde kullanıma önem verdik. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçtik. Merkezi Nüfus Sistemi’nin (MERNİS) kurumlarımızca paylaşılmasını sağlayarak birçok formaliteyi kaldırdık. Yerel yönetim mevzuatını baştan sona yeniledik, yerel idarele­rin yetkilerini ve kaynaklarını artırdık” ifadesini kullandı. Programda ‘İleri Demokrasi’ bölümünde; ‘Bilgi Toplumu’ bir alt başlık olarak ayrıntılı şekilde şöyle yer aldı: “Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümde önemli bir yere sahip olan, büyüme ve istihdam odaklı hazırladığımız 2014-2018 dönemini kapsayan yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Pla­nı’nı hayata geçireceğiz. Bu Strateji ve Eylem Planı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm alanındaki yatırımlara daha da ağır­lık vereceğiz. e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile kamu bilgi ve iletişim teknolo­jisi yatırımlarına öncelik verdik ve bu alandaki yatırımları hızlı bir şekilde artırdık. Hükümetlerimiz kamu hizmetlerinin elekt­ronik dönüşümünde devrim niteliğinde mesafeler kaydetti. Bu Hükümet döneminde kamunun e-Dönüşümünü (e-Devlet) büyük oranda tamamlayacağız.”

Okul kitapları sayısal ortama taşınıyor

Programın ‘İnsani Kalkınma’ bölümünde; “Ulaşım ve enerji sistemlerinin bütünleştirilmesi, kurumsal ve yasal altyapının geliştirilmesi ile bu coğrafi konum, daha fazla katma değere ve nitelikli bir kalkın­ma sürecine dönüştürülecektir” ifadesi kullanılarak Türk İşbirliği ve Koordinas­yon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) insani kalkınmanın bir ara­cı olarak görüldüğü belirtildi. “İnsan kaynağımız, demokrasi, girişimcilik, bilim, özgün düşünce ve özgüven ile güçlendikçe yeni Türkiye’nin medeniyet inşası hızlanacaktır” değerlendirmesini yapan eğitimin ülkenin en öncelikli konusu olduğunu söyleyerek Başbakan Davutoğlu raporda şunları kaydetti: “Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik en önemli adımlarımızdan olan FATİH Projesi kapsamında okullarımıza akıllı tahta, çok fonksiyonlu yazıcı ve doküman kamera sistemi, tablet bilgisayar dağıtılmaya devam etmektedir. Mesleki eğitimin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi, sektör ile ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda yıl içinde önemli adımlar atılacaktır. Üzerinde yoğun olarak çalıştığımız ve sonlandırmak üzere ol­duğumuz önemli yeniliklerden biri de tabletlerin dağıtımının tamamlanması sürecine paralel olarak okul kitaplarının sayısal ortama taşınması ve uygun içeriklerin hazırlanmasıdır. Bu sa­yede çocuklarımız ders kitaplarına tabletleri üzerinden ulaşma imkânına sahip olacaklardır.”

Davutoğlu, sağlık hizmetlerini ‘temel bir insan hakkı’ olarak kabul ettiklerini aktararak Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık alanında pek çok yapısal düzenlemeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Davutoğlu, “Evde bakım ve tele-tıp gibi uygulamalarla sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da artıracak, maliyetini düşüreceğiz ” dedi.

Ar-Ge ve yenilik kültürü tabana yayılacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu ‘Yaşanabilir Mekânlar ve Çevre’ bölümünde; “Ülkemizde yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarına hız verilecektir. En temel e-Devlet projelerinden birisi olan ‘Tapu Kadastro Bilgi Sistemi Projesi’ni (TAKBİS) tamamladık. Türkiye’nin her yerinden başka yerlerde bulunan gayrimenkullere ait sor­gulamalar ile tapu kaydı alınması işlemleri kolaylıkla yapılabil­mektedir. Vatandaşların tapu işlemlerini e-Devlet kapısı üze­rinden yapabilmesi için çalışmalara hız verilecektir. Çok önemli bulduğumuz kentsel dönüşüm projelerinde yenilik­çi ve katma değer yaratan sektörleri, yaratıcı endüstriler ile yük­sek teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulama­lara ve vatandaşın da sürece katılımına öncelik verdik, vereceğiz” açıklamasını yaptı.

Bilişim Vadisi’nde yer tahsisi başlayacak

“Bilişim sektöründe ülkemizi Ar-Ge ve inovasyon üssü haline ge­tirecek, 3 milyon metrekare alan üzerine Kocaeli’nde kurulmuş Bili­şim Vadisi’nde alt yapı ve üst yapı projeleri devam etmekte olup, 2015 yılında Ar-Ge firmalarına yer tahsisine başlanılacaktır” açıklamasını yapan Davutoğlu şunları belirtti: ‘Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı’nı uygulama­ya geçireceğiz. Bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik Ar-Ge, yenilik ve ihracat teşviklerinin, yüksek katma değerli internet girişimlerinin ortaya çıkmasını ve gelişimini de destekleyecek şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Kamu-üniversite-sanayi iş birliğini gerçekleştirmek, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için Kamu-Üniversi­te-Sanayi İş birliği Strateji Belgesi önümüzdeki dönemde yürür­lüğe konulacaktır” dedi.

 

Türkiye uluslararası bir veri iletim merkezi olacak

BT alanında; tek­nolojilerin etkin biçimde kullanılmasını ekonomik ve sosyal kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerinin altını çizen Davutoğlu şunları aktardı: “Sabit genişbant erişi­min artırılması amacıyla fiber altyapı yatırımlarına devam ede­ceğiz. Elektronik haberleşme sektöründeki düzenlemelerin et­kinliğini artırarak Türkiye’nin uluslararası bir veri iletim merkezi haline gelmesini sağlayacağız. 2015 yılı sonunda toplam 45 mil­yon genişbant aboneye ulaşmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca 2015 yılı içerisinde dördüncü nesil (4G) mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin yetkilendirmesine yönelik çalışmaları yürüteceğiz. BT alanında nitelikli insan kaynağının artırılması ve sayısal bölünmenin azaltılması için gerekli tedbir­leri alacağız. Ayrıca, teknolojideki gelişmeler ışığında mevcut mevzuatın güncellenmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Hükümetimiz, önümüzdeki dönemde de e-Dönüşüm Türkiye Projesi’ni uygulamaya devam edecektir. Önümüzdeki dönemde 2014-2018 dönemini kapsayan yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planını hayata geçireceğiz. Bilişim okuryazarlığının yaygınlaştırılması ve vatandaşlarımızın e-dönüşüme adapte olabilmeleri için teşvikte bulunacağız.”

Öncelikli alanlar: Enerji, BT, sağlık

Sanayi İş birliği Programı hakkında bilgi veren Başbakan Davutoğlu, “Kamu alımlarının yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji transferi­ni ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek şekilde düzenlenme­si amacıyla da Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programını hayata geçireceğiz. Öncelikli alanlardan enerji, bil­gi ve iletişim teknolojileri ile sağlık alanları altında Enerji Verimliliği, Mobil İletişim Teknolojileri, Tıbbi Tanı Kitleri, Aşı, Biyomalzeme, Biyomedikal Ekipman, İlaç, Mikro/Nano Elektromekanik Sistemler, Ekran Teknolojileri (OLED dâhil) konularında teknoloji yol haritası oluşturma süreçleri tamam­lanmıştır” ifadesini kullandı.

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics