e-toplum 28 MART 2010 / 18:00

Ulaştırma Bakanlığı’na yeni bir görev

e-Devlet koordinasyonu Ulaştırma Bakanlığı’na geçiyor. 2003 yılında çıkarılan Başbakanlık Genelgesi ile Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nı ve e-Devlet koordinasyonunu yürüten Devlet Planlama Teşkilatı’nın görevinin Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmesi öngörülüyor.

28 ayrı kanunda değişiklik yapılmasını öngören “Kamu Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” sektörden gelen eleştirilerle değişikliğe uğramış ve son hali Başbakanlık tarafından tekrar görüşe sunulmuştu. Geçtiğimiz günlerde kanuna yapılan ek bir madde ile 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna e-Devlet hizmetlerinin yürütülmesi, koordine edilmesi ve izlenmesine yönelik çalışmalar da eklendi.
Kanun tasarısının 19. maddesinde: “e-Devlet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde e-Devlete ilişkin eylem planlarını hazırlamak; diğer kamu kurumlarıyla işbirliği yapmak suretiyle, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek; gerekli hukukî düzenlemeleri yapmak ve bu kapsamda ilgili faaliyetleri koordine etmek.” Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülecektir ibaresi yer aldı.
TBMM gündemindeki “torba kanun”un yasalaşmasıyla birlikte elektronik imza, ortak iletişim sisteminin kurulması, ödemelerin elektronik ortamda hızlandırılması, ıslak imza zorunluluğunun ortadan kaldırılması, kurumlar ve birimler arası bütünleşmenin hızlandırılması ile hizmet süreçlerinin takip edilmesi söz konusu olacak. Tasarının yasalaşması halinde e-Devlet Kapısı üzerinden verilen kamu hizmetlerinin sayısı artarken, birçok hizmet sadece e-Kapı üzerinden verilmeye başlanacak.
28 ayrı kanunda değişiklik öngören tasarıdaki bazı değişiklikler
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda;
n Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücüne sahiptir.
n Güvenli elektronik imza, aslı ile aynıdır.
n Elle atılan imza ile elektronik imzanın çakışması halinde UYAP’ta kayıtlı olan elektronik imza geçerlidir.
n Güvenli elektronik imza kullanılarak UYAP vasıtasıyla dava açılabilir, dava dosyaları incelenebilir, her türlü yargılama iş ve işlemleri yapılabilir.
n Duruşma tutanakları, elektronik ortamda hakim ve katip tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanabilir. Tutanakların ayrıca elle imzalanmasına gerek yoktur.

Tapu Kanunu’nda;
n Tapu sicilinde kaydedilen araziler, bağımsız ve sürekli haklar ile bağımsız bölümler, coğrafi konumlar ve işlevleri açısından sınıflandırılarak ve taşınmazlar üzerindeki binalar ile irtibatlandırılarak elektronik ortamda işlenebilir.
n Kayıtlar ‘Merkezi Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne aktarılır.

Pasaport Kanunu’nda;
n Vize başvuruları, güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir.
n Türkiye Cumhuriyeti namına verilecek pasaportlar ile bunların yenilenmesi için yapılacak başvurular, güvenli elektronik
imza kullanılarak, elektronik ortamda yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu’nda;
n Ticaret Sicili kayıtları elektronik ortamda tutulur.
n Merkezi Ticaret Sicili Sistemi oluşturulur.
n Şirket namına imza yetkisine haiz kişiler, kendi adlarına oluşturulan güvenli elektronik imza ile şirket namına imza atabilirler.

Harçlar Kanunu’nda;
n Elektronik ortamda güvenli elektronik imza kullanılarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerden elektronik ortamda tahsil edilecek harçlar yüzde 5 indirimli olarak tahsil edilir.
n Daireler tarafından bilişim sistemleri
vasıtasıyla yapılan harç tahsilatı Maliye Bakanlığı hesaplarına doğrudan aktarılır. Buna ilişkin gerekli elektronik veri akışı Maliye Bakanlığı ve Daireler tarafından sağlanır.

Kamu İhale Kanunu’nda;
n “Elektronik Teklif: Elektronik ortamda ilgili mevzuata göre hazırlanmış, gerekli teknik şartları taşıyan, istekli veya istekli adına yetkili kişi veya kişilerce güvenli elektronik imza ile imzalanmış teklif dokümanları veya bilgileri ile bu doküman veya bilgilere ek bileşen olarak oluşturulabilecek elektronik anahtarları”.
n Kamu ihalelerine girmesi sürekli veya süreli yasaklı olan şirketlerin bilgilerinin elektronik ortama girilip, paylaşılması.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics