e-toplum 30 OCAK 2011 / 18:00

Yeni yasalar bilişimi gösteriyor

Yeni Türk Ticaret Kanunu, birçok ticari işlemi BT üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Bu durumda birçok işletme teknoloji altyapısını da oluşturmak zorunda kalacak.

İsviçre ve Alman Hukuku’ndan esinlenerek 1957 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu (TTK) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 5 yıllık bekleyişin ardından 1535. maddelik kanun 14 Ocak tarihinde TBMM’den geçti. Özellikle bilişim sektörünü yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı ve Türk Ticaret hayatına yeni bir soluk getirecek olan yasa Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek.
Yeni Ticaret Kanunu, Türkiye bilişim sektörü açısından da memnuniyetle karşılandı.  TÜBİSAD tarafından yapılan açıklamada, kanunun bilişim sektöründe ilk dönemde büyümeye yüzde 25’e yakın oranda katkıları olabileceği belirtiliyor.

İnternet sitesi kurma zorunluluğu
Tasarının 1524. maddesi ile bilgi toplumu hizmetleri kapsamında; her sermaye şirketine ve bu çerçevede limited ortaklıklara bir web sitesi oluşturma yükümlülüğü getirildi. Şirketler web sayfalarında; ilanlara, ortaklıklara ilişkin bilgilendirmelere, kanunen ilanı gereken işlemlere ve olgulara, finansal tablolara, denetçiler tarafından gerçekleştirilen raporlamalara ve sermaye piyasasına ilişkin yöneltilen soruların cevaplarına yer verme zorunluluğu da getirildi. Ticari sır niteliğindeki konular ise bu kapsam dışında kalacak.
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluşturmayan şirket yöneticileri,  6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Küçük ölçekli işletmelere ise internet sitesi kurmaları için 1 yıl süre verilecek.
1 milyonun üzerinde anonim ve limited şirkete getirilecek bu zorunluluk ile sektörde iş ve istihdam ihtiyaçları da doğacak. Özellikle web tasarımı, yazılım, ağ ve donanım alanlarında yeni iş ve istihdam ihtiyaçları doğacak. Sektörün bu konudaki standardizasyonlar konusundaki soru işaretleri ise henüz çözülebilmiş değil.
TTK’da yer alan bir başka önemli konu ise tarafların birbirleriyle anlaşması kaydıyla, teşebbüsler birbirleriyle yapacakları yazışmaları, karşılıklı olarak yürütecekleri ihbarları ve ihtarları, birbirlerine gönderecekleri faturaları, teyit mektuplarını elektronik yoldan gönderebilecek. Fiziki yazışmadan farklı olmayacak elektronik yazışmalar hukuken de geçerlilik kazanacak.
TTK’nın 18. ve 1525. maddeleri ise Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yürütülecek düzenlemeleri getiriyor. İlgili maddede; “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı e-posta sistemi ile yapılır” ifadesi yer alıyor.
Ayrıca 1525. madde ile KEP için yapılacak düzenlemeler ve bu sistemin işleyişine yönelik çıkartılacak yönetmelikler için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu görevlendiriliyor.

Çevrimiçi toplantılar yapılabilecek
Yasanın 1505. maddesi ise limited ortaklıklarda ortaklar kurulunun ve müdürler kurulunun ses ve görüntü aktarımı yoluyla elektronik ortamda toplanmasına olanak sağlıyor. Hukuken bağlayıcı kararların da alınabileceği çevrimiçi toplantılarda; genel kurula elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki ortamdaki katılma, öneride bulunma ve oy vermeyle aynı sonuçları doğuracak. Borsada işlem gören şirketlerin ise ilgili maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu sistemleri kurması zorunlu hale gelecek.

Ticaret Sicil Bankası ve e-Ticaret Sicil Gazetesi
Tasarının getirdiği önemli düzenlemelerden bir diğeri ise fiziki ortamda yüzlerce sayfayı bulan Ticaret Sicil Gazetesi’nin elektronik ortama taşınması. Ticaret sicilinde tescil ve ilâna tabi olan tüm hususlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde kurulacak bir elektronik bilgi bankasında toplanacak.

Ticari defterler de elektronik ortama taşınıyor
TTK’nın 64. maddesinin 3. bendinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak bir tebliğ ile düzenleneceği belirtilen bölümde ise ticari defter tutma yükümlülüğü bulunan tüm tacirlerin ticari defterlerini elektronik ortamda veya klasik usulün dışında dosyalama sistemiyle tutma olanağı da tanınıyor. Yeni TTK ile sigorta poliçeleri de artık elektronik ortamda güvenli e-imza ile yapılabilecek.

e-Tebligat da artık yasal
Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11 Ocak tarihinde TBMM’de kabul edilmesiyle e-Tebligat dönemi de başladı.
Kanun değişikliği ile anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere zorunlu, diğer kişilere isteğe bağlı olarak e-Tebligat yapılabilecek.
ETİKETLER : Sayı:806

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics