Genel 25 NİSAN 2010 / 18:00

2023 vizyonu için ortak akıl zamanı

Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi ve 500 milyon dolar ihracatı hedefleyen Türkiye’nin 2023 Vizyonu için stratejik sektörün bilişim olması gerektiği düşünülüyor.

Çizilen 2023 vizyonu ile Türkiye’nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına sokulması ve 500 milyar dolar ihracat hedefleniyor. Ancak bunun için büyüme potansiyeli olan, yüksek değer yaratabilecek ve hızlı büyüme yakalanabilecek stratejik sektörlerin belirlenmesi şart. Bilişim sektörü de taşıdığı potansiyel ile bu konuda en uygun sektörlerden biri olarak görülüyor. Sektör temsilcileri Türkiye’nin ekonomik hedeflerini doğrudan etkileyebilecek en stratejik sektörün bilgi ve iletişim teknolojileri olduğunu vurguluyor. “Türkiye’nin “Şimdisi” ve “Geleceği” için en stratejik sektör bilişimdir” diyen TÜBİSAD da, bu gerçeği kamuoyu ve devlet politikaları içinde yerleşik hale getirmek için bir insiyatif başlatmış durumda. Uluslararası Bilişim Sanayii Zirvesi gibi etkinlikler ve kamu ile gerçekleşen buluşmalarla bu dile getiriliyor. Daha önce devlet nezdinde yapılan strateji hedefleri de bu yönde. 2023 vizyonunda bilgi ve iletişim sektöründe yazılımın öncelikli alan ilan edilerek pazarın 160 milyar dolara çıkması hedefleniyor. Geçen yıl gerçekleşen ve 2023 vizyonunun ele alındığı Ulaştırma Şurası Sonuçları da sektörün hedeflerini ve hareket yönünü ortaya koyuyor. Kamu ve özel sektör nezdinde bilişimin öncelikli sektör olabilmesi yönünde hemfikir olunan bu tabloda artık bu amaç izlenecek yol haritası ve bunun sektöre yansımaları önem kazanıyor. Bu yol haritası için de kamu kurumlarından, özel sektöre ve STK’lara kadar pek çok paydaşa ortak akıl görevi düşüyor.
TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy:
“Fiili olarak hayata geçmesi için çok çalışılmalı”
Türkiye bilişim sektörü, bu hedef etrafında hiç bu kadar geniş kapsamlı ve kararlı bir birliktelik oluşturmadı. Hedefler açısından en stratejik sektör BT. Bu noktada sektörün stratejik önceliği açısından iki konu önemli. İlki sektörün kendi dikeyinde ürettiği değer ve bunu üretme hızı. BT şirketleri sanayi şirketlerinin 50 yılda kat ettiği mesafeyi, 5 yıl içinde alabilmekte, çok daha düşük sermayelerle büyük sanayi şirketlerinin pazar değerlerini yakalayabilmekte. Ayrıca sektörde çalışanların ücretleri, diğer endüstrilerin ortalama yüzde 50 üzerinde ve ülke refahının gelişmesinde daha yüksek etki sağlamakta. Bilişim teknolojilerinin sağladığı büyüme daha da yüksek etkiyi kendisi dışındaki sektörlerde göstermekte yani BT, diğer pek çok sektör için, bir nevi kaldıraç görevi görmekte. 2023 yılı için sektör, stratejik olarak önceliğe alınmalıdır. Bu bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü bu sektör, diğer tüm sektörlerin rekabetçi büyüme sağlayabilmesi için kritik öneme sahiptir. Kamu tarafında bu farkındalığın olduğunu gözlemliyoruz. Ancak daha iyi sonuçların alınması için BTK, DPT, Sanayi Bakanlığı gibi pek çok taraf ile sıkı bir iletişim içinde çalışıyoruz.
YASAD Başkan Yardımcısı Şerif Beykoz:
Geldiğimiz noktada olumlu gelişmeler olsa da gerekenlerin planlanıp yapılmaya başlanması önemli. Yazılım, kendi haline bırakılırsa bu büyüme toplam büyüme içerisinde yine arzulanan seviyede olmayabilir. 2008 yılında toplam bilişim sektörü içinde yazılım oranı yüzde 11’di.Bu oranı daha yukarılara çekmek için yerli yazılım ürünlerine belli oranlarda pozitif ayrımcılık gösterilmesi hatta az da olsa bir zorlama getirilmesi gerekir. 160 milyar dolar olan bilişim sektörünün ihracat hedefi, çok ciddidir ve şu anda bu kadar ihracatın nasıl yapılacağına dair benim bilebildiğim net bir bir plan yoktur. Bunun için kamu ve özel sektör bunu yürekten benimsemeli, sonra ortak akıllar bir araya gelmeli ve Türkiye bilişim modeli belirlenmeli, planlama ve organizasyon yapılmalı, istihdam ve lojistik sağlanmalıdır. Burada devletin özel sektörü bazı teşviklerle desteklemesi gerekebilir. Yatırımın cazibesi artırılmalı, yeteri kadar teşvik verilmeli ve yüzde 87’si KOBİ niteliğinde olan yazılım sektörümüzün büyümesi sağlanmalıdır.
Ulaştırma Bakanlığı:
2023 yılına kadar bilgi toplumuna dönüşümü sağlamayı,sektörün GSYH’deki payının yüzde 8’e çıkarılmasını hedefliyoruz. Ar-Ge harcamaları için ayrılan payın da GSYH’nin yüzde 2,5’i seviyesine çıkarılmasını hedefliyoruz. Yazılım sektörünün öncelikli alan olarak belirlenmesi ve toplam ihracatta yazılım sektörü payının yüzde 2’ye çıkarılması hedeflerimiz arasında. Ülkemizin de yerli yazılım üreterek bu büyüme oranlarını artırması gerekiyor.
BTK- Tayfun Acarer:
Sektörümüz 33 milyar dolar gibi önemli bir ciroya sahip ve bu ciro küresel krizin etkisiyle gelişen durgunluk dönemlerinde bile büyüme eğilimi içinde. Bilgi ve iletişim teknolojileri artık yalnızca altyapı olmaktan öte işlevlere de sahip. Bir lokomotif özelliği var. Biz sektörde istihdam edilebilecek özellikte eğitimli, genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz ve bu önemli bir fırsat.
DPT Bilgi Toplumu Daire Başkanı Emin Sadık Aydın:
Bilişim sektörü, Bilgi Toplumu Stratejisi’nde stratejik bir öncelik olarak ele alınmış durumda. Çünkü sektör, gelişmiş ülkelerde gayri safi milli hasıladan aldığı pay yanında, her genel amaçlı teknoloji gibi ekonominin genelinde getirdiği verimlilik artışı ile öne çıkıyor. Yenilikçi ve katma değeri yüksek yapısı, düşük sabit sermaye yatırımı ve ara mal ithali ihtiyacı, ekonominin genelinde istihdam yaratma potansiyeli ve ihracatın ithalatı karşılama oranlarına yapabileceği katkı, sektörü ülkeler açısından stratejik bir hale getiriyor.
ETİKETLER : featured Sayı:768

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics