Görüş 22 OCAK 2012 / 14:54

Parasız yaşama doğru

Cüneyt Dirican

Dünyadaki küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, endüstri ekonomisinin başlangıcından bu yana insanlık üzerindeki en büyük etkileşimleri hayatımıza sokmuştur. İnternette ve teknolojide yaşanan gelişmeler, her gün karşımıza “E-” veya “M-” ile başlayan yeni kavramlar ortaya çıkarmaktadır.

Tablo_1Tablo 1. Majör ekonomiler
Mobil bankacılık ve ödemeler, internet bankacılığı, akıllı kartlar, elektronik cüzdanlar, sanal kredi kartları gibi yeni uygulamalar özellikle 1990’lı yıllardan sonra teknolojik gelişmeler ile beraber yaygınlaşmaya başlamıştır.
Bu kavramların ticari hayata, finansal hizmetler sistemine ve kurumlarına olan etkileri gündemde devamlı yer alırken gözden kaçan bazı ekonomik ve küresel etkileri üzerinde devletler bazında daha kooperatif çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bank for International Settlements’ın (BIS) yaklaşık on, on beş yıl yıl önce ürettiği dokümanlar küresel bazdaki yapılmış Avrupa Birliği Merkez Bankası’nın çalışmaları ve 2008 yılında çıkardığı “Legal Working Paper Series No.7” haricindeki yegane kooperatif çalışma olarak durmaktadır.
Tüm bu yenilikler ve internet üzerinden yapılan ticaret ve ödemeler beraberinde önemli bazı soruları akla getirmektedir. Bildiğimiz ödeme enstrümanları ve özellikle paranın akıbeti ne olacak? Para arzı kontrolü nasıl sağlanacaktır? Para çıkarma yetkisi kimde olacaktır? Kağıt ve madeni paralar ortadan kalkacak mıdır?
Bu kapsamda, insan hayatındaki en yeni ve en önemli kavram          “E-Money ve/veya Mobile Money” yani elektronik para (E-para) ve/veya mobil para (M-Para) olacaktır.

Para, para arzı ve E-ekonomik etkiler
Para; mal ve hizmet değişiminde bir değer taşıyan, dayanıklı, bölünebilir, sayılabilir, mübadele aracı olarak sayılabilen her şey olarak tanımlanabilir.
E-para; elektronik para ürünleri, müşterinin veya malikin elinde bulunan elektronik devrelerin içerisinde bir fon veya değer taşıyan, yerleştirilmiş (stored value) veya önceden ödenmiş (prepaid) kayıtlar (records) olarak tanımlanmaktadır.
Elektronik parayı sistematik olarak aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz:
Bilgisayar hafızasında veya yonganın üzerinde bulunan elektronik para aynen Merkez Bankaları’nda olduğu gibi kendisini çıkaranın (issuer) borcudur.
Teknik açıdan konuya bilgisayar sistemi gibi yaklaşırsak aynen Mors alfabesinde olduğu gibi bilgisayarlarda 0 ve 1 ‘ler vardır. “0” off sinyalini, “1” on sinyalini temsil etmektedir. Yazılımlar ile bize anlamlı görünen bilgisayar kullanımı aslında bu temel mantıktan hareket etmektedir.
Manyetik teypler, hafıza kartları, yongalar, sabit disk, CD veya DVD’ler (Digital Video Disc ya da Digital Versatile Disc) optik bir bilgi alma / yükleme kapasitesine sahiptir. Bunlarda bir mıknatıs mantığında olduğu gibi manyetik kutuplar bulunmaktadır. Herhangi bir şey kaydedildiğinde, bir elektrik akımı ile elektro manyetik akımlar yani 0 ve 1‘ler hafızaya yüklenir. Akıllı kartları, elektronik cüzdanları veya elektronik parayı internet ya da kiosktan karta yüklemek de aynen bu mantığa göre çalışmaktadır.

Yeni para arzı
Elektronik para ve akıllı kartların kullanılmaya başlaması ile beraber küçük ödemelerde banknot ve madeni paranın (coin) yerini sanal paralar almaya başlayacaktır.
Tüm bu çalışmalar sırasında en önemli konu olarak, para arzında akla elektronik parayı kimin çıkarma yetkisine sahip olacağı sorusunu da getirmektedir. Avrupa Merkez Bankası kararlarına bakıldığında:
Avrupa Para Kurumu EMI’nin 1994 tavsiyelerine ve “Article 1 of the First Banking Co-ordination Directive” maddesine göre, en iyi çözüm yetkinin kredi kuruluşlarına verilmesidir. Buna göre; mevduat ve diğer ödünç alınan fonları kabule ve karşılığında kredi vermeye yetkili kuruluşlar, kredi kuruluşu olarak kabul edilmektedir.
Para çarpanına ve para bazı ile rezervlere etki etmesi beklenen bu yeni para kavramı incelendiğinde;
Para arzı; madeni ufaklık paralar, banknotlar ve kaydi para işlevini gören bankalardaki vadesiz mevduatın toplamına eşittir. Yeni para arzı, M1, M2, M3 gibi kavramlar, elektronik paranın zaman içerisinde kullanımının artması ve ekonomideki yerini alması ile beraber aşağıdaki gibi olacaktır:

TAblo_2

Tablo 2.
Yeni para arzı yaklaşımı
Merkez Bankalarının Rolü Ne Olacak?
Merkez Bankaları, düzenleyici ve yürütme fonksiyonları nedeni ile, ödeme sistemleri, senyoraj, para politikası ve elektronik para çıkaranlar açısından doğabilecek riskler karşısında elektronik para ile ilgili düzenlemelerde bulunmalıdır. Aynı kapsamda müşterinin korunması, rekabet, kara paranın aklanması, kullanım ve standartlar ile ilgili olarak da kamu düzenleyici kurumlarının çalışmalar yapması gerekmektedir.
Para politikalarında yaratacağı etki üç ana başlıkta incelenebilir :
a) Elektronik para işlem amacı ile dolaşan paranın yerine geçebilir. Parayı yaratan ve arz eden kurumların klasik finansal kurumların dışından olması söz konusu olacaktır.
b) Elektronik ürünler ve taşıdıkları elektronik para cinsinden değerler  bağlı oldukları mevduatlara erişim hızını artırmaktadır.
Fischer Kuramı’na göre M x V = Y denkleminde para arzı ve talebi arasındaki ilişkiyi paranın dolaşım hızı belirlemektedir. Elektronik para ile karşılıklara olan erişim hızını V’den daha hızlı etki eden yeni teknolojik süreç olarak düşünmek gerekmektedir.
c) Elektronik paranın faiz taşıması veya taşımayı kolaylaştırması durumudur.
Elektronik paranın para politikasına implemente edilmesinde ilk etki banka rezervleri veya Merkez Bankası’nın bu rezervleri arz etme kapasitesinde, emisyon ve senyoraj gelirlerinde  kendini gösterecektir.
Dünyadaki emisyon hacminin reel faiz hadlerinin düşük tutularak artması ile beraber her ne kadar banknot ve kağıt para yeniden önem kazanmış gibi görünse de, paranın gerek zaman gerekse operasyonel maliyetinden kurtulmak isteyen tüm tarafların bu çabaları hızlandıracağını beklemek çok ütopik olmayacaktır. Mikro Finansman ve Bankada Hesabı Olmayan Kesimler için mobil ve web bazlı teknolojilerin gelişmesi finansal hizmetler ve telekom sektörü açısından kritik bir rol oynamaktadır.

Kaynakça ve
diğer kaynaklar
için Bkz.:
Dr. Cüneyt Dirican, Internet Bankacılığı’nın ve Internet’in Finansal Servis Sektöründeki Yeri ve Etkileri, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yüksek Lisans Bitirme Tezi, 2000,
Marmara Üniversitesi Kütüphanesi

Dr. Cüneyt Dirican

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde Bankacılık ve Finans Doktorası ve Sermaye Piyasası ve Borsacılık Yüksek Lisans derecelerini aldı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezuniyeti sonrası çeşitli finans kurumlarında farklı deneyimlerden sonra, Peppers & Rogers Group Yönetim Danışmanlığı ve İnnova Bilişim Çözümleri şirketlerinde finans ve telekom sektörü üzerine yönetici danışman olarak çalıştı. Halen finansal hizmetler sektöründe segment yönetimi, CRM, kurumsal iletişim,  ödeme sistemleri ve sayısal platformlar alanında çalışmaya devam etmektedir.
Saint Joseph’liler Derneği ve Finans Kulüp Vakfı üyesi olup İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Çeşitli üniversitelerde ve meslek örgütlerinde pazarlama, strateji, finansal hizmetler ve uluslararası mali organizasyonlar üzerine  dersler vermektedir.
“Postbank’ların ve Posta Bankacılığı’nın Ekonomideki ve Finansal Sektördeki Yeri, Etkileri  ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Çalışma (2005)” adlı doktora ve “Internet Bankacılığı’nın ve Internet’in Finansal Sektördeki Yeri ve Etkileri (2000)” adlı master tezleri bulunmaktadır.
ETİKETLER : Sayı:855