e-toplum Kamu 28 KASIM 2015 / 15:35

Bütüncül ve sürdürülebilir ‘Etkin e-Devlet ekosistemi’

‘2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’ taslağı tüm paydaşların görüşüne sunuldu.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Haberleşme Genel Müdürlüğü, e-Devlet Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ‘2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’ taslağını yayımladı ve tüm paydaşların görüşüne sundu. e-Devlet sayesinde ülkelerin kaynak yönetimi etkinleştirilmekte, tasarruf edilen kaynaklar diğer acil ve önemli kullanım alanlarına yöneltilebilmekte, dezavantajlı bireylerin topluma ve iş hayatına dahil olma imkânları artmakta, ülkenin ekonomik büyümesine hız katılmakta. Ayrıca katılımcılığı artırmak iradesi ile şekillenen e-devlet uygulamalarıyla yönetim süreçlerine tüm paydaşların daha fazla dahil olması sağlanabilmekte, daha etkin, şeffaf, ekonomik ve verimli bir kamu yönetimi sistemi olanaklı kılınarak kamu yararı daha üst seviyelere çıkarılabilmekte. Etkin e-devlet politikaları, kamu sektöründe veriye dayalı karar alma mekanizmalarını güçlendirme olanağı sağlamakta, zaman ve mekân kısıtlılıklarına çözüm bulan yeni kamu hizmeti üretim, sunum modelleri geliştirmeye imkan sağlamakta ve bilgi toplumuna dönüşümü de hızlandırmakta.  Taslağın birinci bölümünde; Türkiye’de yürütülen e-devlet çalışmaları, Türkiye’nin e-devlet alanındaki genel görünümü ve 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hakkında özet bilgi sunuluyor.
İkinci bölümde, 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile şekillenecek e-devlet vizyonu ve stratejisi tanımlanmakta. Üçüncü bölümde de eylem planının stratejik amaçları ve hedefleri açıklanıyor. Stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda belirlenen eylemler, gerçekleştirme planı ve eylem planı süresince yürütülecek izleme, değerlendirme ve değişim yönetimi faaliyetleri bu dokümanın eki olarak hazırlanan ‘Eylem Planı’ dokümanında detaylandırılıyor.
 
Her zamankinden daha yetkin ve çevik olunacak
Dijital ağlar aracılığıyla etkileşimin küresel ölçeğe taşındığı günümüzde bilgiyi üretebilme, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilme yeteneği ülkelerin 21. yüzyıldaki konumunu belirleyecek. Sayısı ve niteliği sürekli artan teknolojik yenilikler insanlığın toplumsal, ekonomik ve kültürel ilişkilerine giderek hızlanan bir dinamizm getirdi. Günümüzde ürünler ve hizmetler; her zaman, her yerde ve alternatif yollarla kişi ve grupların ihtiyacına göre özelleştirilerek sunulabilmekte. Ülkeler, içinde bulunduğumuz bu dönüşümü anlamak, değişen koşullara hazırlıklı olmak ve dinamik sürece yön verebilmek için büyük çabalar ortaya koyuyor. Bu dönüşüme uyum sağlayabilen ülkelerle geç kalan ülkeler arasındaki refah uçurumu da kaçınılmaz olarak artmakta. Küresel rekabet ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri, ülkeyi oluşturan tüm paydaşların iş birliği içerisinde daha etkin çalışmalarını gerektirmekte. Paydaşların iş birliği içerisinde çalışmaları; bireylerin, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, devletlerin ve hatta uluslararası kuruluşların aralarındaki ilişkilerin yeniden yapılanmasını gerekli kılıyor. Bireylerin ve organizasyonların dijital ortama uyumu, devletlerin hızla değişen çevreye uyumu ve bu sürece sağladığı katkı kapasitesiyle hızlanabilecek. Toplumsal beklentiler artarken kamu harcamalarının etkinleştirilmeye çalışıldığı günümüzde, ülkeler yarının bilgi ve inovasyon toplumuna hazır olmak için her zamankinden daha yetkin ve çevik olmak durumundalar. Türkiye’nin e-devlet politikaları zaman içerisinde, küresel ölçekli dijital dönüşüm ve kamu yönetimi reform çalışmaları doğrultusunda önemli değişikliklere uğradı. Geçmiş dönem e-devlet politikalarının gündeminde, kamu kurumları ve kuruluşların kurumsal süreçlerinin elektronik ortama taşınması ve organizasyon yapılarının güncellenmesi yer aldı. Günümüz koşulları, vatandaş odaklı e-dönüşüm, sosyal ağlar, yönetişim ve şeffaflık ile hesap verebilirlik kavramlarını öne çıkartarak, e-devlet alanındaki planlama, karar verme ve uygulama süreçlerinde rol oynayan tüm paydaşlar ile devlet arasındaki ilişkilerin yeniden tanımlanmasını gerektirmekte. Son yıllarda Türkiye’de kamu sektöründe karar alma ve uygulama süreçlerinde devletin diğer aktörlerle olan ilişkilerinde daha katılımcı, şeffaf ve bütüncül bir yaklaşımın izlenmesi için önemli adımlar atılıyor. 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı da bu doğrultuda hazırlanmış olup bu belge ile somutlaşan e-Devlet politikasının şekillendirilmesinde ve uygulanmasında bütüncül ve sürdürülebilir bir ‘e-devlet ekosistemi’ stratejik bakış açısı benimseniyor.
 
Eylem Planı’nda yer alan eğilimler
Ulusal e-devlet politikası belirlenirken Türkiye’nin kendine özgü koşulları doğrultusunda; e-devlet olgunluk modellerinde ele alınan gereksinimler, uluslararası gelişmeler, teknolojik yenilikler ve eğilimler dikkate alındı. Dikkate alınan hususlar arasında; açık veri paylaşımı, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılması, siber güvenlik, kamuda inovasyon, kamu hizmetlerinin öncelikle e-devlet hizmeti olarak geliştirilmesi ve sunulması (digital by default), e-devlet hizmetlerinin tek işlem veya başvuruyla tamamlanabilmesini sağlayacak şekilde geliştirilmesi prensibi (once only principle) ve hizmetlerin paydaşların katılımıyla geliştirilmesi gibi eğilimler yer alıyor. 
 
Stratejik hedef ve amaçlar
2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön verecek ve sosyal, ekonomik, çevreci gelişimine ivme kazandıracak. Yeni dönemde e-Devlet, odağında ‘Etkin e-Devlet ekosistemi’ ile daha ‘Entegre, Teknolojik, Katılımcı, İnovatif - Yenilikçi ve Nitelikli’ olacak, bilgi toplumuna geçişin ve sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olarak daha yetkin ve çevik bir pozisyon alacak. Yürürlüğe konulacak e-devlet politikasıyla, Türkiye’nin 2023 ulusal hedefleri doğrultusunda gerekli kabiliyetlerinin oluşturulması ve ülke refahı için kaldıraç etkisinin sağlanması amaçlanmakta. Bu doğrultuda, 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın vizyonu ‘Etkin e-Devlet ile toplumun yaşam kalitesini artırmak’ olarak tanımlanmakta. 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın vizyonu doğrultusunda 4 stratejik amaç, 13 hedef ve 44 eylem belirlendi. Makro seviye göstergeler 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın başarı kriterleri olarak tanımlandı. Eylem planının tamamlanmasıyla belirlenen makro seviye göstergelerde yükselme hedefleniyor. Stratejik amaçlar şu şekilde sıralanıyor:
‘e-Devlet Ekosisteminin Etkinliğinin ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması’, ‘Altyapı ve İdari Hizmetlere Yönelik Ortak Sistemlerin Hayata Geçirilmesi’, ‘Kamu Hizmetlerinde e-Dönüşümün Sağlanması’ ve ‘Kullanım, Katılım ve Şeffaflığın Artırılması’.
2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’yla ortaya konulan vizyona ulaşılması, e-devlet ekosistemi paydaşlarının aktif katılımı ve desteğiyle mümkün olacak. Eylem planının uygulanması sürecinde sistematik olarak izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülecek. 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın değişen koşullara uyumunu sağlayacak bir değişim yönetimi modeli hayata geçirilecek. Hayata geçirilecek değişim yönetimi modeli ile eylem planının dinamik yapıya sahip olması sağlanacak.  
 
ETİKETLER : 1048

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics