e-toplum Kamu 05 MART 2017 / 15:44

Güvenlikte derinlemesine analiz yapıldı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve BlackBox Siber Müdahale Ekibi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Sı̇ber Terörle Mücadele: Tehditler ve Önlemler Ulusal Konferansı’ düzenlendi. Elektronik ortamları kullanan teröristlerin faaliyetlerini daha iyi anlama, terör ile daha etkili mücadele için yeni sistemler, çözüm ve yöntemler geliştirme, bu konuda mücadele verenlere yardımcı olabilecek yeni fikir, mekanizma veya organizasyonlar ortaya koyma, bilgi birikimini ve yeteneği artıran çalışmalara destek, erken uyarı sistemlerinin geliştirilme yöntemlerini ele alırken, bu alanda yapılabileceklerin ortak akılla tespiti ve nihayetinde, terörle ortak mücadeleye destek ise konferansın önceliği oldu.
 
Sürdürülebilir sistemler geliştirebilmek gerek
Siber terörün farklı boyutlarının ele alındığı ve üç gün süren etkinlikte, Türkiye’ye yönelik siber tehditlerin artışı ışığında siber saldırılara karşı etkin mücadele için milli ve yerli ürün geliştirmenin, bunların kullanımının önemine vurgu yapıldı. Bu yolda yüksek bilgi birikimine sahip uzmanlara ihtiyaç duyulduğuna da dikkat çekildi. Üniversite-özel sektör-kamu-STK işbirliğiyle sürdürülebilir siber güvenlik ekosistemleri oluşturmanın gerekliliğine vurgu yapılırken, bu konuya destek veren sektörlerin desteklenmesinin önemine işaret edildi. Konferansta ele alınan bilgiler doğrultusunda elde edilen Konferans Sonuç Bildirgesi çıktıları ise şöyle sıralandı:
 
1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terörle etkin mücadele için seferberlik ilan etmesi ve toplumun tüm kesimlerini mücadeleye çağırması yerinde bir karar. Toplumun tüm kesimlerinin buna destek vermesi ile terörün her türlüsüyle daha etkili mücadele edilmeli.
2. Siber terörün boyutu ve kapsamı düşünüldüğünde; suç, ceza, hukuk, algı ve olay yönetimi, istihbarat, siber terör ekonomisi, siber terör örgütleri ve arkasındaki güçler, motivasyon kaynakları, uluslararası işbirliği, kullanılan yöntemler, mücadele metotları gibi hususların da detaylı ele alındığı daha kapsamlı ve odaklı konferanslarda tartışılıp, problemlere daha etkin çözümler aranmasının faydalı olacağı, alt maddelerde belirtilen hususların özellikle karar vericilerin ortak çözüm geliştirmelerinin yerinde ve etkili olacak.
- Strateji ve eylem planlarında genel olarak pasif yaklaşım temelli planlar yapılmış, aktif veya proaktif yaklaşımlardan söz edilmemiş ise de pasif yaklaşımların, aktif ve proaktif yaklaşımlarla desteklenmeli.
- Siber güvenlik ekosistemi oluşturma çabalarına ek olarak terör ve suçla mücadele için “siber terör ve suçla mücadele ekosistemi” oluşturulmalı.
- “Büyük çaplı terör saldırıları ve veri sızdırma/hırsızlığı” uluslararası çözüm bulunması gereken bir problem ve bununla mücadele için ortak yollar geliştirilmeli.
- Siber terörün kişilere, toplumlara, uluslara veya dünyaya dolaylı ve doğrudan zarar verdiği ve kayıplar oluşturduğu farkında olunarak önlemler alınması,
- olası saldırıların veya siber terör eylemlerin altyapıların bugünden kurgulandığının farkında olunarak çözümler geliştirilmeli.
- Can ve mal kayıplarına yol açan terör eylemlerin altyapılarının siber ortamların kullanılarak teröristlerce desteklendiğini unutmadan çözümler geliştirilmeli.
- Güven ve itibar kaybı, kamusal imaja lekeleme, yurtiçi ve yurtdışı ilişkilere zarar verme, ekonomik kriz, hükümetlere, kurumlara ve devlete güvensizlik gibi olumsuzluklar oluşturduğu bilinciyle çözüm üretilmeli.
- Siber terörle etkin mücadele ve etkili sonuç için olay öncesi, olay zamanı ve olay sonrası aşamalarının tamamında etkin olunması, buna yönelik çalışmalar ve çözümler gerekiyor.
- Etkin stratejiler geliştirmek için “sistem dinamikleri” ve “stratejik düşünme ve öğrenme” yaklaşımlarıyla yeteneklerin geliştirilmesi önemli. 
- Siber alanın güvenliğini sağlamak için geliştirilecek siber terör stratejisi ve eylem planları, mücadelede izlenecek stratejilere daha büyük bir bakış açısı ile devletlerin, kurumların ve bireylerin siber terör tehditleriyle mücadelede, stratejiler geliştirirken “stratejik düşünme ve öğrenme” yaklaşımı kullanılmalı, “sistem dinamikleri yaklaşımı ile stratejik düşünme ve öğrenme” yeteneklerinin geliştirmesi gibi hususlarla stratejiler, politikalar, yapılanmalar ve çözümlerle etkin mücadele yapılabileceği unutulmamalı.
3. Mücadelede; fikir, ürün, teknik, teknoloji, uygulama veya yetenek geliştirme, mevcut saldırıları, tehdit ve tehlikeleri belirleme ve analiz etme kapasitesine sahip olmanın önemli olduğu ve buna yönelik çalışmalar, çalıştaylar, seminerler, odak toplantılar yapılması, teşvik veya destek verilmesinin daha etkin mücadeleye katkı sağlayacak.
4. Siber saldırı, siber suç, siber terör, siber savunma, siber terörizm, siber casusluk, siber savaş, siber olay, siber ekonomi, siber silah, siber korsan gibi kavramların doğru anlaşılması ve terim birliğinin sağlanması gerek. Bu tanımlamaların sağlıklı yapılamamasından dolayı “siber saldırı”, “siber terör”, “siber savaş” ve “siber terörizm” tanım ve terminolojilerinin karıştırıldığı, sonuçta doğru kararların üretilmesi için kavramların doğru tanımlanması gerektiği için TDK’nın bu tanımları ülkeye kazandırması gerekiyor.
5. Uluslararası terim ve terminolojilere bakıldığında, ülke siber terör tanımlarının ortak olmadığı, ülkelerin siber terörle ortak mücadele edebilmeleri için, bu terimlerin ortak olarak tanımlanması ve kullanılması için uluslararası ortak terör dili oluşturulmalı.
6. Terör örgütlerinin siber ortamı; saldırı yapma, zarar verme gibi faaliyetler yanında eleman ve taraftar temini, haberleşme, eğitim sağlama, kazanç temini, istihbarat sağlama, propaganda yapma, algı ve yönlendirme çalışmaları yaptıkları bilinmekte. 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nda, siber suçlarla mücadele başlığı altında bu konuya yer verilse de, siber terörle daha etkin mücadele için “siber terörle mücadele ulusal strateji ve eylem planı” hazırlanması veya daha önce taslak olarak hazırlanan ve Başbakanlığa gönderilen “Siber Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı” dokümanının hayata geçirilmeli.
7. Siber suçlarla ve terörle mücadelede proaktif yöntemlerin kullanılması, yerli ve milli çözümler üretilmesi, uluslararası markalara sahip olunması, üretilen verilerin anonimleştirilip araştırmacılar açılması, bu alanda çalışan şirketlerin veya girişimcilerin özel olarak desteklenmeli.
8. Üniversite ve araştırma kurumlarının bu konuya daha çok yönelmeleri, tezler, makaleler, bildiriler, projeler ve kitaplar üretilmesi için yeni çözümler geliştirmeleri, üniversite yönetimlerinin bu konuya özel önem vermeleri ve araştırmacılara destek olmalı.
9. Kamuoyu farkındalığı oluşturmak için bilgilendirici ve farkındalık artırıcı kamu spotları hazırlanması ve paylaşılmalı.
10. Siber terörle mücadelede yeni yöntemlerin geliştirilebilmesi ve araştırmacıların desteklenmesi için ortak ve sürdürülebilir araştırma ve test merkezleri kurulması ve kaynakların israf edilmemeli.
11. Açık veri, açık platform, açık bilim gibi bilimsel yaklaşımlar dikkate alınarak, ortak açık veriler üretilmeli, açık platformlar oluşturulmalı ve araştırmacılara sunulmalı,
12. Gençlerin ilgisinden faydalanılacak açık kaynak geliştirme platformları kurulmalı, açık kaynaklı projelerin geliştirilebileceği ortamlar oluşturulmalı ve kullanıma sunulmalı.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics