e-toplum Kamu 20 ARALIK 2015 / 16:18

TÜTED – AGİM sektörün önünü açacak

TÜTED tarafından kurulan Araştırma – Geliştirme ve İnovasyon Merkezi, telekom sektörünün iş geliştirme kabiliyetini artıracak. Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği (TÜTED), üyelerinin iş geliştirmelerine katkı sağlayabilmek ve değer yaratabilmek amacıyla Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi TÜTED - AGİM'i açtı.
TÜTED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dilek Ataman Bağdatlıoğlu, telekom sektörünün gelişimi ve Ar-Ge merkezi ile ilgili sorularımızı yanıtladı:
 
Türkiye’de telekom sektörünün gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Telekomünikasyon alanında son yıllarda gerçekleşen teknolojik gelişmeler sonucunda, ses, veri ve görüntü hizmetlerine olan talepte büyük artışlar olmakta.  Günlük hayatımız giderek daha fazla bilgiye ulaşmayı gerektirmekte.  Mobilite artık olmazsa olmaz aşamasına geldi ve her noktadan mobil erişimin sağlanması gerekiyor, çünkü bilgiye erişim ne kadar hızlanırsa küresel yarışta öne çıkmamız da o kadar hızlı olacaktır. Artık bilgiye hızlı erişen kazanırken, ulaşılamayan bilgi, bilgi olmaktan çıkıyor.  Bilgiye erişim; yaratıcılık, inovasyon ve gelişim potansiyelini arttırmaktadır ki bu potansiyel ülkemiz insanında var. Önemli olan bu potansiyelin bilgiye hızlı erişim ile de ortaya çıkarabilmesidir.
''Avrupa 2020 Stratejisi''nin bir parçası olan Avrupa Dijital Ajandası hızlı ve çok hızlı internet ulaşımını en öncelikli gündem maddesi olarak tanımlıyor. Ajandada,  geniş bant altyapısının geliştirilmesi hedefleri çok yüksek.  2020 yılı itibariyle herkesin daha hızlı internet hızlarına eriştirilmesi ve yüzde 50'den fazla evde de 100Mbps hıza erişilmesi hedefler arasında yer alıyor.  Türkiye'de 2000 yılında 15 milyon olan mobil telefon abone sayısı 2015 yılı Haziran ayı itibarı ile 72 milyonu aştı. Geniş bant internet abone sayısı 2002 yılında 20 bin rakamını bile bulamazken, bugün 49 milyonu geçti. 
Sektörümüz, kendi gelişiminin yanı sıra diğer sektörlerin de büyümesi ve gelişmesinin lokomotifi haline geldi. Elektronik haberleşme sektörü ülkelerin ekonomik altyapısının da gelişimi açısından önemli bir sektördür.

Bu gelişimin diğer sektörlere  yansıması nasıl? 
Günümüzde eğitimden bankacılığa, enerjiden sağlığa, tarımdan turizme kadar hayatımızın her alanında bilgi teknolojileri kullanılmaya başlamış ve bilgi teknolojileri hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnternetin kısa bir süre dahi kesilmesi hayatımızı çok ciddi olumsuz etkilemektedir.  Genişbant internet erişimi ekonomik büyümeye önemli oranda katkı sağlamaktadır.
Hızlı ve ucuz internet hizmetinin sağlanması hepimizin ortak amacı haline gelmiştir. İnternetin yoğun kullanımı ve yaygınlaşması nedeniyle genişbant şebekeleri aracılığıyla sunulan hizmetlerin önemi arttıkça, bu alanda büyüme de artmaya devam edecektir.  Yaşanan bu gelişmeler ve teknolojik dönüşüm nedeniyle internet kullanımı, sadece kent merkezinde oturan insanlarımız için değil, köy ve mezrada oturan insanlarımız için de aynı derecede ihtiyaç haline gelmiştir. Üstelik bu ihtiyaç sadece internet bağlantısı değil, yüksek hızda internet bağlantısı olarak evrilmektedir.
Büyük bir hızla gelişen bu yeniliklere düzenlemelerin de aynı hızla yetişmesi o kadar kolay olmasa da temel olarak sektörün küreselleşen ve değişen yapısı içinde, önceden fiyat düzenlemelerine odaklanarak talebi ve yatırımı artırmayı hedefleyen anlayışın da artık dünyada değiştiğini görüyoruz. Günümüzde hem şirketler hem düzenleyici kurumlar, altyapı temelli rekabeti teşvik eden, inovasyon ve değer odaklı rekabet anlayışını benimsemektedirler.
Sektörde faaliyet gösteren orta ve küçük ölçekli tüm firmalara; kendini, hizmet ve ürünlerini tanıtma ve dünyaya açılma imkânını sağlama konusunda verilecek destek de büyük önem taşımakta.
  
TÜTED olarak bu konudaki çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bilişim ve teknoloji sektöründe çalışanları ve potansiyel elemanların gelişimlerine katkı sağlayacak bilgilerle donatılmasını sağlamak, ayrıca kamu ve özel sektör yöneticileriyle buluşmalarına olanak tanımak önemlidir.  Biz de telekomünikasyonun her alanını kapsayan bir dernek olmamız sıfatı ile üyelerimizin iş geliştirmelerine katkı sağlayabilmek ve onlar için değer yaratabilmek amacıyla başlattığımız çalışmalar kapsamında  Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezimizi (AGİM) kurduk. Platformumuza www.tutedagim.org tıklayarak ulaşılabilir. 
 
TÜTED Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi bu açıdan nasıl bir boşluğu dolduracak?
TÜTED - AGİM Platformu, ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonları ile vergisel ve mali teşviklerden faydalanılması, üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi, Ar-Ge ve İnovasyon alanında eğitimlerin verilmesi ve inovasyon workshopların düzenlenmesi konularında destek hizmetleri sağlıyor.
Ar-Ge'yi ve  İnovasyonu destekleyen projeler oluşturmak, sektördeki ulusal ve uluslararası Ar-Ge teşvikleri için referans noktası olmak, yerli üretimin teşviki için satın alımlarda pozitif ayrımcılığın yerleştirilmesini sağlamak, diğer STK’lar ile işbirliği içinde ortak projeler ve tanıtım aktiviteleri gerçekleştirmek, üniversite özel sektör ve devlet ilişkilerinde koordinasyon işlevini üstlenmek, mesleki standartların oluşumuna ve ölçülmesine öncü olmak, serbest rekabeti kurmak ve rakipler arası yapıcı rekabeti oluşturmak amaçları ile kurduğumuz TÜTED AGİM sektörün öncü danışman firmalarından Etkin Proje işbirliği ile çalışmalarını yürütüyor. 
 
Merkez, şirketlerin gelişimine nasıl katkı sağlayacak?
Ar-Ge Merkezi ile ilgili olan firmaların faaliyet alanları, Ar-Ge altyapısı, organizasyon yapısı, proje yönetimi, insan kaynakları, bilgi kaynakları, fikri mülkiyet hakları alanlarındaki kapasite ve yönetim sistemleri Platformda online olarak analiz edilebilmektedir.
Üniversite ve sanayi arasında bir köprü görevi oluşturarak, Ar-Ge proje fikri bulunmayan şirketlere üniversitelerde oluşturulmuş olan akademik danışman havuzu ile ticarileştirilebilir proje fikirleri sunmakta ve desteğin verilmesini gerçekleştirecek.
 
Bundan sonraki gelişim süreci hakkında bilgi verebilir misiniz? 
TÜTED - AGİM tüm kullanıcıların geçmiş, bugünkü ve gelecekteki değer yaratma kabiliyetlerini öz ve anlaşılır bir şekilde paydaşlarına aktarabilme yoludur. Kullanıcıları ve ihtiyaçları olan en önemli bilgileri bir araya getirirken, bu ekosistemin kullanımı ile kuruluşlara bugün ve gelecekte nasıl bir değer yaratacaklarını da inceleme fırsatı sunulmakta. Dünya devi teknoloji markalarının hızı ve gücüyle rekabet edebilmek, teknoloji ihraç eden bir ülke olabilmek ve 2023 hedeflerine ulaşmak için TÜTED - AGİM hizmet vermeyi sürdürecek.
Merkezimizin eko-sistemimize değer yaratacağından emin olarak, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, üyelerimizin de dünya gündemini yakalamaları ve rekabette bir adım öne çıkmaları için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.
 
ETİKETLER : 1051

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics