e-toplum Kamu 15 OCAK 2017 / 09:23

Yazılım yetkinliği, bu yol haritası ile pekişecek

Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı ile temel hedef; yazılım pazarını büyütmek, sektörün istihdamını artırmak amacıyla yazılım ve BT alanlarında uluslararası standartlarda ürün ve hizmet üreten, sektörde söz sahibi bir ülke konumuna ulaşmak.
Yüksek Planlama Kurulu (YPK), 2017-2019 dönemini kapsayan Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı'nı kabul etti ve kurulun konuya ilişkin kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Strateji ve Eylem Planı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan planla, yazılım pazarını büyütmek, ihracatı ve sektörün istihdamını artırmak için yazılım ve bilgi teknolojileri alanlarında uluslararası standartlarda ürünler ve hizmetler üreten, sektörde söz sahibi ülke konumuna gelmek amaçlanıyor. Strateji belgesi hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen çalıştayların çıktıları, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri ile odak grup toplantıları sonucunda dört hedef başlığı altında bir eylem planı hazırlandı. İşte öncelikli dört hedef:
1) Ulusal bilinci artırmak ve altyapıyı güçlendirmek.
2) Hukuki ve idari düzenlemeleri yapmak.
3) Nitelikli insan kaynağı geliştirmek.
4) Uluslararası rekabet gücünü artırmak.
 
Kamu alımlarında avantaj 
Bu kapsamda, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde yer alan Siber Güvenlik Enstitüsü, "Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Enstitüsü" adı altında yeniden yapılandırılacak. Ayrıca bilişim şirketleri belgelendirme ve yetkilendirme sistemi de kurulacak. Kamu İhale Kanunu'nda yerli yazılım şirketlerine kamu alımlarında fiyat avantajı sağlayacak biçimde düzenleme yapılacak.
Plan kapsamındaki stratejik hedefler, "ulusal bilinci artırmak ve altyapıyı güçlendirmek, hukuki ve idari düzenlemeleri yapmak, nitelikli insan kaynağı geliştirmek, uluslararası rekabet gücünü artırmak" şeklinde sıralanıyor. Bu kapsamda istihdama katılmayan genç işgücüne bilgisayar ve yazılım yetkinlikleri kazandıracak eğitimler sunularak, bu alanda istihdam artırılacak. Ayrıca ulusal düzeyde yıllık yazılım geliştirme yarışmaları düzenlenecek. Bilgisayar bilimleri ve programlama kültürünün erken yaşlarda edinilmesine yönelik müfredat çalışmaları gerçekleştirilmesi de planlar arasında yerini alıyor. 
 
HEDEF 1 için Eylem Planı 
1) TÜBİTAK-BİLGEM'de yer alan Siber Güvenlik Enstitüsü, 'Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Enstitüsü' adı altında yeniden yapılandırılacak.
2) Kamu kurum ve kuruluşlarının yazılım ihtiyaçları belirlenecek ve bunların kaliteli, güvenli biçimde karşılanmasına yönelik sınıflama çalışmaları yapılacak.
3) 'Bilişim Firmaları Belgelendirme Yetkilendirme Sistemi' kurulacak.
4) Bilişim şirketlerine 'Yetki Belgesi' verilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak.
5) Yazılımın tüm sektörler için öneminin kamuoyunda farkındalığını artırmak adına kamu spotu hazırlanacak.
6) Ulusal düzeyde yıllık yazılım geliştirme yarışmaları düzenlenecek.
7) Yazılım sektörüne yönelik bir taksonomi çalışası gerçekleştirilecek ve terimler kılavuzu oluşturulacak.
8) Yazılım sektöründe fikri ve sınai mülkiyet hakları konunda yaşanan sorunların tespiti ve bu alanda farkındalığın artırılması için çalışmalar yapılacak.
 
HEDEF 2 için Eylem Planı 
1) Yazılım sektörü ürünlerine ve güvenlik açıklarına yönelik kriter, standart ve belgelendirme sayısının artırılması sağlanacak.
2) Yerli yazılım şirketlerine kamu alımlarında fiyat avantajı sağlayacak biçimde Kamu İhale Kanunu'nda düzenleme yapılacak.
3) Yazılım başta olmak üzere bilişim ürünlerinin kamu tedarikinde izlenecek sürece yönelik düzenlemeler yapılacak.
4) Akredite yazılım test merkezlerini kurulum sürecine yönelik destek mekanizması geliştirilecek.
5) Yerli yazılım ürünlerinin akredite test ve belgelendirme merkezlerindeki test ve sertifikasyon süreçlerine yönelik destek mekanizması geliştirilecek.
6) Kamu kurumlarının yazılım alımları için genel teknik şartname hazırlanacak.
7) Bilişim suçları alanındaki hukuki eksiklerin tespitine ve bunların giderilmesine yönelik çalışma yapılacak.
8) Sayısal kod emanetçiliği sistemi hayata geçirilecek.
 
HEDEF 3 için Eylem Planı  
1) Sektörün yıllık işgücü ihtiyacı belirlenecek.
2) Bilgisayar bilimleri ve programlama kültürünün erken yaşlarda edinilmesine yönelik müfredat çalışması yapılacak.
3) Nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için meslek liselerinin ilgili bölümlerinin müfredatı güncellenecek.
4) Üniversitelerin bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümlerinde, sektör ihtiyaçları paralelinde müfredat güncelleme çalışmaları yapacak 'Danışma ve Yönlendirme Kurulları' oluşturulacak.
5) Yazılım alanında ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül ve destek verilmesine yönelik düzenleme yapılacak.
6) Yurtdışında konuyla ilgili öncelikli alanlarda lisansüstü eğitim alanlara verilen burs ve desteklerden yararlananların sayısı artırılacak.
7) Yazılım sektöründe uygulama deneyimine sahip yetkin kişilerin üniversitelerde eğitim-öğretim süreçlerine katkı vermeleri sağlanacak.
8) Sektörün ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesinde uzaktan eğitimin kullanımı yaygınlaştırılacak.
9) İstihdama katılmayan genç işgücüne bilgisayar ve yazılım yetkinlikleri kazandıracak eğitimlerin verilmesi ile istihdam artırılacak.
 
HEDEF 4 için Eylem Planı
1) Türkiye'nin uluslararası yazılım sektöründe fark yaratabileceği öncelikli alanlar belirlenecek, bu alanlara yönelecek girişimcilere özel tematik destek programı hazırlanacak.
2) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri başta olmak üzere, sektörün güçlü olduğu bölgelerde yazılım şirketlerine ve girişimcilere yönelik 'Yazılım Hızlandırma Programları' oluşturulacak.
3) Yazılım sektörü kapsamında yurtdışı potansiyel pazarların analizine yönelik yıllık düzenli raporlama çalışması yapılacak ve bunlar şirketlere de duyurulacak.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics