Dosya Kamuda BT Yönetişimi 23 ŞUBAT 2015 / 06:51

PAYDAŞLARIN VERECEĞİ DESTEK KİLİT ÖNEMDE

Kamuda BT yönetişiminin sağlanması ve daha etkin BT kullanımının tesisi için Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yakın zamanda resmileşmesini beklediğimiz; ‘Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda (2015-2018) ‘Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik’ ekseni altında birtakım eylemlere yer verildi.


Teknolojide yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak kamu hizmetlerinin vatandaşlar ve iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) de yardımıyla etkin, hızlı, kaliteli, sürekli ve güvenilir şekilde sunumu önem kazandı. Artan bir seyir izleyen kamu BİT yatırımları ve kamu tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin sayısının artması gibi sebepler kamu kurumlarının bilgi işlem birimlerinin önemini daha da artırıp söz konusu birimlerin proje hazırlama yetkinliklerinin geliştirilmesi kritik bir hal aldı. Bu kilit rollerine rağmen kamuda bilgi işlem birimlerine stratejik öneme sahip birim olarak bakılmayıp daha çok teknik/operasyonel birim gözüyle bakılmakta, kurum stratejileri de dahil olmak üzere önemli karar alma süreçlerinde bu birimlerin etkin katılımı sağlanamamakta. Ayrıca, birkaç istisnai kurum hariç, bilgi işlem birimlerinin bilgi teknolojileri üzerine kapsamlı bir stratejileri de bulunmuyor. Öte yandan, BİT’in giderek daha karmaşık hale gelmesi kamu kurumlarının BİT projeleri hazırlama ve uygulama kapasitelerini de zorlamakta. Kamuda BT yönetişiminin sağlanması ve daha etkin BT kullanımının tesisi için Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yakın zamanda resmileşmesini beklediğimiz; ‘Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda (2015-2018) ‘Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik’ ekseni altında birtakım eylemlere yer verildi. Bunlardan bir tanesi de ‘Kurumsal Bilişim Stratejilerinin Oluşturulması’ eylemi. Bu eylem, yerel yönetimler de dâhil kamu kurumlarının mevcut kurumsal stratejik planlarıyla uyumlu, kurumun e-Devlet hizmetleri sunumu amacıyla yapacağı yatırım, teknoloji tercihleri, kurumsal kapasite, fayda, maliyet, iş planı, mevcut BT yapısı altında yönetişim, teknik altyapı ve güvenlik gibi hususları içeren dönemsel bilişim stratejileri hazırlamasını öngörüyor.

Yetkin bilişim personelini istihdam etmek, BT yönetişiminin etkinleştirilmesi adına önemli

Kamu kurumlarının e-Devlet projesi hazırlama ve yönetme kapasitelerinin artırılması amacıyla Strateji’de ‘Kamu Bilişim Yetkinlik Merkezi Kurulması’ eylemine de yer verildi. Söz konusu eylem ile kamu kurumlarına, BİT yatırımları ile ilgili olarak, teknik şartname hazırlığından ihalenin sonuçlandırılmasına kadar tüm süreçlerin yürütülmesinde destek verilmesi amaçlanıyor. Ayrıca kurulacak elektronik bir platform üzerinden, en iyi uygulamalar ve deneyimlerin paylaşılması hedefleniyor. Yetkin bilişim personelini kamu kurumlarında istihdam etmek; BT yönetişiminin etkinleştirilmesi adına önemli ihtiyaçlardan biri. Bu doğrultuda, Strateji’de ‘Kamu Bilişim Personeli İstihdamının Düzenlenmesi’ başlıklı eyleme yer verildi. Söz konusu eylem ile kamuda BİT personel istihdamı politikası üzerine bir çalışma başlatılması; kamuda ‘Bilişim Uzman Yardımcısı’ ve ‘Bilişim Uzmanı’ kadrosunun ihdas edilmesi; bu şekilde istihdam edilecek personelin kadroya uygun ve işin gerektirdiği nitelikleri ölçen işe alım süreçlerinden geçirilmesi planlanıyor.

Strateji’nin yakın zamanda resmileşmesi öngörülüyor

Bakanlığımız tarafından ‘Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)’ hazırlıkları geçtiğimiz iki yıl içinde yoğun biçimde sürdürülmüş olup Strateji’nin yakın zamanda resmileşmesi öngörülüyor. Bu çalışmalar boyunca düzenlenen odak grup ve atölye çalışmaları, oluşturulan ‘Proje ve Katılımcılık Portalı’ ile başta özel sektör, kamu sektörü, STK’lar ve üniversiteler olmak üzere ilgili tüm kesimlerin görüş ve değerlendirmeleri alındı. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı olarak şunu belirtmek isterim ki; Strateji’nin hazırlık sürecinde paydaşlarımızın gösterdiği ilgi ve verdiği destekten ötürü kendilerine müteşekkiriz. Aynı ilgi ve desteğin Strateji’nin onaylanıp uygulamaya konduktan sonra da artarak devam etmesini ümit ediyoruz. Yeni Strateji’nin uygulanmasında paydaşlarımızın vereceği destek bizim açımızdan kilit önemde.

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Furkan Civelek 

 
ETİKETLER : 1010

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics