BTK Kurumdan Haberler 11 OCAK 2018 / 13:02

ÜLKEMİZİN VERİ MERKEZİ ÜSSÜ OLMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ


İnternet Yer Sağlayıcıları Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Ülkemizin tüm dünya tarafından cazip ve tercih edilen bir veri merkezi üssü olması için BTK olarak var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

 

İnternet Yer Sağlayıcıları Değerlendirme Toplantısı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya BTK yetkilileri ve uzmanlarının yanı sıra farklı illerden ve sektörün değişik katmanlarından gelen girişimciler katıldı.

 

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ

 

Sektörün faydalanacağı değişiklikleri ve teşvikleri yapmaya hazır olduklarını dile getiren Sayan, “2016 Kasım ayının sonunda yayımlanan 678 sayılı KHK ile bir “Cazibe Merkezleri Programı” yürürlüğe konulmuştur. Bu program, Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla yürütülmektedir. Programın amacı, “görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak” olarak tanımlanmıştır. Bu gelişmenin, veri merkezlerinin yeni yatırım projeleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.

 

Cazibe Merkezleri Programı; Yatırım ve Üretim Destek Paketi,    Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Çağrı Merkezi Destek Paketi, Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi olmak üzere 4 destek paketinden oluşmakta. Buna göre; veri merkezi yeni yatırımları için asgari 5 bin metrekare beyaz alanı bulunması ve ANSI/TIA-942’ye göre TIER-3 veya üstü seviyede olması şartıyla çeşitli desteklerden ve teşviklerden faydalanabilecektir. Veri merkezi yatırım ve enerji destek paketi başlığı altında sıralanabilecek unsurlar; veri merkezi enerji desteği, fiber iletişim altyapısı desteği, yatırım ve üretim destek paketi kapsamındaki “yatırım yeri tahsis desteği” ile “faizsiz yatırım kredisi desteği” olarak sıralanabilir” dedi.

 

ÜLKEMİZİN VERİ MERKEZİ ÜSSÜ OLMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

 

BTK tarafından hazırlanan öneriler doğrultusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından veri merkezi sektörünün desteklenmesine yönelik olarak bir “Teşvikler ve Tedbirler” paketinin yürürlüğe konulduğunu belirten Sayan şunları söyledi:

“Söz konusu Eylem Planı’nın “Politika, Mevzuat, Regülasyon”, “Mali Hususlar”, “Standardizasyon” ve “Tanıtım” eksenlerinde uygulanması planlanmaktadır. Bu kapsamda; veri merkezlerinin yükümlülüklerinin yer sağlayıcıların yükümlülüklerinden farklılaştırılması, fiber altyapının geliştirilmesi amacıyla Ulusal Genişbant Stratejisi’nin yayımlanması ve yürütülmesi, çeşitli vergi muafiyetleri getirilmesi, veri merkezi standartlarının yayımlanması, ve bu sektördeki oyuncuların denetlenmesi, sektörde güven tesis edilmesi yoluyla veri merkezlerinin sundukları hizmetlere olan talebin arttırılması, son olarak da yabancı oyuncuların da ülkemize çekilmesi için Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Invest in Turkey) ile ortak çalışmalar yürütülmesi gibi eylem adımları tanımlanmıştır. Bu teşvikler hem yer sağlayıcılık/veri merkezi sektörü hem de ülke ekonomimizin geleceği açısından son derece sevindirici gelişmelerdir. Ülkemizin tüm dünya tarafından cazip ve tercih edilen bir veri merkezi üssü olması için BTK olarak var gücümüzle çalıştığımızı buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum.”

 

15 TEMMUZ STRATEJİK OLARAK SEKTÖRÜN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYDU

 

15 Temmuz işgal girişiminde elektronik haberleşme sektörünün altyapılarının hedef alınarak iletişim ağlarına müdahale edilerek, ülkenin iletişim karanlığına boğulmaya kalkışıldığını hatırlatan Sayan, “15 Temmuz işgal girişimi stratejik olarak sektörün ne derece önemli olduğunu, aynı zamanda da üst düzey güvenlikle korunması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu anlamda siz değerli yatırımcıların ve girişimcilerin bizim için her zaman ayrı önem taşıdığını belirtmek isterim. Kurum olarak en çok önem verdiğimiz alan olan siber güvenliğin ehemmiyetini geçtiğimiz 1,5 yıl bize bir kere daha göstermiştir. 15 Temmuz işgal girişiminin hemen sonrasında, top ve tüfekle yapılan saldırıların yerini siber saldırıların aldığını, siber saldırılarda sayı ve büyüklük olarak artış yaşandığını, ayrıca nitelik olarak daha karmaşık saldırılar da yapıldığını gördük. Bu saldırıları, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve ilgili diğer paydaşlarımızla birlikte savuşturduk” şeklinde konuştu.

 

YASADIŞI İÇERİKLERLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ ŞART

 

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte yasadışı içeriklerin de yaygınlaştığını vurgulayan Sayan, “Müstehcenlik, fuhuş, cinsel istismar, ülke kaynaklarını sömüren yasadışı kumar siteleri, intihara yönlendirme, zararlı yazılımlar yoluyla fidye isteme, siber zorbalık ve benzer suçlar internet ortamında maalesef kendisine geniş yer bulabilmektedir. Siz değerli katılımcıların, vatandaşlarımız ve ülkemiz menfaatleri konusunda hassasiyet sahibi olduğuna inanıyorum.  Geliştirilecek çeşitli mekanizmalar ile hem yasadışı içeriklerle mücadelede hem de sorunlarının çözümünde sizlerle daha etkin bir iş birliği yapılması hususunda Kurum olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

 

BTK’NIN ÖNCELİKLİ KONUSU, ULUSAL SİBER GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

 

BTK’nın öncelikli ve stratejik konusunun, ulusal siber güvenliğin sağlanması olduğunu belirten Sayan şöyle konuştu: “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanunda yer sağlayıcı; “hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Kanun’un 5.’inci maddesinde yer alan “yer sağlayıcının yükümlülükleri” açık ve ayrıntılı bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yer sağlayıcılar kendilerine bildirim yapılması halinde, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında hukuka aykırı içeriği çıkarmak zorundadırlar. Bu yükümlülük aslında en başta bahsettiğim, internet ortamında yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele açısından yer sağlayıcıların ne denli önemli bir rolü olduğunu göstermektedir. 2014 değişiklikleri ile birlikte artık yer sağlayıcılar, Kurum olarak bizim talep ettiğimiz bilgileri talep ettiğimiz şekilde bize teslim etmekle ve Kurum olarak bizim bildirdiğimiz tedbirleri almakla yükümlü hale gelmişlerdir. Ayrıca, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamak 5651 sayılı Kanunun yer sağlayıcılara yüklediği yükümlülüklerdir.”

 

VERİ MERKEZLERİNİ YER SAĞLAYICI KAVRAMININ BİR PARÇASI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

 

Sayan, Kanunda ayrıca düzenlenmeyen veri merkezlerini BTK olarak Kanunun uygulanması bağlamında yer sağlayıcı kavramının bir parçası olarak değerlendirdiklerini, dolayısıyla veri merkezlerinin, bu Kanun’un internet ortamında işlenen belirli suçlarla mücadele etme amacı doğrultusunda, uyar-kaldır yöntemiyle hukuka aykırı içeriğin yayından çıkarılması veya bu içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanması hususlarında yükümlülükleri bulunduğunu vurguladı.  

BTK’ya çeşitli vesilelerle, veri merkezlerinin yer sağlayıcısından farklı olduğu ve 5651 sayılı Kanun ile belirlenen yükümlülüklerde bu farkı ortaya koyacak şekilde değişiklik yapılması gerektiği şeklinde taleplerin geldiğini anlatan Sayan şunları söyledi: “Veri merkezlerince sunulan hizmetler ve yapılan işin niteliği ve özellikleri dikkate alınarak bu sektörün büyümesine engel olmayacak şekilde bu yükümlülüklerin farklılaştırılabilmesine yine aynı Kanun imkân sağlamaktadır.  Nitekim 6/2/2014 tarihli ve 6518 Sayılı Kanun’un 88 inci maddesi ile değiştirilerek 5651 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine eklenen 4 üncü fıkra ile; “Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler.” hükmü getirilmiştir. Böylece, bir tür yer sağlayıcı olan veri merkezlerinin özellikleri göz önünde bulundurularak, imkân ve kısıtlarına göre hak ve yükümlülüklerinin farklılaştırılabilmesinin yolu açılmış ve veri merkezleri yanında diğer yer sağlayıcı türleri için de gerekli olan mevzuat esnekliği sağlanmıştır. Dolayısıyla; 5651 sayılı Kanun’da herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek görülmeden, bir tür yer sağlayıcı olarak değerlendirilebilecek olan veri merkezleri, teşvik politikalarını da destekleyecek şekilde yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılabilecek sınıflandırma ve farklılaştırılmış hak ve yükümlülükler ile mevcut sorunların çözülebileceği görülmektedir.”

 

Sayan, toplantıda yapılacak olan değerlendirme ve tartışmaların; kamuoyu, yer sağlayıcılar ve internetin diğer aktörleri nezdinde düzenleme yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmalara katkı sağlayacağını umduğunu belirtip katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

 

İnternet Yer Sağlayıcıları Değerlendirme Toplantısı’nın Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri bölümünde ise, Yer Sağlayıcılar ve BTK uzmanları tarafından sektör temsilcilerinin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.


22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics