Bilişim Dünyası Mobil 29 OCAK 2013 / 17:25

Turkcell’de ipler BTK’nın elinde!

BThaber’de de yazdığımız üzere İngiltere’de sonuçlanacak mahkemeye göre Turkcell’de hisse değişimi olacağı yönündeki haberler neticesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu-BTK bir açıklama yayınladı:

Kurumdan gelen açıklama şöyle:

Çeşitli basın ve yayın organlarında, İngiliz Tahkim Mahkemesinin 30/01/2013 tarihinde alması muhtemel bir karar nedeniyle Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin (Turkcell) kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açan gelişmelerin yaşanabileceğine yönelik haberler yer almaktadır.

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin Geçici 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, "Görev ve imtiyaz sözleşmesi sahibi işletmeciler bakımından kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açan hisse devir, edinim ve hareketleri, Kurumun yazılı izni ile gerçekleştirilir. Hisselerin bu Yönetmelikte belirtilen usullere uyulmaksızın devredilmesi veya edinilmesi halinde; Kurumun idari para cezası ve diğer idari müeyyide ve tedbirleri uygulama hakkı saklı kalmak kaydıyla, anılan devrin Kurumca uygun bulunmaması ve Kurumca belirlenen süre içerisinde uygun hale getirilmemesi halinde söz konusu yetkilendirme Kurum tarafından iptal edilir." hükmü yer almaktadır.

Kurumumuz ile Turkcell arasında imzalanmış olan İmtiyaz Sözleşmesinde de, kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açan her nevi hisse devrinin Kurumumuzun onayına tabi olduğu ifade edilmiş olup, işletmecinin Sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinin ve verilen süre içinde bu durumu düzeltmediğinin tespiti halinde sözleşmenin fesh edileceğine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Bu kapsamda, söz konusu Mahkemenin alacağı kararın hisse devrinin Kurumun onayına tabi olması gerçeğini değiştirmeyeceği ve konunun mezkûr hüküm de dâhil olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca Kurum tarafından değerlendirileceği hususu kamuoyunun bilgisine arz olunur.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics