BThaber Ekler e-devlet Sayı:38 15 NİSAN 2013 / 17:26

Çok boyutlu bölge planlaması başladı

2010 yılında kurulan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, ajansların sadece mali destekler sağlayan kurumlar değil, bölgelerindeki kurumlar arasında işbirliğini geliştirecek platformları kurgulayan ve destekleyen yapılar olduğunu vurguladı.

Ankara Kalkınma Ajansı, kalkınma amaçlı projelere destek vermeye devam ediyor. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, kurumun yaptığı çalışmalar ve hedefleri konusunda sorularımızı yanıtladı.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın kuruluş amacını ve bu süreci kısaca anlatabilir misiniz?
Ankara Kalkınma Ajansı, 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bakanlar Kurulu’nun 2009 tarihli ‘Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar’ ile kurulan tüzel kişiliğe haiz bir kuruluş. Ajanslar, bölgesel gelişme stratejilerinin hazırlanması, rekabet gücünün desteklenmesi, kamu, özel kesim, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, girişimciliğin desteklenmesi, bölge potansiyelinin harekete geçirilmesi gibi konularda görevlendirilmişlerdir. Ankara Kalkınma Ajansı olarak, başkent Ankaramızın kalkınmasında öncü olmak, yerel yönetimler, kamu kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdüm sağlamak için çalışmaktayız. Ortak çalışma, proje üretme anlayışı ve yaklaşımıyla Ankara’nın ekonomik büyümesinin ötesinde Ankaralının yaşam kalitesinin artması öncelikli hedeflerimiz arasında.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz önemli projeler ve katkılarından bahsedebilir misiniz?
Ankara Kalkınma Ajansı faaliyetleri; planlama çalışmaları, mali ve teknik destekler, yatırım takip ve koordinasyon faaliyetleri, eğitim ve seminer faaliyetleri ve tanıtım faaliyetleri olmak üzere beş başlık altında incelenebilir.  Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Bölgesi’nde Aralık 2010 tarihi itibarıyla çok boyutlu bir bölge planlama çalışması sürecine başlamıştır. Kamu kurumlarından, sivil inisiyatife; üniversitelerden özel kuruluşlara değin 600’ün üzerinde katılımcıyla 60’tan fazla toplantı gerçekleştirilerek oluşturulan Ankara Bölge Planı; katılımı ve sahiplenme bilincini geliştirmesi, kalkınma sürecine yol göstermesi, daha yaşanabilir bir bölgenin resmini çizecek olması ve yerel kuruluşların politika önceliklerine rehberlik etmesi açısından Ankara ili için çok önemli. Ankara Kalkınma Ajansı’nın çalışma prensiplerini; vizyonu ve misyonuyla şekillendirdik. Buna göre bakış açımızı anlatan vizyonumuz; Ankara’yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmaktır. Ankara Kalkınma Ajansı’nın misyonu ise; “Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak; bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek, destekler vermek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak, izleme ve değerlendirmeyle tanıtım ve iletişim faaliyetlerini yürütmek” olarak belirlendi. Elbette, ajansların kalkınma çalışmalarında önemli bir başlık, destek programlarıdır.  Ankara Kalkınma Ajansı kurulduğu 2010 yılından bu yana ‘Doğrudan Faaliyet Desteği’  ve ‘Proje Teklif Çağrısı’ programları kapsamında mali destekler ve ‘Teknik Destek Programı’ kapsamında da teknik destek sağladı.
Ajansımıza bugüne kadar toplam 609 proje desteği başvurusu yapıldı. Bunlardan; ‘Doğrudan Faaliyet Desteği’ kapsamında 43 proje, ‘Teknik Destek Programı’ kapsamında ise 50 faaliyet desteklendi. 2011 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ise 121 başarılı proje desteklenmeye hak kazandı. Toplam bütçesi 25 milyon TL olan program ile öngörülen eş finansman ile birlikte 44 milyon TL’lik bir mali kaynak kalkınma projeleri için harekete geçirilmiş durumda. ‘Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı’ ve ‘Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı’ başlıkları altında gerçekleşen ‘2011 Yılı Proje Teklif Çağrısı’ kapsamındaki projeler tamamlanma aşamasına geldi. Bu projelere ilişkin bilgiye ise ajansımız web sayfasında da yayımlanan ‘Başarılı Projeler Kitabı’ndan ulaşmak mümkün.

2012 Teklif Çağrısı, Sektörel Çalışmalar ve İlçe ÇalıştaylaRI
‘2012 Proje Teklif Çağrısı’nı Kasım ayı sonunda açıkladık. ‘2012 yılı Teklif Çağrısı’; ‘Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar’, ‘Sosyal Kalkınma’, ‘Kırsal Kalkınma’ ve ‘Turizm’ olmak üzere dört mali destek programını kapsıyor. Çağrının toplam bütçesi 27 milyon TL. Programın tanıtımına yönelik olarak Ankara merkez dışında, 16 ilçede tanıtma ve bilgilendirme toplantısı düzenlendik. Programla; bilişim, sağlık teknolojileri, yenilenebilir enerji ve iş ve inşaat makineleri sektörlerinde çevreye duyarlı yenilikçi uygulamaları destekleyeceğiz. Ankara; 6 teknoparkı, 20’ye yakın yükseköğretim kurumu, 240 bin öğrenci ve 18 bin öğretim üyesiyle, güçlü sanayisi ve Ar-Ge merkezleriyle büyük bir potansiyele sahip. Program konularında projesi olan herkesi başvuru yapmak üzere Ankara Kalkınma Ajansı’na bekliyoruz. Ajansların sadece mali destek sağlayan kurumlar olmadığını da vurgulamak isterim. Ajanslar aynı zamanda bölgelerinde kurumlar arasında iş birliğini geliştirecek platformları kurgulayan ve destekleyen yapılardır. Ankara Kalkınma Ajansı olarak geçtiğimiz dönemde bu anlamda önemli çalışmalara imza attığımızı söyleyebiliriz.

Paydaşlarla işbirliği ile 17 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen ‘Yenilikçi Ankara Proje Pazarı’ etkinliği ile genç ‘tekno girişimciler’ yatırımcılarla bir araya gelme şansı yakaladı. Büyük ilgi gören etkinliğin ikincisi 18 Aralık 2012 tarihinde Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın katılımlarıyla gerçekleşti.
Etkinliğe katılan proje sahipleri kendilerini, iş fikirlerini, şirketlerini; yerli ve yabancı yatırımcılara, ATO ve ASO üyesi kurum/kuruluşlara ve katılımcı diğer yatırımcılara tanıtma imkânı buldular.
Ekonomi Bakanlığı ve Ankara Sanayi Odası iş birliğinde, ‘Çin Pazarına Giriş ve İhracatta Devlet Yardımları Paneli’ ile Ankaralı girişimcilerin uluslararası pazarlar konusunda üst düzey farkındalık oluşturması yönünde çaba gösterildi. Bölge planlanma çalışmaları neticesinde, ortaya çıkan potansiyeli yüksek sektörlere yönelik farkındalık çalışmaları yürütüldü; bu çerçevede Cevdet Yılmaz’ın ve Ankara Valisi Alâaddin Yüksel’in de katılımlarıyla ‘Bölgesel Gelişmenin Finansmanında Girişim Sermayesinin Rolü Sempozyumu’ gerçekleştirildi. Girişimcilerin yoğun ilgi gösterdiği sempozyumda girişim sermayesi konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Ankara Kalkınma Ajansı olarak merkez dışındaki ilçelerimize yönelik çalışmalar da yürütüldü. Özellikle bölge planlama çalışmaları kapsamında tüm ilçelerle bir araya gelinmiş; sorun ve çözüm önerileri ortak akıl yoluyla ortaya konulmuştur. Başta kaymakam ve belediye başkanları olmak üzere ilçelerdeki kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen yaklaşık 400 paydaşın katılımıyla gerçekleştirilen bu çalıştaylara ilişkin raporlar hazırlandı ve kamuoyunun bilgisine sunuldu, yine web sayfamız aracılığıyla bu raporlara ulaşılabilir.

Yatırım Destek Ofisi
Bölgenin ve bölgedeki iş ve yatırım imkânlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, yatırımcının iş ve işlemlerini takip ve koordine etmek suretiyle Ankara Kalkınma Ajansı’nın bölgenin kalkınmasında daha etkin rol almasına katkı sağlamak amacıyla 24 Ekim 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla YDO kuruldu. 2012 yılı itibarıyla faaliyetlerine hız veren Yatırım Destek Ofisi tarafından kültür ve turizm, bilişim, yenilenebilir enerji, sağlık, inşaat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda yatırımcıya yatırım takip hizmetleri verildi ve yine çok sayıda kurum ve kuruluşa Ankara, Ankara yatırım ortamı, ajans faaliyetleri ve destek mekanizmaları, yatırımcılara yönelik destek hizmetleri konusunda danışmanlık hizmeti sağlandı ve sağlanmaya da devam ediliyor.

Bilişim konusunda vurgulamak istediğiniz önemli noktalar var mı?
Ankara; 23 üniversitesi, 6 teknoparkı ki yedincisinin kuruluş çalışmaları devam etmektedir, güçlü yapıdaki Ar-Ge merkezleri ile bugün Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilikçilik merkezi konumundadır ve doğal bir bilişim kümelenmesi sergilemektedir. Tüm Türkiye’de istihdam edilen Ar-Ge personelinin yarısı da Ankara’da yer alıyor. Öte yandan Ankara, bilimsel yayın sayısında 61.458 ile ilk sırada. Ankara; Ar-Ge, sanayi-teknoloji ve inovasyon destek programlarından yararlanma oranlarında da ciddi başarı kaydediyor. Dolayısıyla Ankara bilişimin doğal lokomotifidir.

2012 yılını değerlendirip 2013 projelerinizi ve hedeflerinizi açıklayabilir misiniz?
Faaliyete geçişimizin üzerinden 2,5 yıllık bir süre geçti. Her geçen ay ve yıl ajans olarak yenilendiğimizi, bakış açımızı genişlettiğimizi söyleyebilirim. 2012 yılında önemli deneyimler yaşadık. İlk mali destek programımızı hayata geçirdik. Program kapsamında gerçekleşen faaliyetler, projeler tamamlanma aşamasına geldi. Hepsi son derece önemli projeler; Ankara’ya ciddi katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. 2012 Yılı Mali Destek Programı’nı açıkladık. Ankara’ya ciddi katkı sağlayacak fikirlerin projeye dönüşeceğini düşünüyorum. Okurlarınız programlar ilgili detaylı bilgiye web sayfamız üzerinden ulaşabilirler ve varsa fikirlerini projeye dönüştürerek bizden destek alabilirler. 2013 yılında da kalkınma amaçlı projeleri desteklemeye devam edeceğiz ve kurumlarımızla bir araya gelerek Ankara’nın sahip olduğu potansiyeli harekete geçirecek yapıları ve platformları kurgulayacağız.

Eğitim çalışmaları

Ankara Kalkınma Ajansı olarak bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak insan kaynağının oluşmasına da ayrı önem vermekteyiz. Bu amaçla, Ajansın kurulduğu ilk günden itibaren eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verildi. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan eğitimlerden şu ana kadar toplamda 10.635 kişi yararlandı. Eğitim konularını şöyle sıralayabiliriz; KOSGEB’le yapılan iş birliği çerçevesinde Uygulama Girişimcilik Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayan girişimci adayları KOSGEB’in girişimci destek programına başvuru hakkı kazandı. Bunun yanı sıra kurumsal kapasite artırımı, kişisel gelişim, inovasyon başlıklarında eğitim ve seminerler düzenlendi. Büyük ilgi gören eğitim başlıklarından bir diğeri ise dış ticaret eğitimlerimiz oldu. Ankara’nın dış ticaret kapasitesinin artmasına yönelik olarak düzenlenen eğitimler 2012 yılı içerisinde periyodik olarak düzenlendi ve teknokentlerde faaliyet gösteren firma çalışanlarından, üniversite öğrencilerine ve kadınlara kadar geniş bir yelpazede katılımcılar yer aldı. 2013 yılında da bu eğitim programımızı çeşitlendirerek devam etmeyi planlıyoruz. Öte yandan, Ankara’nın proje hazırlama kapasitesinin artmasını ve ulusal/uluslararası destek programlarından Ankara’nın daha fazla yararlanmasını istedik. Bu çerçevede ilçelerimize kadar giderek Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Hazırlama Eğitimleri düzenledik.
ETİKETLER : Sayı:38

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics