Yazarlar 03 KASIM 2014 / 09:09

Tüm e-hizmetler tek noktada

TÜRKKEP, kurulduğu 2008 yılından bu yana altı yılı aşkın bir süredir ülkemizde yasal düzenlemesi yapılan KEP, e-imza, e-tebligat, e-fatura, e-defter, e-arşiv gibi e-hizmetler alanında teknoloji geliştirme, bilgilendirme, hizmetler ve çözümler sağlama çalışmaları yürütmektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) aldığı yetkiyle KEP Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) olarak KEP hizmetleri ve çözümleri vermektedir. TÜRKKEP aynı zamanda, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’ndan aldığı yetki ve izinlerle e-fatura ve e-defter hizmetleri ve çözümleri ile saklama hizmetleri sağlamaktadır. Ayrıca, e-imza hizmetleri de sağlamaktadır. TÜRKKEP, kendi yazılım teknolojileri, İstanbul ve Ankara’da iki ayrı veri merkezinde kurulu yedekli yüksek teknolojik sistem altyapısı, uzman kadrosu, bilgi güvenliği, iş sürekliliği, kişisel verilerin korunması, hizmet ve kalite yönetimi standartlarına sahip olarak, tüm Türkiye genelinde yaygın yetkili başvuru merkezleri ağı ve 7/24 çalışan çağrı merkezi ile kurumsal ve bireysel müşterilerine güvenli, hızlı, kaliteli hizmet, çözüm ve destek vermektedir.

Tüm e-hizmetleri tek noktadan sağlayarak müşterilerimizin işlerini ve hayatını kolaylaştırıyoruz

Bir kurumun veya bireyin resmi, hukuki ve ticari yazışmalarını, her türlü belgenin elektronik ortamda gönderilmesini, alınmasını ve saklanmasını yasal geçerli ve güvenli olarak gerçekleştirmesi için gerekli tüm e-hizmetleri tek noktadan sağlayarak, TÜRKKEP müşterilerinin işlerini ve hayatını kolaylaştırmak, hızlı, tasarruflu, etkin ve verimli hale getirme vizyonu ve anlayışı ile faaliyetlerini yürütmektedir.

E-Arşiv nedir?

Ülkemizde yasal düzenlemesi yapılmış olan KEP, e-imza, e-tebligat, e-fatura, e-defter gibi e-hizmetlerden biri de E-Arşiv uygulamasıdır.   E-Arşiv; resmi, hukuki ve ticari her türlü e-belgenin elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli şekilde saklanmasını sağlayan sistemdir. Ülkemizde E-Arşiv ile ilgili düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında yayınlanan ikincil düzenlemelerde yer almıştır.

1-) Türk Ticaret Kanununun 18. ve 1525. Maddelerine dayalı olarak BTK tarafından yapılan ikincil düzenlemelerden olan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğinin 14. Maddesi; “Kayıtlı Elektronik Hizmet Sağlayıcısı, KEP sistemi içerisinde bir elektronik iletinin gönderilmesi ve alınması dışında elektronik belgelerin saklanması, güvenli iletişim ve elektronik ortamda güvenilir üçüncü taraf hizmetleri gibi katma değerli hizmetler sunabilir” demektedir.

2-) Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre mükellefler, gerek düzenledikleri gerekse adlarına düzenlenen kağıt fatura veya e-faturaları, yasal sürelerde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler. E-Fatura’nın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr edilemezliği Mali Mühürle garanti altına alınmaktadır. Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Fatura’nın kâğıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali Mührü de içerecek şekilde kanuni sürelerde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz etmek zorundalar. E-fatura mükellefleri, GİB tarafından yetkilendirilen bir Saklamacı Kuruluştan saklama hizmeti alabilirler.

E-Fatura mükellefi olmayan kurumlara veya vergi mükellefi olmayanlara e-Arşiv kapsamında fatura oluşturmaya, birinci nüshaları muhatap kurum ise kâğıt ortamında; birey ise müşterinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir. Bu tebliğ kapsamında e-Fatura kullanan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı elektronik ortamda muhafaza edebilirler. Bu tebliğ kapsamında elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. Elektronik arşiv uygulamasından yararlanabilmek için yayımlanmış Tebliğin dördüncü bölümünde belirtilen esaslara göre başvuru yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde ilk ve tek yasal geçerli ve güvenli e-Arşiv hizmeti: TÜRKKEP E-Arşiv

Sadece TÜRKKEP, hem Türk Ticaret Kanunu hem de Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılan yasal düzenlemelere göre ülkemizin ilk ve tek yasal geçerli ve güvenli elektronik arşiv hizmeti sağlayabilmektedir.

TÜRKKEP E-Arşiv sisteminde, KEP iletileri, KEP iletilerine eklenen e-belgeler, e-faturalar, e-defterler, e-tebligatlar, e-ihtar, e-mutabakat gibi belgeler ile güvenli e-imza ile imzalanmış her türlü elektronik belge yasal sürelerince yasal geçerli şekilde saklanmakta, muhafaza edilebilmektedir. İsteyen müşterilerimiz şu anda kullanmakta oldukları mevcut kurumsal doküman yönetim sistemlerini, elektronik belge yönetim sistemlerini (EBYS), ticari paket yazılımlarını, ERP veya iş akış yazılımlarını web servisleri veya API ile TÜRKKEP E-Arşiv sistemine entegrasyon sağlayarak servisten istedikleri gibi yararlanabilmektedir.

 
ETİKETLER : 994