Yazarlar 21 EKİM 2013 / 08:12

Ülkemiz açısından teknolojiye bakışta önemli şeyler (2)

Eğitim, bu toplumun varlığını sürdürebilmesinin olmazsa olmaz koşuludur. Eğitimi toplumsal yapı şekillendirdiğine göre toplumsal yapıdaki değişiklikler nelerdir?

Eğitimin önemi
1960’ların başında çoğu kişinin gözden kaçırdığı şey, eğitimin en çabuk meyve veren şey olduğuydu. Eğitimde devrim yapılırken, hurma ağacı yetiştirir gibi yüzlerce sene beklemek gerekmediği, Köy Enstitüleri örneğinden hareketle birkaç yıl içinde meyve verdiği unutulmamalıydı! Sadece “dikkat ve yenilik yoksa çabuk yozlaşacağı” gerçeği gözden kaçırılmamalıydı, o kadar. Oysa günümüzde yapılan araştırmalardaki bulgular; eğitimden kaynaklanan sorunların, bir ülke için hayati önem taşıyan iş dünyasında nasıl olumsuz bir etki yarattığını yüzümüze çarpmaktadır.
Yıllardır Deloitte tarafından gerçekleştirilip BThaber’de ek olarak verilen CEO anketlerine göre;
• İş stratejisi ardından en büyük katkıyı sağlayan: Yüksek nitelikli çalışanlar 2012 (yüzde 8), 2011(yüzde 19). Not: Bu rakam 2007’de yüzde 35
• Büyümede en büyük operasyonel zorluk: Nitelikli çalışan bulma ve elde tutma 2012 (yüzde 57), 2011 (yüzde 53). Not: Bu rakam 2007’de yüzde 58
• Teknoloji sektöründe büyümeyi harekete geçirecek şey: Eğitim ve eğitim çalışmaları 2012 (yüzde 27), 2011 (yüzde 38)
• CEO’lar açısından yaşanan en önemli zorluk: Lider yetiştirme, sorumluluk aktarma 2012 (yüzde 49), 2011 (yüzde 38) Not: Bu rakam 2007’de yüzde 50
İş dünyamızın nasıl bir çıkmazın içinde olduğu yukarıdaki rakamlarla ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle günümüzde hala sancıları devam eden eğitim sorunlarını, çıkmazlarını nasıl sorgulayıp halletmeliyiz?!
İyi bir eğitim hayat standardını yükseltir. Yüksek öğretim hayattaki çeşitli olaylar arasındaki gerçekleri, bağlantıları, ilkeleri görmek ve anlamak becerisini kazandırır. İyi bir eğitim aynı zamanda kişide yeni ilgi alanlarının gelişmesine yardım ederek hayatı daha zevkli ve ilginç kılar. Ama unutulmamalı ki eğitim pahalı bir şeydir. İyi eğitimse daha da pahalıdır. Düşünme ufkunu genişletmek için iyi bir eğitim, okumak ve daha çok bilmek bugüne kadar keşfedilmiş tek yoldur. Ve düşünün ki günümüzün en önemli konularından birini teşkil eden 4+4+4’te; sanayi işçisi eğitimi bile planlanmış değil!
Şirketler işe aldıkları elemanları -bilgi toplumu olabilmenin gerçekleri doğrultusunda- yeniden eğitmek, işyerinin amaçlarına uyan idari, yönetimsel ve teknik eğitimi sağlamak yükümlülüğüyle karşı karşıyadır. Ve bunun bedeli gelişmiş bir toplum olma yolunda epeyce yüksek olmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki; ‘’Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur”(Peter F. Drucker).

Bilgi toplumu ve yükselen değerler
“Bilgi Toplumu” bilginin temel güç ve sermaye, ancak amaç değil araç olduğu ve toplumsal yaşamın her aşamasını aydınlatan, yönlendiren başlıca güç olduğu bir yaşam tarzı, bir düşünce biçimidir.
Bilgi toplumunun oluşabilmesi; bilgi insanı ve bilgi organizasyonlarını, bu da “öğrenen birey” ve “öğrenen organizasyonları” gerektirmektedir. Böylece bilgi toplumunun temel ayırıcı niteliği de “öğrenen toplum”olarak biçimlenmektedir.
Sanayi devriminden neredeyse yüzyıl sonra ilk örnekleri kullanılmaya başlanan bilgisayarlar bilgi çağının ilk habercisi olmuştur. Bilgideki hızlı artış, hızlı değişim, hızlı gelişim, hızlı iletişim insanların hayatlarındaki alışkanlıklarını derinden etkilemektedir. Bilgi toplumunda değişen şeyler nelerdir?
• Endüstriyel malın yerini gerçek sermaye ve zenginlik yaratan bilgi almaktadır.
• Zihinsel çalışma beden gücüyle çalışmanın yerini almaktadır.
• Saatleri belirli çalışma düzeni giderek ortadan kalkmaktadır.
• Rekabette üstünlük sağlamak için teknolojiyi üretir hale gelmek en önemli unsurdur.
• Hedonist (hazcı) bireyler, modern toplumun püriten (tutucu, bağnaz) bireylerinin yerini almaktadır.
• İletişim imkânlarındaki gelişme evde çalışmayı mümkün kıldığından işyerinde çalışma giderek azalmakta, olanaklar arttıkça da “uzaktan eğitim” önemli tasarruf fırsatları sunmaktadır
• Bilgi toplumu, belirsizliğin ve buna bağlı olarak kaygının yükseldiği bir toplum görünümündedir.
• Sosyal medya artık bilgi toplumunun yeni eğilim belirleyicilerinden biridir.

Bilgi toplumunda insan
Eğitimli insan kavramı değişmiştir. O artık en azından temel bilgisayar becerilerini bilen kişidir. Bilgi çağının bireyleri kendilerini ilgilendiren gelişmeler ve tartışmaların dışında kalmamak ve katılımcı olabilmek için yeni teknolojileri etkin kullanmak zorundadırlar. Bilgi ağları üzerinde eğitimini gerçekleştiren birey, zengin bir içerikle karşı karşıyadır; sadece öğretmenine bağlı/edilgen değildir(M.Prensky).
Sürekli öğrenme ve kendini geliştirme, yeni yüzyıl insanının başlıca özelliğidir. Bilgi toplumunun eğitimli bireyi; bilgiyi alan, özümseyen ve yeni bilgiler üretebilen bir yapıda olmak zorundadır. Şimdi, Netokratlar, küresel imparatorluk, gövde makinesi terimleri tüm eski inanışları değiştirmekte ve ülkemizin elektrifikasyon devrimi yeni tamamlanmışken, yenidünyada internetifikasyon felsefesi gereği diye açıklanan hızlı bir süreç yaşanmaktadır.

Yeni yüzyıl toplumunda eğitim
Bilgi, toplumun stratejik kaynağını oluşturmaktadır. Bilgiyi üreten de kullanan da insan olduğu için; eğitim bu toplumun varlığını sürdürebilmesinin olmazsa olmaz koşuludur.
Eğitimi toplumsal yapı şekillendirdiğine göre toplumsal yapıda neler değişmektedir?
• Bilgi: Yeni bir temel bilim anlayışını, pek çok alanda bilgi endüstrisini, bilişimdeki gelişmeyi, küresel etkileşimi hızla ortaya çıkarmaktadır.
• Küreselleşme ve yerelleşme: Dünyanın yeni politik şekli, küreselleşen ticaretle yeniden şekillenmekte, etnik ve politik krizler nedeniyle büyük çapta nüfus hareketliliği yaşanmakta bu da yeni kültürel etkileşimlere neden olmaktadır.
• Ekonomik: Ekonomik devrim yeni ülkelere, yeni rekabet ortamları yaratarak yayılmakta ve küresel ekonomik yapılar çok uluslu şirketleri oluşturmaktadır.
• Teknolojik: Yeni görüş açıları ve olasılıklar yaratırken beklenmedik problemlere de sebep olmaktadır.
• Değerler: Çoğulcu toplumlar ve gelişen teknolojiyle beraber küresel değerler oluşmaktadır vb.
Bütün bu devrimlerin yaşandığı bilgi toplumunda yeni bir kimlik edinmek ve değişimlere uymak durumunda kalacak olan bireylerin günümüz eğitim sistemi içinde yetişmesi mümkün gözükmediğinden eğitimde her alanda köklü değişimlere ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Öğretimin yeniden yapılanması, yeni bir amaç ve görüş kazanması gerekiyor. Öğrencilerin tüm çalışmalara etkin katılımları ilk hedeflerden biri olmalıdır. Özellikle ve öncelikle öğretmenlerimizin eğitimine odaklanarak onlara yeni teknolojileri kullanabilme becerisi kazandırılmalı, öğrenciye bilgi aktarmaktan ziyade bilgiye ulaşmasını sağlayan etkin ortam yaratılmalı ve planlı bir süreç içinde kendini yenilemesi sağlanmalıdır.

Sonuç
Öncelikle artık sonuç diye bir çıkarımın olamayacağını belirtmek gerek. Hızla değişen bir dünyada teknolojinin nereye koştuğunu/koşturduğunu net olarak söyleyebilmek çok zor. Modern toplumdan ileri modern topluma geçiş sürecini yaşadığımız bu dönemde eğitimde çalkantılı günler yaşandığı yadsınamaz. Eğitimciler, ana babalar, hükümet, şirketler, eğitim savunucuları ve eğitim müşterileri kendi eğitim çözümlerini yaratmaya çalışıyor. Küresel ağ bizlere -eğer doğru yolu bulabilirsek- geleceği bugünden yönetmek sözünü veriyor.
Ama eğitimin sürekliliği gereğine inanan yönetici ve bireylere ihtiyaç var. Unutulmamalıdır ki; Barika-i hakikat müsademe-i efkârdan doğar yani günümüz deyişiyle “Gerçeğin kıvılcımı fikirlerin çarpışmasından doğar” (N.Kemal). Daha doğru olanı bulmak amacıyla lütfen konuşup tartışmaya devam.
ETİKETLER : Sayı:942
YORUMLAR
Sadun aydincan 25 EKİM 2013 / 00:29 0 0
Egitime ve buna paralel olarak birey olmaya vurulan en kotu darbenin köy enstitulerinin kaldirilmasi olduguna inananlardanim..
80 yilda egitim adina gelinen nokta insanin yuregini sizlatiyor...
Bir yaraya naZikce parmak basmak olmus yazniz, elinize saglik..
Kaan MERİÇ 24 EKİM 2013 / 11:15 0 0
İhsan Abi, yazınızı beğenerek okudum. Aslında malumun ilanının, sizin güzel düşünce ve sözlerinizle, ufuk açacak tekerrürüydü. Abi nacizane, bilgi ve kapital ilişkisini gözeterek, birde ETİK'e açılım yapar, değerli fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Malum gücün kontrolü, niteliğini belirliyor!!! Tüm içten sevgi ve saygılarımla,sizi özleyen kardeşiniz kaan.....
Doğan Erol 23 EKİM 2013 / 22:15 0 0
Sn. Mutlu, eğitimin Ülkemiz Ve teknolojik gelişmemiz için önemini çok güzel vurgulamış.
Ancak, son dönemde eğitime vurulan darbelerden sonra bu konuda ümitli olmak mümkün mü ??

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics